Onderstaand een brandbrief van kinderarts Giliam Kuijpers over het Corona beleid. Zeer de moeite waard met enkele hele sterke punten over wat er allemaal misgaat in de manier waarop we nu Corona benaderen in de zorg en de samenleving.


27 november 2020


Aan:

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd Mw. Dr. Marina Eckenhausen Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

Betreft:

Grootschalige Bedreiging Patientveiligheid a.g.v. Corona Testbeleid

Geachte mevr. Eckenhausen,

Inleiding

De directe aanleiding om contact met u op te nemen is een recente video op Facebook van een aangedane burger. Ik bestudeerde deze video en kwam tot de conclusie dat hier sprake is van een vermoedelijke calamiteit die direct herleidbaar is tot het vigerende corona testbeleid. Zoals u als geen ander weet is een calamiteit een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg én die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft geleid. Voor de volledigheid vindt u onderstaand een link naar de bewuste video1. Vanuit mijn achtergrond als kinderarts, medisch manager kwaliteit en directeur beleid KNMG heb ik mij jarenlang ingezet voor de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid zowel regionaal als landelijk. Vanuit eigen ervaring heb ik gezien, dat ernstige bedreigingen voor de patiëntveiligheid ontstaan uit systeemfouten. Niet de wie vraag is daarbij relevant maar de waarom vraag.

To err is human

Het beloop van onderhavige casus is voor mij niet slechts een eenmalige verdrietige en onfortuinlijke gebeurtenis, maar staat symbool voor een onderliggende systeemfout van ongekende omvang. Een systeemfout die stelselmatig wordt genegeerd en die op grote schaal alle klassieke elementen van het “Zwitserse kaasmodel” van James Reason2 in zich draagt. Daarbij komen dan nog de klassieke “Groupthink” van Irving Janis3, een onveilige aanspreekcultuur en een collectieve bewustzijnsvernauwing die we zo goed kennen uit de lucht- en ruimtevaartrampen en andere catastrofes uit de (recente) geschiedenis. De systeemfout wordt gevoed door het vigerende coronabeleid waarin de RT PCR testen een cruciale rol spelen. Niet alleen zijn alle huidige corona maatregelen gebaseerd op deze RT PCR testen, ook de ziekenhuiscapaciteit en het medisch handelen van de zorgverleners worden rechtstreeks beïnvloed door deze RT PCR testen. Wellicht was u reeds op de hoogte van de grote tekortkomingen van de RT PCR test. Deze zijn dermate ernstig dat er inmiddels een zgn. Retraction Paper is ingediend door terzake kundige wetenschappers4. Ook heeft het Portugese hof van beroep de RT PCR test inmiddels als onbetrouwbaar gekwalificeerd5. De kern van de systeemfout is gelegen in het grote aantal fout-positieve testuitslagen. De (fout)positieve testuitslagen worden stelselmatig door zowel overheid als media aangeduid als coronabesmettingen. Als zodanig worden de positief geteste mensen ook gemarkeerd als besmettelijke coronapatiënten. In Nederland wordt tot op heden nog steeds gebruik gemaakt van deze RT PCR test met alle gevolgen van dien. De casus uit de video staat niet op zichzelf. Als gevolg van het grootschalige testen (in de nabije toekomst zal dit alleen nog maar groteskere vormen gaan aannemen) moet men veronderstellen, dat de patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen systematisch en structureel ernstig wordt bedreigd.

De gatenkaas van het coronabeleid

Mensen met klachten dienen getest te worden op corona. Dit gebeurt voor het overgrote deel in de corona teststraten. Er komt geen dokter aan te pas. Iedere goed opgeleide dokter weet dat een klinische blik vooraf gaat aan aanvullend onderzoek. Als de symptomen overduidelijk passen bij een specifieke diagnose is een negatieve testuitslag niet relevant. Omgekeerd zal een positieve testuitslag de dokter niet imponeren als de patiënt nauwelijks tot geen specifieke klachten heeft. Een goede arts heeft èn verstand van achtergrondincidenties èn weet hoe je een tests zeer betrouwbaar kan inzetten en interpreteren om een goede diagnose te kunnen stellen. Hieronder zal ik puntsgewijs en kernachtig de elementen benoemen die allen een substantiële bijdrage leveren aan een bedreiging van de patiëntveiligheid:

1. Er zijn veel fout-positieve uitslagen. Een positieve RT PCR test mag niet worden verward met een besmetting, besmettelijkheid, laat staan een goede diagnose;

2. De fout-positief geteste mensen worden als coronapatiënten opgenomen op de corona afdeling indien het klachtenpatroon en de patiëntkarakteristieken een opname rechtvaardigen. Deze patiënten worden als coronapatiënt behandeld (zie onderhavige casus);

3. De behandeling van een coronapatiënt is veeleisend voor de zorgverleners. Dit draagt nog eens bij aan een grotere kans op incidenten;

4. Door “cognitive bias” worden andere diagnoses minder snel en minder vanzelfsprekend overwogen bij een eenmaal positief geteste ‘coronapatiënt’. Een brede klinische blik kan afwezig zijn a.g.v. bewustzijnsvernauwing met alle gevolgen van dien (zie onderhavige casus);

5. Veel zorgverleners zitten thuis met een fout-positieve testuitslag waardoor de (toch al beperkte) ziekenhuiscapaciteit verder wordt ondermijnd. Personeelskrapte zorgt daarnaast voor extra belasting van de zorgverleners aan het bed met oververmoeidheid en incidenten tot gevolg;

6. Tegenspraak van bezorgde collega’s is nauwelijks mogelijk. Momenteel worden veel artsen letterlijk de mond gesnoerd die zich zorgen maken over de coronamaatregelen in het algemeen en het RT PCR testbeleid in het bijzonder. Er is sprake van onvervalste censuur. De groupthink doet zijn werk en een open aanspreekcultuur is afwezig in het (wetenschappelijke) coronadebat. Ik wil hierbij nogmaals de allergrootste ramp ooit in de luchtvaart in uw herinnering roepen: de u welbekende Tenerife ramp. Veroorzaakt door menselijk falen, waarbij tegenspraak niet werd geduld;

7. Een gezonde en transparante feedbackloop is daardoor in alle lagen van de gezondheidszorg afwezig. Dit belemmert het vermogen om de noodzakelijke lessen te leren en om met voortschrijdend inzicht snel levensreddende verbeteringen te implementeren;

8. Afschaling van de reguliere zorg a.g.v. het capaciteitsprobleem zorgt voor uitgestelde diagnoses, gemiste diagnoses en dientengevolge ernstige gevolgen voor andere patiënten. De patiëntveiligheid wordt hierdoor andermaal stelselmatig bedreigd;

9. The “conspiracy of silence” beschermt weliswaar de eindverantwoordelijke vakbroeders en beleidsmakers voor gezichtsverlies, maar laat de Titanic steeds meer koersen op een ongeëvenaarde ijsberg.

Deze opsomming is niet limitatief. Deze opsomming is slechts een klein overzicht van de meest in het oog springende elementen van de corona systeemfout voor zover het de ziekenhuiszorg betreft. Alle overige desastreuze (lange termijn) effecten voor de Nederlandse volksgezondheid a.g.v. het (korte termijn) coronabeleid laat ik nu buiten beschouwing. U kunt hierover uitgebreide informatie vinden op internet. Desgewenst kan ik u daarover informeren.

Operatie geslaagd, patiënt overleden

Inmiddels weten we ongelooflijk veel over de wetenschappelijke achtergronden van het coronavirus6’7, de wereldwijde wetmatigheden van het beloop van de coronagolven8 en de effecten van de maatregelen. De WHO beschrijft een IFR van 0,23% voor de totale populatie en een spectaculair lage IFR van 0,05% voor de mensen < 70 jaar9. Ook heeft de WHO inmiddels geconcludeerd dat lockdowns te allen tijde voorkomen moeten worden i.v.m. de desastreuze effecten voor de mensheid10. Daarmee is onomstotelijk aangetoond dat de maatregelen velen malen erger zijn dan het virus zelf. Als klap op de vuurpijl las ik deze week een slotpassage uit het boek “Covid-19-The Great Reset” van de oprichter en voorzitter van het World Economic Forum, Prof. Klaus Schwab11. Deze slotpassage is wat mij betreft schokkend in het licht van de huidige maatregelen: “However, at a global level, if viewed in terms of the percentage of the global population effected, the corona crisis is (so far) one of the least deadly pandemics the world has experience over the last 2000 years. In all likelihood, unless the pandemic evolves in an unforeseen way, the consequences of COVID-19 in terms of health and mortality will be mild compared to previous pandemics”.

Burgerplicht

U zult zich ongetwijfeld afvragen waarom ondergetekende op een vrijdagavond in de pen is geklommen en u deze brief schrijft. Temeer omdat een ruime meerderheid van de Nederlandse burgers zich gewillig en/of angstig onderwerpt aan de coronamaatregelen. In het huidige straatbeeld kunt u dat treffend zien aan de vele niet werkzame mondmaskers. Deze burgers volgen plichtsgetrouw de opdrachten van de beleidsmakers in de veronderstelling dat zij daarmee het juiste doen en wellicht ook om sancties te voorkomen. Dat is heel begrijpelijk en invoelbaar. Zij hebben geen flauw benul van wat zich afspeelt achter de schermen. Zij hebben geen flauw benul dat zich voor hun ogen een systeemfout afspeelt van ongekende omvang. Zij geloven in de integriteit, transparantie en professionaliteit van de sleutelfiguren in deze coronacrisis. Zo hoort het normaal gesproken ook te zijn. Door alle zeer gefundeerde informatie die de afgelopen maanden tot mij is gekomen beschouw ik mezelf niet meer als een burger die geen flauw benul heeft. Ik ben inmiddels zo geschrokken en verontrust, dat ik het als mijn burgerplicht beschouw om u op de hoogte te stellen van de laatste wetenschappelijke inzichten. Mogelijkerwijs hebben deze inzichten u niet bereikt als gevolg van de censuur en groupthink. Deze inzichten laten overduidelijk zien dat niet het coronavirus ons grootste probleem is maar de manier waarop we ermee om gaan. The human factor dus. U bent een sleutelfiguur in de gezondheidszorg. Ik ga er helemaal vanuit dat u uw uiterste best doet om de patiëntveiligheid voor alle Nederlanders te waarborgen in deze bijzondere tijd. Na het lezen van deze aangetekende brief kunt u uw ogen niet meer sluiten voor de grootschalige bedreiging van de patiëntveiligheid als gevolg van het vigerende corona (test)beleid. Dat maakt ook dat u uw verantwoordelijkheid dient te nemen om een grootscheeps onderzoek in te stellen naar de corona systeemfouten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Bovenal doe ik een beroep op uw medemenselijkheid en uw hart. Wat momenteel in Nederland (en in de wereld) gebeurt raakt steeds meer losgezongen van een rationele, weloverwogen bestrijding van een virusepidemie. In feite staat onze menselijkheid op het spel. Ik hoop van harte dat u de moed en het lef heeft om op te staan. Voor ons allemaal. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij een reactie stuurt. Deze brief wil ik graag afsluiten met een veelzeggende quote van James Reason:

“Defences, barriers and safeguards not only protect a system, they can also cause its catastrophic breakdown”.

Hoogachtend,

Giliam Kuijpers, MD, MCM

giliam@medgezel.nl

www.medgezel.nl


Medische dictatuur

Testen testen, we moeten meer testen. Iedereen met een beetje verstand kon aan zien komen dat dit op een ramp uit zou lopen. Als je meer gaat testen krijg je meer vals positieve gevallen van mensen die nauwelijks ziek zijn maar ze worden wel door de overheidspropaganda gebruikt om de coroana maatregelen te rechtvaardigen.

Het wordt een soort zelfvervullende profetie.

Het begint al met de houding van mensen tegenover virussen, die sinds een dik half jaar, totaal is veranderd. Een groot deel van de Nederlandse bevolking accepteert niet meer dat mensen elkaar besmetten met virussen. Het is een deel van de bevolking die zeer overheidsgetrouw is, die iedere dag het NOS nieuws en de Nederlandse talkshows volgt en trouwe krantenlezers zijn. Ze leven in een bubbel van overheidspropaganda en hebben nog steeds niet door dat het virus eigenlijk niet zoveel voorsteld.

Ze zijn maandenlang geïndoctrineerd door de media. Meer maatregelen, het gaat niet goed, we moeten de IC’s ontzien, we moeten mondkappen dragen, je doet het voor een ander, alleen samen kunnen we het virus verslaan, afstand houden, handen desinfecteren, ouders niet opzoeken, lockdowns, etc..

Het is natuurlijk erg moeilijk, als je de overheid als maanden trouw volgt, om toe te geven dat je eigenlijk een fout zat. Je bent al maanden bezig je serieus aan al die maatregelen te houden met de beste bedoelingen en dan sijpelen de cijfers een beetje door.

Het blijkt dat het virus voor 99,8% van de bevolking nauwelijks gevaarlijk is. Dat 0,23% van de totale groep die het virus krijgt overlijd en dat de mensen die overlijden voornamelijk ouder dan 80 jaar zijn en gemiddeld overlijden op 81 jarige leeftijd wat weer precies de levensverwachting in Nederland is.

Tja...dan wil je misschien niet toegeven dat je er naast zat en dat je al die tijd, met goede bedoelingen, hebt meegewerkt aan een systeem wat de samenleving en economie kapot maakt.

Na de eerste golf hadden die mensen hun verstand terug kunnen krijgen maar velen bleven vol houden. Voortschrijdend inzicht was ineens een begrip waar nog maar weinig waardering voor was.

We moesten testen, testen en nog eens testen. Dan kunnen we het probleem bij de bron aanpakken en als er dan een vaccin zou komen dan zou het probleem opgelost zijn.

Ik vraag me af of die mensen zelf wel eens onderzoek naar iets doen? Verdiep je eens een uurtje in vaccins. Dan hoef je nog niet eens naar de alternatieve visie op vaccineren te kijken maar gewoon het officiële vaccinatie verhaal. Hoeveel mensen onderzoeken, voordat ze hun dierbaarste bezit op aarde laten vaccineren, wat zo’n vaccin precies inhoudt, wat de bijwerkingen zijn, wat er in zo’n vaccin zit. Vrijwel niemand doet dat. We laten ze gewoon vaccineren. Het zal wel goed zijn.

Waarom denken mensen dat dit vaccin, beter zal werken dan de griepprik, die zelfs volgens Bill Gates, nauwelijks effectief is voor ouderen, terwijl dat toch de doelgroep is die het meest risico loopt bij griepgolven.

Daarmee zijn we ook op een punt beland wat me al tijden zeer verwonderd. Hoe anders ouderen in het leven staan dan een jaar of dertig terug.

Toen waren bejaarden die overleden nog normaal en accepteerden bejaarden zelf de dood ook veel beter. Nu lijkt er iets in de mensheid te zijn geslopen dat de dood niet meer lijkt te accepteren.

Een groot deel van de oudere mensen in Nederland heeft het geloof in God en een hiernamaals verloren en daardoor klampen ze zich met alles wat ze hebben vast aan dit leven. Velen vinden het zelfs normaal dat ze hun kinderen niet meer zien, spreken en knuffelen. Als ze maar niet ziek worden.

Het is door de eeuwen heen normaal geweest dat ouderen zich opofferen voor jongeren. Als er bijv. in een stam te weinig eten was dan kregen de kinderen, jongeren en volwassenen eerder te eten dan de hoogbejaarden. Logisch toch...de jeugd heeft de toekomst en de jeugd moeten je genen doorgeven.

Nu leven we in een maatschappij waarin jongeren zich op moeten offeren voor ouderen. Ze moeten een deel van hun jeugd opgeven, niet meer uitgaan, niet meer reizen, niet meer naar school gaan, geen competitiesport, geen andere jongeren ontmoeten want je zou wel eens het enorm kleine risico kunnen lopen dat je een bejaarde besmet en die bejaarde overlijdt dan, met vele andere onderliggende klachten, op 81 jarige leeftijd in plaats van 82 jaar...daar leggen wij onze samenleving nu voor plat. Daarvoor gaan duizenden bedrijven failliet, gaan tienduizenden hun werk verliezen, krijgen mensen psychische klachten, kunnen operaties niet worden uitgevoerd en de enorme kosten, de honderden miljarden schuiven we door naar onze kinderen en kleinkinderen...over egoisme gesproken.

Onze overheid probeert ons al vanaf het begin ervan te overtuigen dat het scharnier waar alles om draait de zorg is. De zorg kan de druk niet aan. We moeten respect hebben voor de mensen in de zorg en daarom moeten wij ons aan de regels houden.

Diezelfde overheid heeft de zorg in een dusdanige staat gebracht dat een van de rijkste landen ter wereld een simpele griepgolf niet meer kan opvangen.

We moesten met man en macht de IC capaciteit verhogen. Daarvoor werden noodhospitalen opgericht maar toen het aantal mensen op de ICś drastisch afnam werden die noodhospitalen ook direct weer gesloten terwijl iedereen wist dat er in het begin van het griepseizoen weer dezelfde situatie zou ontstaan.

Een van de corona hogepriesters. Diederik Gommers vond het onnodig om extra IC capaciteit te handhaven want er was niets te doen voor die mensen en het koste alleen maar geld om enkele maanden later te schreeuwen om strengere maatregelen. De horeca moest weer dicht etc. Dat soort lamzakken bestuurd je land.

Met zń allen klappen voor de zorg, wat op zich terecht is, want een mooi en belangrijk beroep maar die zorgmedewerkers werden een soort heiligen en hun mening, vaak vertroebeld door een tunnelvisie, telde voor tien, terwijl ze het qua normale werkzaamheden, over het algemeen rustiger kregen, want minder operaties en vaak ook nog genoeg tijd over hadden om met elkaar allerlei melige Tik Tok filmpjes te maken...wij hebben er op het werk de tijd niet voor...

Maar goed testen, testen, testen…

Is het misschien zo dat als je meer gaat testen dat je dan ook meer mensen krijgt die positief testen? Briljant...natuurlijk is dat zo...

Het is inmiddels bekend dat de testen die gebruikt worden totaal niet te vertrouwen zijn. De uitvinder van de PCR test gaf zelf al aan dat ze voor dit soort doelen niet geschikt zijn. Dan gaat het nog om de uitvoering van de test. Hoeveel cycli laat je bijv. maken en dat het draait om de interpretatie van de persoon die de test uitvoert. Je kan dode virussen en levende virus resten vinden etc. Elon Musk, de bekende miljardair, automaker, Tesla en Space X directeur liet zich op 1 dag 4 keer testen op Covid 19. 2x positief en 2x negatief. En onlangs bracht moleculair bioloog Peter Borger en een groep wetenschappers een lijst met meer dan 10 punten uit over wat er allemaal mis mee is met de PCR test. Zelfs OMT lid Marion Koopmans moest uitenindelijk toegeven dat de PCR test niet geschikt was om aan te tonen of mensen wel of niet besmettelijk waren en of ze een levend of resten van een dood virus met zich meedroegen.

Daar baseert de overheid dus mede haar beleid op.

Verder zijn de sneltesten nog minder te vertrouwen en die sneltesten worden nu overal gebruikt.

Ondertussen moeten onze kinderen op de middelbare scholen met mondkappen oplopen. Het helpt niet of nauwelijks maar om enkele oudere leraren tevreden te stellen worden ze toch maar overal ingevoerd. Het gaat om gedragsverandering. We moeten allemaal laten zien dat we aan de ‘goede’ kant staan. Kritische mensen zijn complotdenkers geworden. Mensen die voor zichzelf opkomen zijn vreemde snuiters. Aanstellers, asocialen.

De mondkap is een religie geworden. Er zijn niet echt bewijzen voor maar je moet meedoen, je moet je aanpassen, je moet je eigen gezondheid op het spel zetten, we moeten onze expressie, die ons uniek maakt bedekken. We zien er hetzelfde uit door de mondkap en wekken daarmee de indruk alsof we ook allemaal hetzelfde zouden denken. Gij zult het eeuwige leven verkrijgen door afstand te houden, alle verbinding der mensen te negeren en een mondkap te dragen...

Zogenaamd promoot de overheid diversiteit maar eigenlijk moet iedereen een wereldburger worden met precies dezelfde denkbeelden. Want echte diversiteit van meningen is gevaarlijk. Daardoor krijg je oorlog. Andere meningen, andere religies, andere waarheden...dat is gevaarlijk.

Het is nu al zover dat de wereldleiders gewoon openlijk toegeven dat ze deze Corona crisis misbruiken voor het doorzetten van de Grote omschakeling en het uitvoeren van Agenda 21.

Klaus Schwab, Justin Trudeau, Bill Gates en vele anderen zijn daar heel eerlijk in. Het is wat dat betreft ook helemaal geen complot, het is alleen een probleem dat de meeste mensen het niet willen zien.

De politieke voordelen en de politieke intenties zijn duidelijk. Gedragsverandering, zodat we akkoord gaan met vaccinaties, met meer controle, met het afschaffen van cash geld, met het afschaffen van de natiestaat en het opgeven van anonimiteit en autonomie.

Geef uw ziel aan de overheid in ruil voor een basisloon en gratis gezondheidszorg. Voor de rest moet je je bek houden.

Het grote probleem zijn denk ik de mensen op verantwoordelijke posities, die deksels goed aanvoelen dat er iets niet helemaal in de haak is, dat de cijfers deze maatregelen niet rechtvaardigen, wiens gezonde verstand zegt dat het allemaal zwaar overtrokken is maar desondanks toch blijven handhaven, blijven meegaan met de overheid en hun eigen geweten en gezonde verstand niet laten spreken om hun baantje te behouden.

Dit soort mensen voelt denk ik niet goed aan dat deze maatregelen en inperking van vrijheid niet meer weggaan als we dit blijven accepteren en ze onderschatten hun eigen rol in dit gebeuren.

We zullen allemaal in ons leven, op ons werk, in onze familie en vriendenkring een duidelijk statement moeten maken waar we voor staan. Tot hier en niet verder, hier trek ik de grens.

Als je denk dat de maatregelen begin volgend jaar worden opgeheven omdat we ons ‘goed’ gedragen dan heb ik nog wel een paar bruggen voor je te koop.

De overheid bemoeit zich nu met alles. Ze willen zelfs gaan bepalen of je wel of niet kerst en Sinterklaas moet gaan vieren, met hoeveel mensen en met wie precies. Volgend jaar misschien alleen nog maar kerst vieren voor de mensen die genoeg deugpunten hebben gekregen van het sociale kredietsysteem dat we binnenkort ongetwijfeld gaan overnemen uit China.

Nu kan ik mensen die Rutte laten bepalen of je Sinterklaas of Kerst mag vieren met je familie sowieso niet meer echt serieus nemen.

Helaas lijkt ons land nog vol te zitten met dit soort deug neuzen en zullen de spanningen alleen maar toe gaan nemen tussen de wappies en deugneuzen.

We zijn in een oorlog zonder kogels beland maar of dat zo blijft is maar zeer de vraag.


Presidentsverkiezingen V.S. 2020

Er staat heel wat op het spel. Aan de ene kant hebben we de linkse mensen, media, het grootkapitaal achter BiG Tech, alle bedrijven die belang hebben bij globalisering, de CIA, de FBI, de open grenzen fans en de mensen die voor massa immigratie zijn.

Aan de andere kant de conservatieven, veel christenen, nationalisten, de mensen die voor grenzen zijn, tegen massa immigratie en tegen globalisering.

Beide partijen vinden dat de wereld nu op een tweesprong staat en dat het heel belangrijk is dat Trump of Biden wint want daarmee zal een van die wereldbeelden gaan domineren in de komende jaren.

Trump zat in de lift. Ondanks alle pogingen om hem kapot te maken de afgelopen vier jaar ging het goed met Trump. Hij kon veel van zijn plannen waarmaken en bleef zijn achterban trouw door zijn verkiezingsbeloftes na te komen. Iets wat vrij uniek schijnt te zijn in de politieke arena.

Trump werd door velen gehaat vanwege zijn stijl, ook veel rechts conservatieven en christenen konden hem niet verdragen.

Het leek er op dat ze liever iemand aan de macht hadden die goede omgangsvormen had, mooie praatjes en zalvende woorden sprak maar hen ondertussen op allerlei manieren keihard naaide...type Obama/Clinton zeg maar...veel mooie woorden maar niets om het lijf.

Keizers zonder kleren.

Trump kwam op tegen China. Dat was broodnodig want die waren door onze westerse elite in het zadel geholpen om het productiecentrum van de wereld te worden maar zijn daardoor zo machtig geworden dat ze wereldwijd steeds meer invloed kregen.

Nu staat de V.S. wereldwijd niet zo goed bekend maar China nog veel minder. Daar hebben ze een echte dictatuur, daar hebben ze geen oppositie, geen vrije pers en geen vrijheid van meningsuiting of godsdienst.

Dat land moet de nieuwe leider van de wereld gaan worden en onze westerse elite werkt daar keihard aan mee. Gevolgen, slavenarbeid in China, miljoenen productie banen die in het westen verdwijnen, een teloorgang van de westerse middenklasse en arbeiders.


De globalisten hebben een plan met de wereld en Trump stak een stok in hun wielen.

Opeens waren klimaatakkoorden, duurzaamheid, open grenzen en massa immigratie niet meer vanzelfsprekend.

Ze probeerden van alles. Seksschandalen, beschuldigingen over Russische invloed, impeachment en alles wat er tussen in zit maar niets bleef plakken aan teflon Trump omdat hij geheel onconventioneel te werk ging.

Normaal gaat een politicus diep door het stof maar Trump koos de aanval en heel veel mensen konden dat waarderen en keken recht door de leugens van de media heen.

Nog nooit in de geschiedenis is er een wereldleider geweest die zoveel shit over zich heen heeft gehad van allerlei kanten en toch werd Trump door sommigen als een dictator beschouwd. Hij moet dan wel de slechtste dictator uit de geschiedenis zijn want welke dictator laat vrijwel alle nieuwsstations 24 uur per dag shit over zich heen storten?

Het ging Trump voor de wind. Hij kreeg China onder de duim, beperkte illegale immigratie, pakte ISIS aan, duwde Iran terug in het mandje, wist Israël om de tafel te krijgen met Arabische grootmachten, bracht veel werk terug naar de V.S., deed veel voor christenen en stelde conservatieve rechters aan, liet de economie van de V.S. en de beurzen flink groeien en wist de werkloosheid tot historische lage cijfers terug te dringen.

Corona

Toen kwam Corona...vanaf dat moment deden de Democraten er alles aan om de Amerikaanse economie kapot te maken. In vrijwel alle Democratische staten werden strenge lockdowns afgekondigd en moesten mensen zich aan strenge corona maatregelen houden.

Ondertussen deden ze alles om, zogenaamd, zwarte opstanden te faciliteren. De Black Lives Matter beweging werd geen strobreed in de weg gelegd en konden straffeloos complete delen van binnensteden vernielen en in de brand steken.

Resultaat was een enorme onrust in de gehele Amerikaanse samenleving.

De verkiezingen stonden voor de deur. Trump was niet van de lockdowns. Hij wilde diverse medicijnen, zoals Hydroxychloroquine met Zink, vrijgeven in de strijd tegen Corona maar werd daarin gedwarsboomd. Een middel dat al 50 jaar werd gebruikt voor malaria en reuma was ineens onveilig. Inmiddels was gebleken dat het virus helemaal niet zo dodelijk was maar veel Democratische staten bleven vasthouden aan strenge Corona maatregelen.

Trump wilde de zaak weer open gooien. Hij koos voor vrijheid en zag wel in dat een leven in angst voor een laag risico virus geen leven is.

Hij hield grote verkiezings rallyś terwijl de Democratische kandidaat vanuit een soort bunker campagne deed.

Biden werd gekozen als kandidaat, als vertegenwoordiger van het establishment.

Al direct kwamen er zaken aan het licht over de Biden familie die het daglicht niet konden verdragen en in het duister werden gehouden door de gevestigde media.

De zoon van Biden, Hunter, werd ervan beticht dat hij steekpenningen aannam in ruil voor de toegang tot zijn vader die 8 jaar lang vice president was.

Enkele weken voor de verkiezingen kwam er ook nog een laptop van Hunter Biden boven water die door een reparateur werd overhandigd aan de FBI. Op die laptop stond kinderporno, seks van Hunter met minderjarigen en emails aan zijn vader waaruit kon worden opgemaakt dat de Bidens steekpenningen kregen uit Oekraïne en China.

De Democraten bleven er op hameren dat Corona ontzettend gevaarlijk was en adviseerden hun volgers om niet live te stemmen maar per post te gaan stemmen.

De peilingen wezen aan dat Biden makkelijk zou gaan winnen. In 2016 bleken die peilingen er faliekant naast te zitten dus er waren weinig mensen die de polls nog echt vertrouwden.

De media en alle verstandige mensen waren het er over eens. Amerika was klaar met Trump.

Big Tech was inmiddels overgestapt op regelrechte censuur en plaatste waarschuwingen bij Trump tweets en tweets van andere conservatieve stemmen.

De verkiezingsdag, 3 november 2020

Het begon goed voor Trump. Zoals gewoonlijk kwamen er meer Trump aanhangers om daadwerkelijk te gaan stemmen bij de stembureaus dan Democraten. De eerste uitslagen gaven dan ook winst voor Trump aan maar dat veranderde in de avond toen er steeds meer stemmen geteld werden die per post waren binnengekomen. De staat Arizona, werd door Fox News, aan Biden gegeven, terwijl het op dat moment nog helemaal niet zeker was. Fox News beinvloede daarmee op dat moment de verkiezingen en stak Trump een dolk in de rug.

In de nacht na de verkiezingen ging het snel. De voorsprong van Trump werd steeds kleiner en er kwamen soms wel 100.000 stemmen tegelijk binnen voor Biden, wat natuurlijk vrijwel onmogelijk is.

De dag na de verkiezingen waren veel Trump fans en de Trump administratie er van overtuigd dat er vormen van verkiezingsfraude waren gepleegd.

Er kwamen op Twitter steeds meer berichten en filmpjes binnen waaruit een zekere vorm van fraude viel op te maken.

Er waren dode mensen die stemden, stemmen die na sluitingstijd binnenkwamen en nog geteld werden, staten waar geen identificatie nodig is om te stemmen, problemen met software waardoor ineens duizenden stemmen van Biden naar trump gingen etc.

Kortom een zooitje.

Over de hele wereld waren de media extatisch en blij dat hun status quo eindelijk weer hersteld was. De weg naar De Nieuwe Wereld Orde lag weer open. Eindelijk waren de intelligente, humane types weer aan de macht…eindelijk waren ze verlost van de man die hun al vier jaar dwars zat, geen oorlog was begonnen, de relaties met Noord Korea had verbeterd en was opgekomen voor de Amerikaanse arbeider en middenklasse maar wel veel mensen gekwetst had en emotioneel in de war gebracht.

Die 71 miljoen idioten moesten blij zijn dat ze niet massaal werden opgehangen voor het stemmen op Trump was een mening die geregeld naar voren werd gebracht op social media.

De media riep Biden tot winnaar uit en vele staatshoofden, waaronder Mark Rutte, feliciteerden Biden met de overwinning ondanks dat er nog steeds geen officiële winnaar was omdat er nog rechtszaken liepen in verschillende staten waar de verschillen tussen Trump en Biden zeer klein zijn. Trump had dus nog alle kans om te winnen maar hij was volgens de media een slechte verliezer en een gevaarlijke gek die uit het Witte Huis moest worden gesleept.

De Democraten vierden met duizenden feest op de pleinen terwijl hun leider ze had opgeroepen om toch vooral thuis te blijven en per post te stemmen...want Corona.

Iedereen die een geheugen heeft dat langer dan vier jaar terug gaat, weet natuurlijk dat de Democraten Trump vanaf het begin op alle manieren hebben dwarsgezeten, vals beschuldigd en tegengewerkt en nu klagen de linksmensen massaal dat Trump niet sportief is.

We hebben vier jaar lang gejank aan moeten horen van linkse mensen over Trump, ze hebben vier jaar lang geen goed woord voor hem over gehad, hem overal voor uitgemaakt en die linkse meute heeft dit jaar vele binnensteden gesloopt omdat ze zich onheus bejegend voelen en dan moet we nu binnen een week alles vergeten en sportief zijn.

Daar is het te laat voor. Het gaat om 2 groepen die in elkaar de satan zien. De tijd van begrip en praten is voorbij. 2 wereldbeelden die lijnrecht tegenover elkaar staan.

Als Trump nu alsnog president wordt dan zijn de rapen gaar. Dan wordt het een soort burgeroorlog maar voor de Amerikaanse middenklasse, christen en arbeider zou het een zegen zijn. Ook voor de Nederlandse middenklasse en arbeiders heeft het een positief effect omdat China en de globalisten veel minder machtig zullen zijn met Trump in het Witte Huis en dat heeft ook weer een positief effect op populistische partijen in Europa.

Trump is misschien een hork, een opschepper maar ik denk dat hij op dit moment de beste keuze is voor mensen die in vrijheid willen leven.

Met Biden gaan we terug naar imperialistische oorlogen, de V.S. als politieman van de wereld, globalisering en een China dat steeds machtiger wordt.

Meer politiek correct gelul en identiteitspolitiek.

En natuurlijk meer lockdowns, beperking van vrijheid, het voortzetten van duurzame, klimaat politiek en het implementeren van Agenda 21 en The Big Reset.


Brief aan Trump

Onlangs (25 oktober 2020) schreef de oud Aartsbisschop van de V.S. Carlo Maria Vigano, voor de tweede keer een brief aan president Donald Trump om hem een hart onder de riem te steken en te waarschuwen.

Deze brief is zeer opmerkelijk omdat de hoogste leider van de katholieke kerk hier direct praat over een samenzwering van globalisten, die hij als het kwaad ziet en dat zij de Corona crisis misbruiken om Een Grote Reset door te voeren.

Ook is zijn kritiek, op wereldleiders, de kerk en de paus, niet mals.

Hij roept op om in opstand te komen tegen deze machten van het kwaad.

Hieronder de vertaling van de brief


Mijnheer de president,

Staat u mij toe om u aan te spreken op dit moment waarop de hele wereld wordt bedreigd door een wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid.

Ik schrijf u aan als Aartsbisschop van de V.S. en ik schrijf u aan in midden van een stilte van de religieuze en burgerlijke overheden.

Dat u mijn woorden mag accepteren als die van “een stem die roept uit de woestijn” (Joh 1 23)

Zoals ik al zei in mijn brief in juni, op dit historisch moment zien we de krachten van het kwaad zich verzamelen in een strijdt tegen de krachten van het goede. De krachten van het kwaad lijken goed georganiseerd als ze strijden tegen de kinderen van het licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd lijken nu ze zijn verlaten door hun spirituele leiders.

We zien nu dagelijks de aanvallen vermenigvuldigen van degenen die de basis van onze samenleving willen vernietigen: de natuurlijke familie, respect voor het menselijk leven, de liefde voor je land, vrijheid van onderwijs en ondernemen.

We zien dat de leiders van naties en de religieuze leiders zich overgeven en de zelfmoord van de westerse cultuur en haar christelijke grondslag accepteren terwijl de fundamentele rechten van burgers en gelovigen worden afgepakt in naam van een gezondheidsrisico, terwijl het steeds duidelijker wordt dat die de basis legt voor een inhumane, gezichtsloze tyrannie.

Een wereldwijd plan, genaamd De Grote Reset ontvouwd zich nu. Opgezet door een wereldwijde elite die de mensheid wil onderdrukken, terwijl ze maatregelen opleggen die individuele vrijheden en de vrijheid van de gehele bevolking, drastisch beperken.

In vele naties is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd, in andere staten is het nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders, die de uitvoerders van dit duivelse project zijn, staan gewetenloze karakters die het World Economic Forum en Event 201 financieren en hun agenda promoten.

Het doel van De Grote Reset is het invoeren van een medische dictatuur die doelt op het invoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen en zich verstopt achter verleidelijke beloftes van een universeel basisinkomen en het wegschrijven van persoonlijke schulden. Het IMF verlangt hier voor terug dat mensen afstand doen van persoonlijke bezittingen en zich achter een covid 19/21 vaccinatieprogramma scharen dat door Bill Gates en de farmaceutische industrie wordt aangeprezen.

Naast de enorme economische belangen die de initiatiefnemers van De Grote Reset motiveren, zullen de gedwongen vaccinaties samengaan met een gezondheids paspoort en een digitaal paspoort, waardoor ze de gehele wereldbevolking kunnen controleren op contact met zieke mensen. Degenen die deze maatregelen niet accepteren zullen worden opgesloten in detentiekampen of onder huisarrest worden gezet en al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.

Mijnheer de president, ik neem aan dat u zich ervan bewust bent dat De Grote Reset in sommige landen al worden uitgevoerd aan het eind van dit jaar en begin volgend jaar. Voor dit doel zijn al weer nieuwe lockdowns gepland, die zullen worden gerechtvaardigd door 2e en 3e golven van de pandemie. U weet welke inzet er is geweest om angst te zaaien en welke draconische legitieme maatregelen er zijn genomen om de individuele vrijheden te beperken, waardoor een wereldwijde economische crisis ontstond. De ontwerpers van het plan gebruiken deze crisis om De Grote Reset onvermijdelijk te maken voor de naties, waarmee ze de oude wereld een genadeklap willen geven.

Maar deze wereld, mijnheer de president, bestaat uit mensen, genegenheid, geloof, cultuur, tradities en idealen. Mensen en waarden gedragen zich niet als robots, we gehoorzamen niet als machines, omdat we een ziel en een hart hebben, en omdat we worden samengebracht door een spirituele band die kracht van boven krijgt, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net als Lucifer in het begin van de tijd deed met zijn “Ik zal niet dienen.”

Veel mensen, zoals we weten, zijn geïrriteerd door deze verwijzing naar de strijd tussen het goede en het kwade en het gebruik van een apocalyptische toon, die volgens hen de geesten kwaad maakt en verdeling zaait. Het is niet verbazingwekkend dat de vijand boos wordt omdat ze ontmaskerd worden net als ze denken dat ze onbetwist naar de eindstreep kunnen rijden. Wat verbazingwekkend is dat niemand aan de alarmbel trekt. De reactie van de macht achter de schermen naar degenen die het plan afwijzen in niet overtuigend en onsamenhangend, maar begrijpelijk. Net nu de gevestigde media met hen samenwerkt, waardoor de overgang naar de NIeuwe Wereld Orde vrijwel moeiteloos zou verlopen, komen er allerlei schandalen, misdaden en misleidingen aan het licht

Een aantal maanden terug was het nog makkelijk om de term ‘Complotdenker’ te geven aan hen die tegen hun verschrikkelijke plannen waren en nu worden uitgevoerd tot in de kleinste details. Niemand, tot afgelopen februari, had gedacht, dat in al onze steden burgers worden gearresteerd omdat ze simpelweg over straat liepen, om te ademen, hun bedrijven open te houden, om naar de kerk te gaan. Toch gebeurd dat nu over de hele wereld. Zelfs in het idyllische Italië, dat veel mensen als een betoverend mooi land zien, met haar oude gebouwen kerken en charmante steden en karakteristieke dorpen. En terwijl de politici zich barricaderen in hun paleizen, van waar ze decreten uitgeven alsPerzische heersers, gaan bedrijven failliet, gaan winkels dicht en mensen niet meer kunnen leven, reizen, werken en bidden. De desastreuze psychologische effecten van deze operatie kunnen we nu al zien, beginnend met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en kinderen die worden gescheiden van hun vrienden en klasgenoten en hun lessen moeten volgen achter een computer scherm.

In de schrift spreekt Paulus over “degene die zich verzet” tegen de manifestaties van het mysterie van het onrecht. (2 Thess 2 6-7).

In het religieuze leven is het obstakel voor het kwaad de kerk in de politiek sfeer zijn het degenen die in opstand komen tegen de Nieuwe Wereld Orde.

Het is wel duidelijk dat degene die nu Paus is zijn rol vanaf het begin al heeft verzaakt door het verdedigen en promoten van de globaistishe ideologie en het steunen van de agenda van een onzichtbare fractie binnen de kerk, die hem hebben gekozen uit hun kringen.

Mijnheer de president, u heeft duidelijk gemaakt dat u de natiestaat wil beschermen. Een natie onder God, fundamentele vrijheden en waarden waarover niet onderhandeld kan worden, die nu worden ontkent en aangevochten.

U bent het mijnheer de president die tegen de macht achter de schermen opkomt, tegen de aanval door de kinderen van de duisternis.

Daarom is het van groot belang om de mensen van goede wil ervan te overtuigen dat ze gaan stemmen. Niet zozeer vanwege politieke zaken maar vanwege het historisch belang van dit moment en onze wereld, die ze willen vernietigen door de lockdowns.

U tegenstanders zijn onze tegenstanders. Het is de vijand van het menselijk ras. “Hij die vanaf het begin een moordenaar was” (Joh 8 44)

Om u heen hebben zich, met geloof en moed, verzameld degenen die u zien als het laatste bastion tegen een werelddictatuur.

Het alternatief is een persoon die wordt gemanipuleerd door de macht achter de schermen, die is aangetast door schandalen en corruptie, die met de V.S. hetzelfde zal doen wat Paus Bergoglio met de kerk doet en de Italiaanse premier Conte met Italië, Macron met Frankrijk, Sanchez met Spanje etc.

De natuur van Biden is gevoelig voor chantage, net als de prelaten van de magische cirkel in het Vaticaan. waardoor hij gebruikt zal worden door bepaalde machten die hem zullen manipuleren bij nationale en internationale politieke kwesties.

Het is duidelijk dat er achter de schermen al iemand klaar wordt gestoomd om Biden te vervangen als de gelegenheid zich voordoet.

En toch is er hoop in het midden van een schijnbaar uitzichtloze situatie.

De tegenstander weet niet hoe ze moeten liefhebben en ze begrijpen niet dat het niet genoeg is om een universeel basisinkomen en sanering van schulden te beloven om de massa te onderwerpen en ze als vee te laten brandmerken. De mensheid, die al heel lang wordt misbruikt door dictatoriale krachten, ontdekt weer dat ze een ziel hebben en begrijpt dat dat ze hun vrijheid niet gaan inruilen voor homogenisatie en het opheffen van hun identiteit. Ze beginnen te begrijpen dat familie, sociale interactie, geloof en cultuur de eerlijke mensen verbindt.

De Grote Reset is gedoemd om te mislukken omdat degenen die achter de plannen zitten niet begrijpen dat er nog steeds mensen zijn die bereid zijn om de straat op te gaan om hun rechten, hun geliefden te beschermen en hun kinderen en kleinkinderen een toekomst te geven.

De inhumane nivellering van dit globalistische project zal uit elkaar barsten door de standvastige en moedige tegenstand van de kinderen van het licht.

De vijand heeft de satan achter zich staan. Hij die allen weet wat haat is.

Maar wij hebben de almachtige God aan onze kant staan, de God die legers klaar heeft staan voor de strijd en de God die het hoofd van de oude slang zal vermorzelen.

“Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?” (Rom. 8 31)

Mijnheer de president, u zult zich er van bewust zijn, dat het vijf voor twaalf is en de V.S. wordt beschouwd als de verdedigingslijn tegen het globalisme.

Stel u vertrouwen in God, gesterkt door de woorden van de apostel Paulus “Ik kan alles doen door Hem die mij kracht geeft” (Phil 4 13)

Om een instrument te zijn van de Goddelijke voorzienigheid is een grote verantwoording, waarvoor u zeker alle genade die u nodig bent, zult ontvangen, omdat u in het gebed gedragen wordt door allen die u steunen.

Met hemelse hoop en de zekerheid dat ik voor u, u vrouwe en u medewerkers zal bidden zend ik u mijn zegen,

Carlo Maria Vigano


Aan alle Urkers…

Het aantal besmettingen op Urk is laag, het aantal ziekenhuis en IC opnames is laag maar toch worden de maatregelen ook op Urk weer aangescherpt.

De kerken kregen het de afgelopen week al voor de kiezen in de media en dat resulteerde er al in dat in sommige kerken, minder mensen naar de diensten mogen komen, met mondkappen in een uit moeten lopen en niet meer mogen zingen tijdens sommige diensten.

Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik ken geen mensen die opgenomen zijn in ziekenhuizen of weken lang thuis ziek zijn. Ik ken wel mensen die een beetje verkouden zijn en zich niet 100% fit voelen maar daar houdt het ook mee op.

Als we echter de media en de zogenaamde experts moeten geloven dan liggen de lijken opgestapeld in de straten

Er is dus buiten de normale seizoensgriep en verkoudheid om eigenlijk niets aan de hand en de problemen die er zijn in ziekenhuizen worden eigenlijk veroorzaakt door de Corona maatregelen zelf. Die vergen zoveel tijd van het personeel dat ze aan andere, meer belangrijke zaken niet toekomen. Daarnaast moeten ze vaak ook nog getest worden als ze een loopneus hebben en lopen dan de kans op in thuis quarantaine te moeten terwijl ze gewoon fit zijn, wat weer leidt tot personeelstekorten in ziekenhuizen.

Achttien plussers mogen nu niet meer voetballen en basketballen. Mensen mogen niet meer bij elkaar komen, de horeca en cultuur sector moeten er weer flink onder lijden etc. Hoe lang gaan wij dit nog pikken mensen?

Veel kerkmensen beroepen zich op Romeinen waarin volgens hen wordt opgeroepen om alles maar te pikken van de overheid wat natuurlijk de grootste kolder is die er bestaat. Urkers zijn toch niet voor niets Protestanten? Daar zit het woord PROTEST in. Jezus, Maarten Luther, Calvijn, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer...allen kwamen ze op tegen de overheid. God staat boven de overheid en als een overheid dingen doet die tegen het christelijk geloof ingaan dan is het natuurlijk onzin om die overheid te volgen.

Het probleem is natuurlijk dat iedereen er maar klakkeloos in meegaat. Bestuurders struikelen over elkaar heen om de maatregelen op te volgen. Ze willen allemaal het braafste jongetje van de klas zijn en durven zelf geen beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op gezond verstand want stel je voor...de gemeente, de verzekering. Allemaal gelul.

De gemeente kijkt wel lekker uit om een vereniging/kerk met honderden mensen hard te gaan aanpakken want dat krijgen ze weer op hun eigen brood terug.

Er is alleen een beetje persoonlijke moed voor nodig. Pik het niet langer, negeer de corona maatregelen, leef gewoon weer je normale leven en accepteer de consequenties. Dat kan betekenen dat je een boete krijgt of ruzie met bepaalde mensen. Dat is dan maar zo. Als je principes in het leven hebt dan moet je daarvoor staan.

Ik denk dat het een hele goede zaak is dat je in dit geval voor vrijheid en je grondrechten opkomt. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor je kinderen want als dit zo doorgaat dan zullen zij de vrijheid niet kennen die wij wel ons hele leven hebben gekend.


Mondkappen op school

Corona op Urk

Inmiddels was me natuurlijk al duidelijk geworden dat de Corona maatregelen Urk ook niet zijn voorbij gegaan. De sportcompetities werden meer dan gehalveerd, er verschenen mondkapjes op het werk en de Urker horeca werd gesloten. Gelukkig waren we hier niet zo gek als in sommige andere delen van Nederland en bleven de maatregelen op Urk nog beperkt.

Na de zomervakantie leek het de goede kant op te gaan in Nederland. De meeste mensen leken het gezonde verstand weer een beetje terug te krijgen en het Corona virus enigszins te kunnen relativeren.

De overheid begon echter met een grote campagne...testen, testen, testen was het devies.

Nou dat hebben we geweten. Vooral de hoger opgeleide, gezagsgetrouwe types lieten zich massaal vrijwillig testen en daarnaast moesten nog veel mensen zich laten testen voor hun werk op scholen of in de zorg.

Nu heeft de uitvinder van de PCR test zelf aangegeven dat die test allerlei virussen kan aantonen en ook dode virusdeeltjes aantoont. Dat betekent dat er heel veel mensen vals positief testen voor Covid 19.

Met andere woorden. Heel veel mensen die nu in de statistieken staan vermeld als positief zijn dat niet en daarnaast zijn de meeste mensen die zich laten testen nauwelijks ziek.

Deze door de overheid opgeklopte cijfers dienen nu als bewijs voor het doorgeslagen Corona beleid en van de week kwam een meerderheid zelfs overeen om een Corona Wet in het leven te roepen.

De toename van positieve testen hebben nu geleid tot nieuwe maatregelen. De horeca is er natuurlijk de dupe van en kinderen wordt het dringende advies gegeven om op scholen mondkappen te gaan dragen. Kinderen die zelf nauwelijks enig risico lopen, moeten nu hun eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid gaan opofferen voor enkele overspannen leraren die geen redelijke risico analyse kunnen maken.

Het mortaliteitscijfer van Covid 19 ligt rond de 0,3% en dat van de griep 0,2%. Ja maar, zeggen veel mensen dan, door Covid 19 hebben mensen veel meer last van langdurige longklachten en bij influenza is dat niet het geval. Tja, dat lijkt mij een onbewezen stelling aangezien er al duizenden jaren mensen longontstekingen krijgen.

Ga maar eens op een IC rondlopen is vaak het volgende dat je hoort. Ja duh...op een IC rondlopen is nog nooit leuk geweest. Daar komen geen mensen die een bloedneus hebben. Ook tijdens de griepgolf van 2018 waren de IC’s en ziekenhuizen in sommige streken van het land overbelast en ook toen was het geen pretje om op die IC’s rond te lopen.

Ik heb me al eerder verbaasd over het feit dat christelijke mensen zich zo makkelijk laten meeslepen door deze hype en helemaal de Reformatorische afdeling op Urk. Gelukkig laten die in de kerken zien dat ze nog enig vertrouwen op God en Zijn voorzienigheid hebben maar op het Pieter Zandt worden mensen nu ook al het Dringende Advies gegeven om een mondkap te dragen.

Ook het Berechja College geeft dit Dringende Advies. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze vanaf maandag 5 oktober een mondkap op doen.

Ik vraag me af of de mensen die hierover beslissen zich ook nog wel eens ergens in verdiepen en hun informatie ook nog wel eens buiten de officiële kanalen zoeken. Iedereen die denkt dat een overheid 100% te vertrouwen is en niet gestuurd wordt door diverse belangen, die niet automatisch het algemeen belang dienen, kan nog wel een paar geschiedenis lesjes gebruiken.

Je kan er donder op zeggen dat dit gezeur het hele winterseizoen gaat aanhouden. Sinds maart 2020 horen griep en verkoudheid niet meer bij het leven. Afstand houden, mondkap, handen wassen...allemaal beperkingen waar de duivel erg blij mee zal zijn. Het creëert letterlijk en figuurlijk afstand tussen geliefden, kinderen, oma’s, opa’s, kerkgangers, je naaste en zorgt ervoor dat je andere mensen als een gevaar gaat zien. De overheid propageert dat je dit juist voor je naaste doet maar ondertussen maak je onder het mom van naastenliefde enorm veel kapot. Veel mensen zullen smetvrees krijgen en een slechtere weerstand door het afstand houden en overdreven handen wassen en desinfecteren.

Als je als ouders deze maatregelen bij je kinder inprent creëer je psychologische schade.

Sta daar maar eens bij stil voordat u uw kind met een mondkap naar school laat gaan.

Hieronder het citaat uit ‘Brieven uit de hel’ van C.S. Lewis en bedenk jezelf dan eens of je misschien ook uit angst voor ziekte en dood je ziel aan de duivel hebt verkocht.

“En hoe kreeg je het voor elkaar om destijds zoveel zielen naar de hel te krijgen?

-Uit Angst. - Aha, oke. Prima strategie. Een oude strategie maar nog altijd prima te gebruiken.

Maar waar waren ze bang voor? Waren ze bang om te worden gemarteld? Bang voor oorlog? Bang voor honger?

-Nee, bang om ziek te worden.

Maar werd er dan niemand anders ziek in die tijd? - Ja natuurlijk werden ze ziek.

Ging er dan niemand dood? -Ja, natuurlijk gingen ze dood.

Was er dan geen geneesmiddel voor de ziekte? - Ja die was er wel.

Dan begrijp ik er niets van.

Niemand geloofde nog in of werd opgevoed met het eeuwige leven en de eeuwige dood.

Ze dachten dat dit leven het enige leven was en ze hielden er aan vast met alles wat ze hadden al ging het ten koste van hun genegenheid voor anderen.

Ze knuffelden niet meer en groeten elkaar niet, ze hadden dagenlang geen menselijk contact.

Hun geld (ze verloren hun banen, maakten al hun spaargeld op en waren nog steeds blij dat ze hun brood niet konden verdienen maar wel veilig waren).

Hun Intelligentie (de ene dag vertelde de media het ene om dat andere dag het tegenovergestelde te vertellen maar ze geloofden er nog steeds heilig in).

Hun vrijheid (ze kwamen hun huizen niet uit, ze maakten geen wandeling en ze bezochten geen familie).

Het was een groot, vrijwillig concentratiekamp voor vrijwillige gevangenen.

Ze accepteerden alles maar dan ook alles om hun miserabele leventjes nog maar 1 dag voort te kunnen zetten.

Ze hadden niet het flauwste benul dat alleen Hij, en alleen Hij, degene is die het leven geeft en neemt.

Zo simpel was het, zo makkelijk was het nog nooit gegaan.”

  • Brieven uit de hel, C.S. Lewis

Videotheken op Urk.

Ik hoorde dat de VideoStunter er mee stopt. Het einde van een tijdperk van 40 jaar videotheken op Urk.

Ik weet het nog goed. Begin jaren 80 van de vorige eeuw werd de eerste videotheek op Urk geopend, genaamd Broadway, bij het Marktplein, achter waar nu Slagerij Brouwer zit.

We waren een jaar of acht en we voetbalden altijd op het Marktplein, waar dat toen nog kon, want er stonden amper autoś. Het hele Marktplein was omgeven door grote bomen en dat waren onze doelen.

Ik was nog nooit in de bioscoop geweest en van videofilms hadden we nog nooit gehoord. We hadden thuis wel een tv maar die speelde alleen woensdagmiddag een uurtje en zaterdagavond, als we naar The A Team of The Knightrider keken, een rol. Voor de rest stond de EO altijd aan. Soms zag je op tv trailers van films voorbij komen. Bijv. van The Goonies, Star Wars of ET en dan hoopte je ooit eens zo’n film te gaan bekijken maar bioscoopbezoek was in die dagen op Urk nog vrij uitzonderlijk voor de meer serieus christelijke gezinnen.

Om ons heen woonden veel Oud Gereformeerden en die hadden natuurlijk al helemaal geen televisie en wij waren in hun ogen al de moderne goddelozen.

Mijn eerste bioscoopfilm zag ik met mijn vriend Steven Korf (de Pooi) toen we samen gingen logeren bij mijn oudste zuster Marret, die boven een winkel (de Steps), in de winkelstraat in Haarlem woonde. We reden met een vrachtwagen vanaf Urk mee naar Ijmuiden, waar mijn zwager Johan ons ophaalde. Het was voor ons een heel avontuur waarvan vooral het bioscoopbezoek nog steeds in mijn geheugen staat gegrift. We gingen naar The Karate Kid, wat in die tijd DE film voor jongens was en Steven en ik gingen al die Karate technieken, inclusief ‘de Pelikaan”, waarbij je op een voet ging staan en een soort bicycle kick maakte, direct na het verlaten van de bioscoop op elkaar toepassen.

Ondanks dat we zelf geen van allen een videospeler thuis hadden staan, waren we niet weg te slaan bij de eerste Urker videotheek. De eigenaar moet vast een bloedhekel aans ons hebben gehad. Het zever liep ons uit de mond van de poster van ‘First Blood’ in de etalage, die ik pas vele jaren later heb gezien. Binnen hing een klein tv’tje aan de muur waarop de nieuwste trailers continu werden afgespeeld en daar zagen we onze held Rambo voor het eerst in actie.

In de sportkantine van SVU die stond waar de huidige pastorie van de Gereformeerde Gemeente bij het Wilhelmina Park, nu staat, werden destijds ook vaak films gedraaid van Bruce Lee of Bud Spencer en Terence Hill.

Als de film was afgelopen begon iedereen met elkaar te knokken, vaak verdeeld op buurten of kerkelijk afkomst, en gingen we de bewegingen van Bruce Lee in de praktijk brengen.

Ik meen dat er destijds een lid van bekende Urker familie, die naar veel voortplantend, knaagdier zijn vernoemd, van het dak van de kantine sprong, in navolging van een scène van Bruce Lee en daarbij beide benen brak.

Zo zie je maar dat de dominees niet helemaal ongelijk hadden als ze het over de verderfelijke invloed van de televisie en films hadden.

We werden ouder en er kwamen meer videotheken op Urk bij. Waar nu Sport 2000 zit, zat toen een videotheek, achter Snackbar de Ommele zat er een en natuurlijk de VideoStunter, die toen nog in Wijk 7 zat en later Gerardo.

Mijn ouders gingen op een gegeven moment vaak een weekje weg en dan werd ik ondergebracht bij tante Mina, tante Corrie of tante Tiemp maar gelukkig had ik wel een sleutel van het huis laten namaken en kon dan overdag daar films kijken. Alleen of met vrienden. Je had in die tijd ook nog de keuze uit Betamax of VHS films. Dat hing samen met het afspeelsysteem wat je thuis had. Er was eerst ook nog Video 2000 van Phillips maar dat raakt al snel uit de gratie.

Ik huurde dan een MovieBox en een aantal films voor een week en we gingen dan uit school kijken naar Platoon, Evil Dead of een lachfilm van Eddie Murphy.

Een filmpje huren hoorde toen nog echt bij het wekelijks ritueel. Even naar Koster, effe wat lekkers halen en natuurlijk een filmpje huren en een gezellig praatje met Klaas over de films die we hadden gezien.

Begin jaren 90 kregen we voor het eerst zelf een videorecorder op de van Suchtelenlaan en hoefde ik geen Moviebox meer te huren. Het gezellige ritueel bleef. Films kijken en bekritiseren werd een belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik kon echt enorm genieten van een mooie film. Wat dat betreft is die magie nu wel een beetje verdwenen. Films kijken is nu niet meer bijzonder. Je download of je kijkt op Netflix. Je hoeft er geen moeite meer voor te doen, je hoeft niet meer te wachten en ik heb nog maar zeer zelden dat ik onder de indruk ben van een film. Je mag blij zijn als er twee of drie op je netvlies blijven hangen.

Eind jaren 90 kwam natuurlijk de dvd in opmars en was het snel gedaan met de videobanden. Het vervelende terugspoelen en de vaak slechte kwaliteit maakte plaats voor digitale kwaliteit. Iedereen ging surround systemen plaatsen en we verwonderden ons voor de prachtige beeld en geluidskwaliteit. Het vervelende was wel dat er krassen op de dvd’s kwamen waardoor films soms niet meer te bekijken waren.

Uiteindelijk bleven alleen de VideoStunter en Gerardo’s Moviehouse over.

Door het internet zat er nog weinig toekomst in de dvd verhuur en dat resulteerde er dus in dat na 40 jaar een einde kwam aan de verhuur van films op Urk.

Toch wel jammer...toch weer een stukje Urker geschiedenis dat nu verdwijnt.


TV en hersenspoeling

We horen al jaren het verhaal dat mensen worden gehersenspoeld door de televisie...maar in hoeverre zit daar een kern van waarheid in?

Ik zag op Tweet voorbij komen met de tekst: “Typ US6506148B2 in op Google”

Dat bleek een pagina voor patenten in de V.S. te zijn en dit patent heeft de titel:

Nervous system manipulation by electromagnetic fields from monitors

Het blijkt om een patent te gaan van een Nederlander genaamd Hendricus G. Loos die in de jaren 50 naar de V.S verhuisde en daar ging werken voor de militaire industrie.

In de jaren 90 schreef hij een aantal patenten op zijn naam die vrijwel allemaal te maken hadden met de beïnvloeding van mensen door middel van elektromagnetische velden.

We zitten tegenwoordig een groot deel van de dag naar een beeldscherm te kijken. Smartphone, Laptop, TV.

Uit het patent komt naar voren dat ze door het veranderen van frequenties op je beeldscherm je bijv. je meer geïrriteerd kunnen laten voelen of je bloeddruk omhoog kunnen brengen. Het kan dus zo zijn dat iemand die een televisie uitzending maakt over een bepaald politiek onderwerp, bij dat onderwerp ook een bepaalde elektromagnetische frequentie toevoegt om de boodschap extra over te brengen en u beïnvloeden om op een bepaalde manier te reageren.

Wellicht wordt het gebruikt tijdens reclames om ons in een bepaalde stemming te brengen.

Het is natuurlijk ook wel logisch. Alles bestaat uit frequenties en daarom kan je ook alles beïnvloeden door middel van frequenties. Denk bijv. aan wat er in een magnetron gebeurd.

Hendricus overleed in 2017 in Californië. In 2016 werd een Twitter account aangemaakt onder dezelfde naam. Opvallend is dat de maker van dit account een citaat van Aldous Huxley gebruikte. “Je gelooft dingen omdat je geconditioneerd bent om die dingen te geloven”

Op de achtergrond een foto van het testbeeld van een televisie…

Er is verder weinig bekend over deze mysterieuze figuur die dus bezig was met het beïnvloeden van mensen via televisie en computerschermen.

Was hij misschien onderdeel van het welbekende MK Ultra programma dat hersenspoeling en beïnvloeding van mensen hoog op de agenda had staan?

Grappig is dat aan het eind van het patent het volgende staat:

“Bepaalde monitoren kunnen elektromagnetische velden uitzenden die een trilling op kunnen wekken in een persoon die dichtbij staat zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Dit is niet de bedoeling omdat het de weg opent voor misbruik van deze toepassing, waardoor mensen, zonder dat ze het weten worden blootgesteld aan manipulatie van hun zenuwstelsel voor hun onbekende doeleinden. Dit soort toepassingen zijn niet ethisch en zijn niet aan te raden. Het wordt hier vermeld om het publiek te waarschuwen voor dergelijke praktijken terwijl ze internetten, tv kijken of een video/dvd kijken.”

Wat is dan precies het doel van zijn uitvinding? Zijn er ook positieve kanten aan het elektromagnetisch beïnvloeden van mensen? Misschien wordt het gebruikt om ons tot rust te brengen en in slaap te laten vallen voor de tv. Na een drukke dag werken en consumeren, de welverdiende rust.


Vrijheid of angst? Tijd om keuzes te maken

We zijn op een punt aanbeland waarop we de bokken van de schapen moeten scheiden...ben je voor vrijheid en democratie of ga je mee met de overheid in de onderdrukking van burgerrechten en het in stand houden van het angstvirus?

We zullen familieleden, collega's, directeuren, bestuurders, burgemeesters, ambtenaren, politiemensen en journalisten op hun verantwoordelijkheid moeten aanspreken want dit kan zo niet langer. We kunnen niet langer accepteren dat de overheid, politie en de media Nederland kapot maken.

Corona speelt nog nauwelijks een rol maar overheerst nog steeds onze samenleving en het nieuws.

UIt alle cijfers blijkt dat deze hele zogenaamde pandemie zwaar overtrokken is en dat overheden de wereld in een economische crisis hebben gestort die zijn weerga niet kent.

Overheden blijven maar doorgaan met het handhaven van onzinnige corona regels en maken daarmee het leven van miljoenen mensen zuur en zorgen er voor dat miljoenen mensen niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Duizenden bedrijven gaan failliet. Restaurants, discoś, nachtclubs, theaters, festivals en zowat de hele cultuursector gaan naar de knoppen door een overheid die niet met gezond verstand regeert maar een plan voor ogen heeft waarvan wij de details niet mogen weten.

Voor mij was vanaf het begin al duidelijk dat dit te maken had met andere agenda’s die het systeem willen redden. De zittende macht die baat hebben bij globalisering, open grenzen, massa immigratie, co2 wetgeving etc., kwamen steeds meer onder druk te staan. Wilders, Baudet, Le Pen, Brexit, Trump, Bolsonaro, Gele Hesjes, Hong Kong, AFD, Orban. Allerlei populistische, nationalistische bewegingen die steeds populairder werden.

Dan was er ook nog eens een economische en financieel systeem dat op omvallen stond en binnen de politieke elites waren ze ook nog eens bang dat de Europese Unie in elkaar zou klappen nadat de Britten er uit waren gestapt. Griekenland was al een financiële puinhoop en daar kwamen Italië en Spanje nog eens bij.

De Corona crisis was een geschenk uit de hemel voor de zittende macht.

In een klap waren ze van de wereldwijde demonstraties af, in een klap hadden ze een excuus voor hun financiële wanbeleid en in een klap hadden ze een excuus om de zuid Europese landen te redden.

Tegelijkertijd kunnen ze nog wat oude plannetjes doordrukken...verplichte vaccinaties, afschaffen cash geld, basisloon waarmee ze mensen nog meer afhankelijk van de overheid willen maken. Het klinkt misschien vreemd maar in het westen gaan we meer en meer richting een staatsvorm die op fascisme begint te lijken.

Als je wel eens hebt opgezocht wat fascisme betekent dan kan je zien dat fascisme het samengaan van de overheid en multinationals inhoudt. Dat zien we wereldwijd gebeuren. De big tech en andere multinationals gaan nog meer de dienst uit maken. Zij profiteren ook het meest van een geglobaliseerde wereld zonder grenzen, waar overal dezelfde regels gelden.

In Nazi Duitsland zag je hetzelfde gebeuren. Grote bedrijven zoals Bayer, Siemens, IG Farben, Krupp etc. wisten bijv. allemaal enorm te profiteren van de oorlog, slavenarbeid en deze bedrijven hadden het ook voor het zeggen in Duitsland.

De democratie in Nederland staat meer en meer onder druk en een groep die zich in het bijzonder schuldig maakt aan de teloorgang van die democratie en het vrije woord is de media.

De pers is daadwerkelijk de vijand van het volk geworden. Ze beschermen op allerlei manieren de zittende macht en het Status Quo. Op ieder dossier laten ze het afweten om daadwerkelijk op zoek te gaan naar de waarheid. Journalisten volgen braaf de protocollen van hun hoofdredacteuren als het gaat om Trump, Brexit, c02 opwarming, immigratie, corona, zwarte piet, boeren, klimaatbeleid, identiteitspolitiek etc.

De hoofdredacteuren zijn de poortwachters voor de zittende macht en zij zorgen er voor dat journalisten binnen de vastgestelde kaders schrijven. Afwijkende meningen worden niet of nauwelijks geduld. Het evangelie der globalisering en open grenzen moet worden verkondigd.

Ook het Corona evangelie van de overheid werd klakkeloos gevolgd door de media. Avond aan avond moesten we het gezeik van virologen aanhoren. Vooral Ab Osterhaus, die bij de vorige pandemie al een enorme flater had geslagen, was weer niet van de buis te branden. Niet dat hij iets te melden had maar hij mocht toch overal zijn mening over geven. Een normaal mens zou na de flater met de Mexicaanse griep de rest van zijn leven niet meer op tv durven verschijnen maar de redactie van Op1 zag dat juist als een pluspunt.

Ook als het gaat om bijv. de politiek in de V.S. dan laten ze altijd maar een kant van het verhaal horen en een ding is zeker dat is niet de kant van Trump. Trump is de satan in het de ogen van de wereldwijde media, die in hem een figuur zien die een stok in de wielen van de globalisering steekt....en dat is natuurlijk een doodzonde. Nog nooit in de geschiedenis is een president zo afgebrand terwijl zijn achterban uiterst tevreden was, omdat Trump veel van zijn verkiezingsbeloftes nakwam en dat is iets dat maar weinig politici doen.

Je zou toch denken dat een president die onzinnige oorlogen wil stoppen, banen terug wil halen uit China en die opkomt voor Amerikanen wel in de smaak zou moeten vallen maar niets is minder waar. Ze hebben liever een president die het spelletje meespeelt, beleefd is en zijn verkiezingsbeloftes niet nakomt.

Ook de verslaggeving over BLM was om te janken zo slecht. Super eenzijdig en kritiekloos. Alle filmpjes van rellen, vernielingen, moorden, mishandelingen werden natuurlijk achterwege gelaten want die passen niet in de objectieve agenda van onze media.

Ook de politiek laat het enorm afweten. Ze durven geen positie in te nemen want stel dat het toch misgaat dan zijn ze weer kiezer kwijt en alles draait om stemmen. De huidige politiek heeft geen principes meer en het ontbreekt aan visie en gezond verstand.

Waar is de oppositie? Alleen de PVV en FvD laten nog iets van zich horen maar dat houdt ook niet over.

Ik denk dat de politiek is gekaapt door de bejaarden. Bejaarden zijn immers de mensen die procentueel gezien het meest stemmen en de groep bejaarden wordt de komende jaren alleen maar groter. Een belangrijke bron van potentiële kiezers en die willen ze niet tegen de grijze haren instrijken.

Daarom houden ze nu nog steeds vast aan idiote corona regels die de maatschappij lam leggen in plaats van dat ze zeggen wat er echt moet gebeuren.

Rutte zou op tv gewoon het eerlijke verhaal moeten vertellen maar dat kan je van een aartsleugenaar en een man zonder visie ook niet verwachten.

Een goede minister president had na 2 maanden gezegd:

Geachte landgenoten, we zullen keuzes moeten maken. We moeten afwegingen maken en die afwegingen moet het in het voordeel zijn van zoveel mogelijk mensen in de Nederlandse samenleving en helaas zullen daardoor hoogbejaarde mensen misschien enkele maanden eerder overlijden door Corona maar als wij op deze manier doorgaan zullen er in de toekomst veel meer mensen overlijden die nu geen goede zorg krijgen en zullen er tienduizenden mensen hun baan kwijt raken en duizenden ondernemers failliet gaan, wat een enorme economische en psychologische schade zal opleveren. Ook willen we onze kinderen een normaal leven geven en ze niet opzadelen met allerlei angsten en psychische stoornissen.

Daarom gaan we vanaf vandaag weer NORMAAL doen en heffen we alle maatregelen op.

We adviseren oudere en kwetsbare mensen om bepaalde maatregelen in acht te nemen om hun eigen gezondheid te beschermen en we hopen dat buren, collega’s, familie en vrienden zoveel mogelijk rekening willen houden met dit soort mensen en hen zoveel mogelijk willen bijstaan en helpen.

Als je een volwaardig leven wil leiden dan houdt dat in dat je bepaalde risico’s accepteert omdat het leven anders onleefbaar wordt. Als we familie, vrienden, knuffelen, liefde, seks, dansen, drinken, feesten en werken belangrijk vinden dan zullen we moeten accepteren dat het contact met andere mensen bepaalde risico’s met zich meebrengt.

Een van die risico’s is het overbrengen van virussen. Dat doen we al tienduizenden jaren en ons immuunsysteem is er op ingesteld om die virussen te verslaan. Het is voor ons immuunsysteem ook beter dat we in aanraking komen met bacteriën en virussen. Sociaal afstand houden zal ons immuunsysteem alleen maar verzwakken.

We moeten daarom nu met z’n allen er de schouders weer onder zetten om Nederland weer het prachtland te laten zijn dat het enkele maanden terug nog was.

Ik wens u succes en Gods zegen.

Zoiets zou een premier zeggen die het beste met ons allemaal voor heeft...maar dat heeft hij niet. Hij dient een internationale elite die de natiestaat kapot willen maken, die een verenigde staten van Europa willen, die meer en meer autonomie willen overdragen naar Brussel en de Corona crisis als een kans zien om die agenda door te drukken. Daarom houden ze ook zo vast aan die maatregelen.

Deze keizer draagt geen kleren en gelukkig zijn er meer en meer mensen die dat inzien.

Aan ons de taak om die keizer en zijn consorten met pek en veren het land uit te jagen.


Corona...een opmaat naar Agenda 21

Ik denk dat een deel van de elite een beetje geschrokken zijn van de tegenstand met betrekking tot de Corona maatregelen

Ze hadden denk ik verwacht dat nu iedereen wel met een mondkapje op de zolder zou zitten en alles zou doen wat de overheid voorschrijft. App op de telefoon, zelf quarantaine en zeer positief over vaccineren maar dat valt, helaas voor hen, een beetje tegen.

Veel mensen prikken in tussendoor het verhaal heen en zien dat de regering stompzinnig blijft vasthouden aan maatregelen die alleen maar veel schade aanrichten.

Als we deze houding van onze overheid en veel bestuurders en burgers met hen, blijven accepteren dan weet ik wel wat er deze winter gaat gebeuren. Dan gaan ze de normale griep ook niet meer accepteren want je kan niet met droge ogen dit beleid verdedigen en dan een griepgolf over je heen laten komen zonder dezelfde maatregelen af te kondigen.

Wen er dus maar aan dat griep niet meer bij het leven hoort en dat er zo nu en dan lokale lockdowns komen, steeds meer mensen mondkapjes dragen en locatie apps en corona paspoorten normaal gaan worden. Tenminste dat willen ze ons meer en meer gaan opdringen als we niet oppassen.

We hebben duizenden jaren geaccepteerd dat griepachtige virussen bij het leven horen maar inmiddels lijkt bij veel mensen en vooral de elite het roer om.

Kijk...die elite dat begrijp ik. Die willen dit virus voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Het implementeren van Agenda 21/30 van de VN en grote reset van het economische systeem maar al die mensen die hier klakkeloos in meegaan begrijp ik niet.

Wat is er nou eigenlijk veranderd ten opzichte van een half jaar terug? Het enige dat er veranderd is, is de perceptie van veel mensen op ziektes en virussen en daardoor kan de overheid hen als een speelbal alle kanten opschieten.

Veel mensen zitten vast in angst en kunnen niet meer nuchter nadenken.

Volgens Hugo de Jonge en de mensen van het RIVM is het nu normaal dat er 0 besmettingen zijn van een virus.

0 besmettingen is nog NOOIT normaal geweest. Er zijn altijd mensen besmet en de methode die ze gebruiken om het virus vast te stellen bij mensen is zeer omstreden.

Die methode wordt vervolgens wel gebruikt om iedereen die met jou in contact is geweest, zonder getest te zijn, op te roepen om 2 weken in quarantaine te gaan.

Logisch nadenken lijkt meer en meer iets van vroeger te zijn.

Onze overheid zit maar te zeuren over besmettingen terwijl de ziekenhuizen leeg zijn en er bijna geen griep of corona doden zijn te betreuren.

De internationale elite, die samenkomen in Davos, weten dat ze vlakbij hun doel zijn en ze willen nu nog even doordrukken. Nog even de angst er in houden dan hebben ze ons waar ze ons hebben willen.

Ze hebben nu een unieke kans om het grondwerk neer te leggen voor Agenda 21 en dat houdt voor de komende 30 jaar het volgende in.

VN AGENDA 21….DE DOELEN

1 Mensen naar de stad. Geen privé bezit van land.

2 Geen persoonlijk vervoer alleen openbaar vervoer

3 Einde aan cash geld.

4 Het einde van de familie

5 Kinderen opgevoed door de staat.

6 Verplichte vaccins

7 Microchip voor reizen, betalen, controle

8 Invoeren sociaal krediet systeem (China)

9 Alleen reizen met toestemming

10 Internet der dingen (5G)

11 Universeel basisinkomen

12 Een einde aan nationale soevereiniteit

13 Alle bedrijven in handen van overheid/cooperaties

14 Geen huizen voor 1 familie

15 Het einde van privé bezit.

Van al deze punten zie al in meer of mindere mate bewijzen te voorschijn komen in onze samenleving.

Het is aan ons om dit te stoppen.


Beschaafd oorlog voeren

Zo vlak voor de herdenking van de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima werden we weer eens met onze neus op de feiten gedrukt als het gaat om de enorme schade die bommen aanrichten.

In Libanon was een enorme ontploffing en een groot deel van de stad werd weggeblazen.

Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren weten we nog niet. Het kan zijn dat het een dom ongeluk was, het gevolg van het onverantwoord opslaan van gevaarlijke stoffen en vuurwerk. Het kan een opslagplaats van wapens en munitie van Hezbollah of een andere groepering zijn geweest die per ongeluk in de hens is gegaan maar het kan ook heel goed een gericht aanslag zijn geweest van bijv. Israel of een terroristische organisatie die het christelijke deel van Beiroet wilde aanvallen.

Sommige militaire experts spreken over een nucleaire tactische bom.

Dit soort bommen zouden ook al eens in Jemen zijn gebruikt en wellicht was dit een waarschuwing aan het adres van de vijanden van Israël...de volgende keer komt de echte bom...

Israël en Hezbollah zijn natuurlijk al decennia in oorlog met elkaar. De laatste jaren zagen we al veel aanvallen op Hezbollah door Israël in Syrië en ook de laatste weken waren er schermutselingen aan het grensgebied tussen Israël en Libanon.

Misschien was de burgeroorlog in Syrië ook wel ten dele het gevolg van een oorlog tussen Israël en Hezbollah. De sjiitische moslims van Iran, Syrië, Libanon, Rusland tegen de Soennitische moslims en V.S./Golfstaten/Saoedi Arabië/Israël/Turkije.

Netanyahu die zwaar onder druk ligt in eigen land kan deze afleiding goed gebruiken en hij waarschuwde in 2018 al voor de veiligheidsraad dat Hezbollah diverse lanceerplaats voor raketten had midden in bevolkte gebieden in Beiroet.

Misschien was dit een aanval van Israël op zoń opslagplek voor zwaar militair materieel van Hezbollah en liep dat allemaal gigantisch uit te klauwen waardoor een explosie ontstond die niet voorzien was.

Oorlog, van persoonlijke strijd naar onpersoonlijk

Vroeger pakte je een zwaard, mes of bijl om mensen en dieren aan te vallen of jezelf te verdedigen. Met de speer, pijl en boog, kruisboog werd het al wat afstandelijker en die ontwikkeling zette zich steeds verder door wat uiteindelijk resulteerde in drone bombardementen. Er zitten nu mensen in een stad in de V.S. bombardementen uit te voeren in Afghanistan via een drone.

Ze kijken op hun beeldscherm, alsof ze een video game spelen en beslissen vanuit de luie stoel over leven en dood om daarna weer naar huis te gaan en met de kids te gaan spelen.

Het risico dat soldaten om het leven komen is flink gedaald en het vechten is meer en meer onpersoonlijk geworden.

De massale bombardementen van de Tweede Wereldoorlog zijn daar wellicht het beste voorbeeld van al liepen de bemanningen van de Vliegende Forten nog wel een groot risico om niet meer thuis te komen. Ze gooiden met hun bommen complete steden plat en vermoorden miljoenen mensen.

In de Eerste Wereldoorlog werden de eerste echte bombardementen uitgevoerd maar dat ging nog zeer amateuristisch.

Het eerste echte grote bombardement was tijdens de Spaanse burgeroorlog in 1937 waar de Duitse luchtmacht Franco te hulp kwam en in Guernica honderden Basken om het leven brachten met hun bommen.

In Nederland kennen we natuurlijk allemaal de bombardementen op Rotterdam, Middelburg, Eindhoven door de Naziś maar eigenlijk hebben de geallieerden veel meer doden op hun geweten wat dit betreft. Als je op de site van het NIOD kijkt dan zie je een lijst van 40 plaatsen die zijn gebombardeerd door de geallieerden met 4843 slachtoffers tot gevolg.

Door Duitse bombardementen kwamen 1323 mensen om het leven.

Een opmerkelijk verschil dus. De geallieerden hielden nauwelijks tot geen rekening met eventuele burgerslachtoffers en de zogenaamde precisie bombardementen waren nauwelijks precies te noemen.

Ik herinner met een interview met de Natuurkundige Freeman Dyson die in de Tweede Wereldoorlog voor Bomber Command werkte en bombardementen moest voorbereiden.

Hij stelde dat hij in feite hetzelfde deed als de medewerkers van Adolf Eichman...iemand die berekeningen maakte en de vernietiging van zoveel mogelijk burgers mogelijk maakte.

Dat zagen we bijv. in het bombardement op Dresden. Nu hoef je natuurlijk absoluut geen medelijden te hebben met de Duitsers die zelf begonnen met het bombarderen van steden in Spanje, Nederland, Engeland maar het is toch opmerkelijk te noemen dat het destijds heel gewoon was dat je een complete stad met de grond gelijk maakte. Dat werd gezien als een militair doel terwijl het gewoon een pure oorlogsmisdaad was. Het bombardement op Dresden was een oorlogsmisdaad met het doel zoveel mogelijk burgers te doden. Er werd geëxperimenteerd met het creëren van vuurstormen door brandbommen. Die technieken en tactieken zagen we later terugkeren in Japan waar honderdduizenden mensen over de kling werden gejaagd in Tokyo en andere steden.

Klap op de vuurpijl waren natuurlijk de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki waarbij meer dan honderdduizend mensen om het leven kwamen door 2 bommen.

Deze steden waren al enige tijd van te voren uitgekozen. De meeste andere steden waren al gebombardeerd maar deze steden werden uitgezonderd. Ze moesten mooi en gaaf blijven zodat de schade van de atoombommen extra goed te zien was.

Er is altijd gezegd dat de atoombommen er voor hebben gezorgd dat er tienduizenden Amerikaanse levens zijn gespaard omdat ze anders een invasie in Japan hadden moeten doen.

Daar klopt weinig tot niets van. De Japanners waren al verslagen en wilden zich overgeven. Het enige wat hun nog dwarszat is de onvoorwaardelijke overgave waarbinnen hun keizer verantwoordelijk gesteld zou worden voor oorlogsmisdaden. Dat wilden de Japanners niet en iedereen die iets snapt van de Japanse cultuur had dit kunnen begrijpen.

De Japanners wisten dat de Russen nu ook mee gingen doen in de oorlog tegen Japan en waren ontzettend bang dat de Russen delen van Japan over zouden nemen. De Japanners waren dus bereid om zich over te geven op een voorwaarde...dat hun Keizer ongeschonden bleef.

Lijkt me nou niet iets waar de geallieerden zich niet overheen konden zetten...tenzij er andere motieven waren…

Die motieven waren vrijwel zeker dat de Amerikanen koste wat kost die atoombommen wilden laten vallen om hun wereldheerschappij op touw te kunnen zetten en hun toekomstige vijanden, de Sovjet Unie, een duidelijk signaal te kunnen geven.

Een ander punt dat wellicht een rol speelde in het uitkiezen van deze steden is het feit dat Hiroshima en Nagasaki de plaatsen zijn waar de meeste christenen woonden in Japan. Het christendom heeft nooit echt voet aan wal gekregen en het overgrote deel hangt het Shintoïsme en het Boeddhisme aan en daarom is het misschien opvallend dat juist deze christelijke plekken werden uitgekozen om de eerste Atoombommen te droppen.

Veel van de mensen achter de atoombom waren betrokken bij de Vrijmetselaars en die hangen het Luciferisme aan….een milde vorm van het Satanisme.

Was de ontploffing van de atoombom een soort occult ritueel dat de ondergang van het het christendom in werking stelde? Misschien wat te ver gezocht maar ik hou het in mijn achterhoofd.

Vanaf die tijd zijn bombardementen preciezer geworden maar er zijn nog altijd enorm veel burgerslachtoffers te betreuren.

Dat blijkt ook uit de cijfers van de Amerikaanse drone bombardementen waarbij nog altijd zeer veel ‘onschuldige’ slachtoffers vallen.

Hoe moet dat zijn geweest voor een piloot in WO2…

Je laat een paar honderd bommen los op de bonnefooi. Beneden lopen mensen rond die hun alledaagse dingen doen. Kinderen spelen, pa is naar het werk, ma klust wat en dan gaan ineens het luchtalarm en voordat je het het weet vallen de eerste bommen. Complete wijken worden vernietigd, historische gebouwen worden met de grond gelijk gemaakt en hele families worden uitgemoord door bommen uit vliegtuigen die op grote hoogte over je stad vliegen.

Je kijkt je vijand nog nauwelijks in de ogen..

De wereld is een strijdtoneel geworden voor laffe moordenaars die op afstand elkaar te lijf gaan. De terroristen plaatsen een bom en de soldaten gebruiken allerlei technieken om maar niet in de buurt van vijand te hoeven komen.

Het is moorden per afstandsbediening.

Of we er moreel gezien op vooruit zijn gegaan als mensen is nog maar de vraag. We willen wel vlees eten maar niet accepteren dat daar dieren voor worden geslacht en we willen wel oorlog voeren maar er mogen geen militairen van onszelf dood gaan en als we oorlog voeren willen we zo min mogelijk in contact komen met de vijand om ze te vermoorden.