Is Jezus een symbool voor een paddenstoel?

Wat een belachelijke vraag zult u misschien denken maar de Dode Zee rollen expert, John M. Allegro was er van overtuigd dat Jezus symbool stond voor de verering van een hallucinerende paddenstoel.

Allegro was een van de eerste acht en de enige niet christen die de dode zee rollen onder ogen kreeg nadat ze in 1947 bij Quram waren gevonden. Allegro, afgestudeerd in Grieks en Hebreeuws, bracht als eerste, eind jaren vijftig, zijn bevindingen naar buiten. Hij stelde dat de figuur van Jezus christus, in de rollen naar voren kwam als de leider van een Esseense sekte. De naam Jezus Christus moest meer gezien worden als een titel of een rang, die door meerdere opvolgers werd gedragen en de Jezus waarover werd gesproken was de leider van de sekte rond de tijd van de vernietiging van Jeruzalem rond 70 na Chr. De Essenen waren volgens hem de voorlopers van het christendom maar worden heden ten dage compleet verkeerd begrepen.

Jezus was volgens hem meer een soort druïde of medicijnman, die leiding gaf aan een sekte die een religie hadden die voortkwam uit de zon en vruchtbaarheids religies die toen overal ter wereld te vinden waren en gecentreerd waren rond het gebruik van hallucinerende middelen, zoals paddenstoelen.

Die visie op de dode zee rollen was natuurlijk tegen het zere been van de kerken en de andere christelijke onderzoekers van de rollen. Zij namen dan ook afstand van hem en maakten hem belachelijk zonder dat ze daarbij bewijzen konden leveren van zijn ongelijk. Allegro pleitte voor het vrijgeven van de rollen zodat iedereen ze kon bestuderen maar dat duurde nog tot de jaren negentig van de vorige eeuw. De kerk had er natuurlijk belang bij dat visie van Allegro niet serieus werd genomen aangezien de gedachte dat het christendom voort zou komen uit een vruchtbaarheids sekte, die onder invloed van hallucinerende middelen tot God kwamen, niet echt makkelijk te verteren was voor een kerk, die o.a. controle houdt over haar schaapjes door onverwoestbare dogma’s en regels. De reputatie van Allegro werd kapot gemaakt en zijn theorie stierf een langzame dood.

Was de theorie van Allegro nu werkelijk zo vreemd? Om daar wat meer over te kunnen zeggen moeten we eerst terug naar de ontstaans geschiedenis van religies.

Er zijn eigenlijk twee stromingen waar alle religies uit voorkomen. De religies die de zon en het heelal als basis hebben en in het verlengde daarvan de vruchtbaarheids religies.

De eerste mensen zaten, nog meer dan ons, vol angst en twijfel en begrepen weinig van de wereld waarin ze leefden. Ze zagen wel iedere dag de zon op en onder gaan. In het donker waren ze natuurlijk nog veel banger dan overdag waardoor het donker met kwaad en het licht met het goede werd geassocieerd. De mensen gingen patronen ontdekken in de stand van de zon, maan en sterren en daaruit ontstonden religies. De zon verdween als het donker werd in de baarmoeder van de aarde waar hij s’ochtends weer uitkwam. Al gauw ontdekten mensen het verband tussen regen, zon en groeien van gewassen. Om vruchtbaarheids god gunstig te stemmen werden rituelen ontwikkeld.

De vruchtbaarheid religies komen hier op neer dat de aarde de moeder is wiens vagina wordt bevrucht met het zaad van de schepper. Dat zaad is de regen die verdwijnt in moeder aarde en waaruit het leven bloeit. Omdat sommige planten geneeskrachtige, stimulerende en hallucinerende krachten hadden en omdat ze voortkwamen uit het heilige zaad van de schepper, werden ze als heilig beschouwd. Veel religies hadden de heilige penis als symbool en dat zien we nu nog terug in de obelisken die in o.a. het Vaticaan, Londen en Washington staan. De kerk en de zittende macht zullen het volk niet vertellen dat die obelisken eigenlijk symbool staan voor een grote penis. Die monumenten zijn daar neergezet door de vrijmetselaars, wiens filosofie voortkomt uit deze zon en vruchtbaarheids religies en zij zijn zich er al sinds de Tempeliers van bewust dat de gelovige massa’s voor de gek worden gehouden. De kerk heeft eeuwenlang alle kennis over de oorsprong van het christendom en religie in het algemeen vernietigd en er alles aan gedaan om afwijkende visies kapot te maken zodat er een zoveel mogelijk, homogene vorm van het christendom ontstond, die gebruikt kon worden om de mensen onder controle te houden.

De paddenstoel was een van die heilige schepsels, die voorkwamen uit het zaad van de heilige penis en mensen gebruikten haar krachten om tot “God” te komen. De paddenstoel was een bemiddelaar tussen de mens en God en de zoon van God die uit moeder aarde was geboren. Met het eten van de paddestoel, het lichaam van de zoon van God, kan ook een link naar het heilig avondmaal worden gemaakt.

De schrijver Terence Mckenna gaat nog verder. Hij stelt dat de paddenstoel er voor heeft gezorgd dat mensen bewustzijn kregen. Zijn theorie komt hier op neer dat jagers uit de oudheid op hun tochten ook paddenstoelen aten als ze honger hadden en dat de jagers die dat deden, betere en succesvollere jagers werden. Iedereen die wel eens paddo’s heeft gebruikt kan bevestigen dat je meer uithoudingsvermogen krijgt en veel alerter en scherper wordt van een goed gedoseerde hoeveelheid paddenstoelen. Door de hallucinerende werking van grote hoeveelheden paddenstoelen kregen mensen meer en meer zelfbewustzijn. Dit wordt volgens Mckenna ook verbeeld in het paradijs verhaal uit de Bijbel waar Adam en Eva eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Volgens Mckenna was die verboden vrucht de paddenstoel en beeld de schaamte voor de naaktheid de overgang van dier naar het bewustzijn aan. Volgens sommigen was Mckenna ook onderdeel van het MK Ultra programma, dat door de CIA werd o.a ontwikkeld om vrije seks, feminisme en drugs te promoten onder de bevolking maar dat geheel terzijde.

Volgens Allegro was Jezus dus een soort medicijnman en leider van een Esseense sekte. In de Bijbel zien we veel verhalen terug die wijzen op de geneeskundige krachten van Jezus en de Romeins/Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus schrijft ook over de Essenen, die als guerrilla strijders oorlog voerden tegen de Romeinen. Toen de Essenen in de gaten kregen dat ze een verloren strijd streden en hun ondergang naderde bedachten ze een mix van hun eigen geschiedenis en de toen heersende gedachten over religie met hun leider in de hoofdrol en daaronder een verborgen symbolische betekenis die ze op papyrus rollen schreven en in Quram verstopten. In deze geschriften werd positief over de Romeinen geschreven zodat ze niet vernietigd zouden worden door de Romeinen als ze eventueel werden gevonden. In de verhalen werd, voor de ingewijden, de geheime kennis over astrologie en plantenkunde doorgegeven.

Dat Jezus Christus een historische figuur zou worden en de spil van de grootse godsdienst aller tijden, hadden de Essenen waarschijnlijk nooit kunnen bedenken.

Laten we vooropstellen dat niet een mens de volledige waarheid in pacht heeft maar Allegro komt denk ik dichter in de buurt bij de werkelijke ontstaansgeschiedenis van het christendom dan de meeste moderne christelijke theologen die alleen maar op zoek zijn naar een bevestiging van hun eigen religie en daarbij voor het gemak maar de diepe wortels van het christendom in de Babylonische en Egyptische mysterie religies, vergeten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Immigratie…de illusies van een slechte feel good movie

Sinds “de foto” van het verdronken jongetje is, vooral de linkse gemeente, in rep en roer. Het is natuurlijk een trieste foto, dat spreekt voor zich. Het feit dat er ieder jaar tientallen kinderen in Nederland verdrinken doet daar niets aan af maar stelt de hele discussie wel enigszins in het juiste perspectief. Iedere foto van een overleden kind is verschrikkelijk. Nu proberen de zogenaamd betrokken, “goede” mensen uit Nederland, met deze foto in de hand, het vluchtelingen vraagstuk in de emotionele richting te sturen. Eindelijk hebben ze de juiste snaar geraakt bij het Nederlandse volk, dat tot voorkort, nog vrij onverschillig bleef voor de grote stromen mensen die illegaal Europa proberen te bereiken.

Natuurlijk zitten deze mensen vol goede bedoelingen maar of ze de discussie echt verder helpen of een oplossing voor dit vraagstuk aandienen is natuurlijk maar zeer de vraag.

Ieder mens met een klein beetje gezond verstand weet intussen dat de multi culturele samenleving een mislukking is en dat verschillende culturen maar zeer moeilijk met elkaar kunnen samenleven. De Amerikaanse melting pot is daar een goed voorbeeld van. Iedereen zoekt daar zijn eigen hoekje van de stad op. Je hebt China town, the hood waar de zwarte bevolking woont en de buitenwijken waar de blanken naar toe vluchten. In Nederland en Europa komt er nog een extra probleem bij. Namelijk de spanningen tussen moslims en de autochtone bevolking. De westerse overheden proberen doormiddel van een voornamelijk linkse media, die politiek correct gedrag en cultureel Marxisme propagandeert, nog te redden wat er te redden valt.

Nu gaan we dus weer duizenden mensen extra ons land binnenlaten, die waarschijnlijk nooit meer weggaan, en we halen ons daar weer enorme problemen mee op de hals. Ten eerste gaan die mensen jarenlang geen deel uitmaken van het arbeidsproces omdat we een gestoorde wetgeving hebben die er voor zorgt dat het jaren duurt voordat mensen aan onze samenleving mee kunnen doen en ten tweede halen we weer duizenden moslims ons land binnen wat weer voor extra spanning zal gaan zorgen met de autochtone bevolking, want zoals iedereen nu wel weet vinden moslims onze landen wel aantrekkelijk als het om sociale zekerheid gaat maar vinden ze de open liberale samenleving helemaal niets en zijn ze ook niet echt geneigd om zich aan te passen aan die samenleving met westerse overheden die hun geen strobreed in de weg legt om hun eigen gekoesterde woestijn cultuur mee te nemen naar onze polders. Een mooi voorbeeld is de Somalische gemeenschap waarvan 80% niet deelneemt aan het arbeidsproces.

Het meest irritante aan de hele discussie is nog wel het feit dat al die goed mensen niet lijken te beseffen dat ze zelf een onderdeel van het probleem zijn. De meeste mensen stemmen namelijk al jaren op partijen die de imperialistische oorlogen van de V.S. steunen. De CDA, VVD, PVDA, Groen Links en D66 hebben hun steun verleend aan de oorlogen in Irak en Libië. En hebben rebellen gesteund die nu samen met ISIS vechten tegen het Assad regime in Syrië. Verder is het inmiddels, sinds de uitspraken van diverse Amerikaanse generaals, bekend dat ISIS inderdaad gesteund/gefinancierd wordt door Amerikaanse bondgenoten als Saoedi Arabie.

Op de achtergrond van alle conflicten in het midden oosten en centraal Azië, speelt een machtsstrijd tussen de V.S. en Rusland om controle over geo politiek, strategisch belangrijke gebieden in de wereld. De V.S. wil al sinds de Tweede Wereld Oorlog Rusland in toom houden en probeert daarom de gebieden aan de zuid grenzen van Rusland en de Russische havens in de Zwarte en Middellandse zee onder controle te krijgen, omdat Rusland dan, bekeken op een wereldbol, compleet omsingeld is door Amerikaanse bases en NAVO partners. In Centraal Azië en het Midden oosten bevinden zich de belangrijkste handelsroutes en pijpleidingen voor het vervoer van gas en olie. Controle over dit gebied betekent controle over de wereld. De spanningen in Irak, Libië en Syrië zijn een direct gevolg van deze “stille” oorlog tussen de Russen en de Amerikanen. Libië en Irak waren bondgenoten en Syrië is, met haar middellandse zee haven, een belangrijke bondgenoot van Rusland.

Al jaren proberen de Amerikanen de Russen dwars te zitten in Tsjetsjenië, Georgië en Afghanistan, dat strategisch belangrijke landen voor Rusland aan haar zuid grenzen zijn. De Amerikanen proberen die invloedsfeer te breken en datzelfde zien we nu terug in de Oekraïne waar de Amerikanen een revolutie steunden tegen de “democratisch” gekozen regering. De Russen reageren op die provocaties wat tot de inname van de Krim leidde en de burgeroorlog in Oost Oekraïne.

De NAVO partners en vooral de V.S. zijn dus hoofd verantwoordelijke voor de ontstane crisis in het midden oosten, centraal Azië en de Oekraïne. Dit beleid werd de afgelopen jaren van harte gesteund door diverse Nederlandse kabinetten. Ze steunen een vies spelletje van de V.S. en bondgenoten Israel, Engeland en Saoedi Arabie, dat steunt op de verdeel en heers tactiek. Ze zijn zogenaamd tegen ISIS maar ondertussen steunen ze ISIS met geld en wapens om tegen Assad te vechten. De Saoedi's zorgen voor de financiering en Engeland, Israel en de Amerikanen zorgen voor de informatie, wapens, ondersteuning en de opleiding.

Gevolg van deze vieze spelletjes, gesteund door onze eigen regering, zijn de grote vluchtelingen stromen en Jan met pet moet het allemaal maar weer slikken dat zo meteen de volksbuurten in de Europese steden weer overspoeld worden door slecht geïntegreerde mensen, uit een heel ander cultuur, die daarnaast ook nog eens jaren hun handen op moeten houden omdat ze niet mogen werken, waarna ze zo laks worden dat ze niet meer aan het werk te krijgen zijn. In de tussentijd wrijven de multi nationals zich weer in de handen, want er is weer een aanwas van illegale verse lage loon arbeidskrachten die de vakbonden en de autochtone lage loon arbeiders weer ondermijnen. Onze elite juicht de versplintering van de natie staat en de diverse Europese culturen allen maar toe en ze moeten om hun systeem van economische groei in stand te houden er ook voor zorgen dat er meer kindertjes geboren worden en wie doen dat? Juist, immigranten uit kinderrijke culturen. Hetzelfde zien we nu gebeuren in de V.S. waar ook steeds meer illegale immigranten uit Mexico, aanspraak maken op een legale status. Ook daar vrezen de economen voor een sterk teruglopende groei vanwege het dalende geboortecijfer en worden de illegalen op een subtiele manier gebruikt om de economische groei en het leger van goedkope arbeidskrachten weer op peil te krijgen.

Opvallend is natuurlijk ook nog eens dat de golfstaten, die dus wel een rol spelen in het conflict, weigeren om vluchtelingen op te nemen. Zij moeten, als Soennieten, blijkbaar niets hebben van hun Sjiietische moslim broeders en zitten niet te wachten op groepen Sjiieten in hun land die eventueel voor problemen kunnen zorgen. Geef ze eens ongelijk maar toch vreemd dat de Europese en Amerikaanse bondgenoten geen druk uitoefenen om ze op andere gedachten te brengen.

Waarom doet de EU niets? Die kijken voornamelijk werkeloos toe. De beproefde tactiek van Probleem, Reactie en Oplossing werkt weer perfect. Net als bij de financiële crisis in Griekenland waar de enige oplossing die gepredikt wordt, meer EU is, zal je nu ook zien dat de enige oplossing nog meer EU is.

De oplossing lijkt simpel. Zorg dat je de kust van Libië controleert met marineschepen en laat geen vluchtelingenboten passeren. Zorg dat je bijv. net over de grens in Turkije, Saoedi Arabie of voor mijn part Israel of Jordanië enkele goed beveiligde vluchtelingen kampen creëert en zorg dat er financiën vrij komen om dat te realiseren. Als er zo maar even een paar miljard voor Griekenland kan vrijkomen, geld dat we toch niet meer terug zien, tenzij je een Nederlandse bank bezit, dan kunnen we toch ook wel een paar miljard vrij maken voor die vluchtelingen kampen? Als wapenverkopers uit de top tien van de wereld verdienen we dat geld zo weer terug.

De EU laat de vluchtelingen en financiële crisis nu zo ver escaleren dat de uiteindelijke oplossing een politiek en financieel verenigd Europa is.

Dat een zeer groot deel van de burgers van de landen binnen de EU, juist minder EU wil en graag ziet dat de EU een paar flinke stappen terug doet, kan onze politieke elite niet deren. Die hebben met hun internationale vriendjes afgesproken dat er een verenigd Europa komt. Democratie moet daarbij vooral niet in de weg gaan staan.

Ondertussen zitten we in een door en door verdeeld Europa met een door onze eigen politici gecreëerd probleem waar de politiek geen oplossing voor heeft maar de rekening wel presenteert aan Jan Modaal.

Ja inderdaad, de EU laat ze allemaal binnen maar de burgers van EU landen moet ongevraagd maar wat ruimte maken in de straat en op de arbeidsmarkt en vooral in de gevangenissen en of Jan Modaal zo vriendelijk wil zijn om een flinke hap van de opgebouwde sociale verzekerings tegoeden af te staan aan deze nieuwe Europeanen. Bij voorbaat dank. By the way, dat u zich wel van het feit bewust bent dat immigratie alleen maar goed is voor een samenleving.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horeca op Urk

(de soap waar geen eind aan komt en een eventuele oplossing)

De langslopende soap in Nederland is niet GTST maar toch echt het horecabeleid van onze Urker gemeenteraad.

Een kind kan zien dat de huidige gemeenteraad en burgemeester niet goed functioneren. We zijn nog niet van de ene blunder bekomen of de andere dient zich al weer aan. Veel van die blunders houden het midden tussen oerdom en briljant. Hoewel ik neig naar het eerste denk ik af en toe toch dat ze zo slim zijn dat de gemiddelde burger het gewoon niet kan begrijpen.

Veel te weinig tegen het windmolenpark gedaan, geen controle over bruggen binnen de dorpsgrenzen, vuurwerk overlast waar ze jaren niets aan deden, Berechja gate, de “geen racisme” uitspraak, vele financiële flaters en natuurlijk als klapper op de vuurpijl het al decennia falende horeca beleid. De column van OnsUrkerland spreekt wat dat betreft boekdelen en ik zal niet verder op al die blunders in gaan om dat ik er waarschijnlijk toch nog heel wat vergeten ben en om dat het gewoon te triest voor woorden is.

Ik interesseer me nu meer voor de oplossingen. Wat is nu de oplossing voor de problemen die Urk heeft met het horecabeleid?

De oplossing lijkt mij dat we een horecabeleid voor de hele lange termijn op moeten gaan zetten. Het uiteindelijke doel moet over een jaar of tien/twintig een horeca plein op het industrie terrein zijn. De gemeente moet er dus naar streven om alle barren en disco’s naar het industrie te verplaatsen. Ter overbrugging kan de gemeente bijv. enkele grote schuren of boxen gaan huren op het industrieterrein om daarin legaal en onder toezicht van de gemeente een disco en een bar te openen. (Uiteraard moeten de sluitingstijden dan ook worden aangepast.) Het is de bedoeling dat, in eerste instantie, de huidige legale horeca ondernemers die tenten, naast hun eigen toko’s, gaan runnen en een soort zakelijk partnerschap vormen. Tegelijkertijd kan de gemeente dan streng toezicht gaan houden op illegale commerciële barren. De gemeente moet dan zorgen dat de legale horeca (met plaats voor nieuwe ondernemers) zich geleidelijk naar het industrie terrein verplaatst. Op die manier heeft de gemeenschap de minste overlast van het uitgaansleven. De horeca in het oude dorp zal zich dan geleidelijk, met hulp van de gemeente, moeten gaan richten op toerisme, amusement en andere vormen van uitgaan die voor minder overlast moeten zorgen in het oude dorp.

Om zo’n horecabeleid van de grond te krijgen zal er politieke steun moeten komen van de SGP, HVU en de CU. Zo lang die partijen de kop in het zand blijven steken zal er helemaal niets veranderen en het probleem is dat ze vaak ook niet worden afgestraft voor hun wanbeleid om dat veel christelijke kiezers, met de oogkleppen op, voor hun bijbelse standpunten kiezen. Deze partijen moeten erkennen dat er een grote behoefte is aan goede legale uitgaansgelegenheden op Urk en dat het gedogen van de illegaliteit een soort kanker creëert die Urk langzamerhand van binnenuit aan het opvreten is. De stap naar de voldoende legale horeca is nu moeilijk en er zal ook veel tegenstand komen maar een goed bestuurder kijkt naar de lange termijn en het belang van Urk en niet alleen naar korte termijn successen voor de eigen persoon of de eigen partij. Om nog even een voorbeeld te geven. Je kunt als vader vanuit Bijbels oogpunt tegen zijn op seks voor het huwelijk maar als je dochter al drie kinderen van drie verschillende mannen heeft op 17 jarige leeftijd dan wordt het misschien toch eens tijd om de pil door haar Yoki drinkyoghurt te roeren. Zo kan je ook tegen zijn op uitgaan en alcohol maar als je ziet dat, het overgrote deel van de (oudere)jeugd, het toch doet en consumeert, kan je het maar beter zo goed mogelijk reguleren. De SGP kan wat dat betreft nog wat leren van de Katholieken die veel beter begrijpen dat theorie en praktijk niet altijd samengaan en dat de christelijke leer meer een idealistisch uitgangspunt is dan een onwrikbaar star standpunt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Shemitah: een Bijbelse waarschuwing en voorspelling

De moderne mens kan volgens de wetenschap beter niet meer geloven in mysterieuze zaken die buiten de rede omgaan. Er is echter een groot schemergebied tussen rede en mysterie waarvan de wetenschap niet zo goed weet wat ze er mee aan moet.

Persoonlijk ben ik niet zo fundamentalistisch als het om geloof of wetenschap gaan. Wat mij betreft kan het allemaal prima samengaan en ben ik niet zo overtuigd van mijn gelijk op het ene of het ander gebied. Als complot denker moet je natuurlijk ook open blijven staan voor alle mogelijkheden.

Tijdens mijn nuchtere momenten kan ik bepaalde kwesties, zoals bepaalde voorspellingen vanuit de Bijbel of verschijningen van geesten etc. makkelijk naast me neergooien en wegredeneren maar op andere momenten sta ik weer open voor dergelijke zaken en vind ik het dikwijls ontzettend interessant.

Die interesse werd ook gewekt door de boeken van Jonathan Cahn. Een Messias belijdende rabbijn die twee boeken heeft geschreven. Het ene boek “The Harbinger”, wat voorbode betekent, gaat over de waarschuwingen van de profeet Jesaja aan het volk Israel. Deze waarschuwingen zijn volgens hem, en hij geeft daarbij goede voorbeelden, een op een over te zetten op de V.S. en het Amerikaanse volk. Zijn tweede boek “The Mysterie of the Shemitah” gaat over de Shemitah. Dat is een periode van zeven jaar, waarbij God aan het einde van die zeven jaar voorschreef, dat het volk Israel een jaar lang geen gebruik mocht maken van het land en het land met rust moest laten. Ook werden aan het eind van die zeven jaar alle open staande schulden kwijt gescholden. Cahn legt de link tussen de Shemitah van het Joodse volk en de zeven jarige cyclus die we heden ten dage nog zien in de financiële wereld. Om de zeven jaar zien we een beurs crash of een economische crisis ontstaan en die is dan meestal op z’n hoogtepunt in de maand september, geheel in lijn met de Shemitah cyclus die begint in september en eindigt in september.

Even een aantal voorbeelden:

1972/1973 Shemitah jaar. Opening WTC gebouwen en een beurscrash die het gevolg was van de olie crisis en het loslaten van het Bretton Woods systeem.

1979/1980 Shemitah jaar. Wederom een beurscrash en economische crisis.

1986/1987 Shemitah jaar. De beurs stort wederom in met meer dan 500 punten.

1993/1994 Shemitah jaar. De obligatie markt stort in.

2000/2001 Shemitah jaar. De WTC torens en de beurs storten in en de laatste wordt zelfs vijf dagen stil gelegd.

2008 Shemitah jaar. De grootse puntendaling ooit en het begin van een economische crisis.

Als je de Shemitah cyclus volgt dan zou je dus kunnen voorspellen dat er in september 2015 weer het een en ander staat te gebeuren. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

“De Voorbode”

De overeenkomsten die Jonathan Cahn ziet tussen het oude volk Israel en het nieuwe volk Israel, wat in zijn ogen de V.S. is, zijn op zich best overtuigend. Hij stelt dat de V.S. net als Israel destijds, van het pad van God is afgeraakt. God is steeds meer verdwenen uit het openbare leven. God geeft daarom waarschuwingen maar net als het volk Israel, willen de V.S. niet luisteren en gaat koppig door op het verkeerde pad.

Cahn neemt als leidraad de tekst uit Jesaja 9 vers 9: “De tichelstenen zijn gevallen, maar [met] uitgehouwen stenen zullen wij [wederom] bouwen; de wilde vijgenbomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in cederen veranderen;” (vanaf 3:30 in het onderstaande filmpje voorgelezen op 12 september 2001)

In het verhaal in Jesaja verzamelt God vijanden tegen Israel. De aanval van die vijanden moet als een waarschuwing dienen en tot inkeer leiden. Het volk Israel is echter koppig en gaat door waar ze mee bezig waren en doen er zelfs nog een schepje bovenop. Ze doen aan wederopbouw en vervangen de vijgenbomen door cederen.

Cahn maakt de vergelijking met de V.S., dat doormiddel van 9/11 ook een waarschuwing kreeg en dat ze die voorbode niet serieus hebben genomen. Ook de V.S. doet aan wederopbouw. Er komt een nog grotere toren in de plaats van de WTC en een vijgenboom die werd beschadigd door de val van een van de WTC torens werd vervangen door, u raadt het al, een ceder boom. Ook werd een uitgehouwen steen als hoeksteen voor de nieuwe Freedom tower gebruikt waarbij teksten van wederopbouw en trots werden uitgesproken. President Obama schreef in 2012 op een balk die de hoogste balk van de Freedom tower zou worden, ook een tekst over herbouwen. Het vreemde is dat diverse politici een verwijzing deden naar de tekst uit Jesaja 9. Zo werd de tekst van Jesaja 9 vers 9 ondermeer gebruikt door senator Tom Daschle in een toespraak voor het congres op 12 september en vice presidents kandidaat John Edwards in 2004. (Het is natuurlijk ook nog van belang dat de V.S., tenminste als je in het officiële verhaal gelooft, dat zowel Israel als de V.S. door de Assyriers en de huidige afstammelingen van Assyrie worden aangevallen.)

Je vraagt je dan toch af waarom ze nu juist die tekst gebruiken? Begrijpen ze dan niet dat het niet gepast is om een tekst te gebruiken die verwijst naar de ondergang van Israel of gebruiken ze die tekst toch bewust om wat voor reden dan ook. Het kan natuurlijk ook gewoon dommigheid zijn en misschien hebben ze willekeurig de eerste, beste tekst uit de Bijbel geplukt die over wederopbouw ging zonder zich verder te verdiepen in de achtergrond van die tekst.

Is de Freedom tower een nieuw soort toren van Babel en zal die toren ook weer gaan vallen? We zullen zien. De shemitah beloont, volgens de Bijbel, mensen die God volgen en straft mensen die zich van God afkeren. Ook geeft de Shemitah aan dat je zaken die echt belangrijk in het leven zijn, niet kan bezitten. Met andere woorden je relatie met je vrouw, man, kinderen, familie en natuurlijk God is veel belangrijker dan al dat gejaag naar nog meer geld.

Zijn de voorboden uit Jesaja en de Shemitah cyclus een kwestie van toeval of een soort self fullfilling prophecy of is het een aanvulling van ingewijden en een soort duister ritueel op het grote schaakspel dat ze met de wereld spelen?

Veel Joden en Vrijmetselaars zullen zich bewust zijn van de Shemitah, die ze ondermeer vanuit de Kaballah kennen. Houden zij misschien bewust of onbewust rekening met dit fenomeen waardoor ze om de zeven jaar bijv. massaal uit de beurs stappen en daardoor een crisis veroorzaken. Een self fullfilling prophecy dus. Als complot denker weet ik natuurlijk dat de rabbijn Dov Zakheim als een van de masterminds wordt gezien achter de aanval op 9/11 en dat de eigenaar van de WTC gebouwen, Larry Silverstein, ook van Joodse afkomst was. Waren zij bekend met de Shekinah en welke rol speelt de Shekinah, bewust of onbewust, in de hoofden van dit soort mensen? Dat blijft natuurlijk de vraag.

Dan is er ook nog de Shekinah. De Shekinah is een 40 jarige cyclus van de planeet Venus. Een complete cyclus van de Zodiak duurt 12 keer 40=480 jaar en om de 960 jaar, dus twee complete Venus cycli, zien we de conjunctie tussen Mercurius en Venus. Sommige mensen zijn er van overtuigd dat deze cyclus ook invloed heeft op de mensheid en de geschiedenis en houden dan ook rekening met deze cyclus bij rituelen en belangrijke kwesties met betrekking tot politiek, economie, oorlog etc. Kan het zijn dat mensen onder een bepaald gesternte beter beïnvloedbaar zijn? Denk bijv. aan een plank die gaat trillen waardoor alle glazen die er op staan ook dezelfde frequentie krijgen. As above so below…

Afijn, het bovenstaande is natuurlijk een grote warboel van aannames en speculaties maar desondanks hoop ik toch de moeite waard. Geef maar toe, ergens in u achterhoofd zit u nu toch te denken: “zou die voorspelling misschien kloppen? “

(ps. Het bovenstaande heb ik in een frequentie geschreven waarin ik openstond voor mysterie. Inmiddels ben ik weer tot bezinning gekomen en geloof ik weer weinig tot niets van maar voor de zekerheid heb ik wel even wat put opties gekocht die aflopen in oktober 2015..)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidentschap V.S. en waarom twee plus twee vijf is

Het grote media circus rondom het presidentschap van de V.S. is weer begonnen. De Nederlandse pers buitelt over elkaar heen om hun liefde voor Hillary Clinton te betonen en met enige regelmaat verschijnen er correspondenten en andere zogenaamde specialisten die ons vertellen over de kandidaten. Ze houden het doorsnee praatje over de favoriete republikein en de favoriete democraat en daarmee is het eigenlijk wel gedaan. Over de inhoudt gaat het nauwelijks en het hele gebeuren wordt vooral gebracht als een soort sprookje. Het sprookje dat iedere Amerikaan president kan worden en daarmee de machtigste man of vrouw ter wereld wordt. Zoals George Carlin al zei: “Je moet slapen om de Amerikaanse droom te geloven.”

Meer en meer wordt duidelijk dat de gemiddelde journalist geloofd dat twee plus twee vijf is. Logisch nadenken is een uitzondering geworden binnen het journalisten gilde. Oorzaak en gevolg lijkt een onbekend begrip en onderzoek doen naar de achtergrond van een geschiedkundige gebeurtenis of een presidentskandidaat lijkt uit den boze.

Hoeveel journalisten zouden, om maar een simpel voorbeeld te nemen, weten dat Prescott Bush, de opa van George W Bush tijdens de Tweede Wereld Oorlog bankier van de Nazi’s was en hoeveel journalisten zijn op de hoogte van het dubieuze verleden van de Clintons? De Clintons worden in verband gebracht met een hele reeks moorden, zelfmoorden, verdwijningen en drugssmokkel. Natuurlijk kennen de Clintons veel meer mensen dan de gemiddelde sterveling maar of het statistisch gezien valt te verklaren dat tientallen mensen in je directe omgeving worden vermoord, omkomen door ongelukken of onder verdachte omstandigheden om het leven komen, lijkt me stug. Ook is het natuurlijk wel zeer opvallend dat mensen die tegen de Clintons willen getuigen, in eens dood worden gevonden. Ook de connectie van Bill Clinton met wapen en drugsmokkel van de CIA (Iran/Contra), via een vliegveld in Arkansas, waar Bill toen gouverneur van was, is zeer verdacht. Verder heb ik nog niet een correspondent horen vertellen over het feit dat Hillary zwaar onder druk ligt, voor het feit dat ze, nogal wat steken heeft laten vallen in de Benghazi zaak, rond de moord op de ambassadeur van de V.S. in Libië en de connectie met een vermeende wapensmokkel naar Syrië vanuit LIbie. Misschien zijn de Clintons op wat kleine financiële en seksuele uitspattingen na wel compleet onschuldig maar het zou de pers toch sieren als ze in ieder geval eens onderzoek gingen doen naar dergelijke aantijgingen. Tenminste als ze echt geloven dat een president de machtigste man of vrouw op aarde is dan is het toch van essentieel belang om een integer persoon op die positie neer te zetten.

Aandacht voor kandidaten die, onze zogenaamde waarden, niet vertegenwoordigen maar bijv. voor zo min mogelijk overheids bemoeienis zijn, voor wapenbezit en tegen abortus en het homo huwelijk, is minimaal en deze kandidaten worden vanaf het begin weg gezet als idioten die geen schijn van kans maken. Een kandidaat als Rand Paul en voorheen zijn vader Ron Paul, zullen in Nederland geen aandacht krijgen, ondanks of misschien wel dankzij hun pacifistische en anti imperialistische standpunten.

In Nederland doen we nog net of iedereen president kan worden maar vanaf het begin worden de elite kandidaten gesteund door vrijwel de gehele westerse pers.

De elite kandidaten zijn de mensen die volledig achter de drie pijlers van de Amerikaanse samenleving staan. Die drie pijlers zijn ten eerste Wall Street en de grote Amerikaanse Financiële instellingen, ten tweede de Olie industrie en ten derde het militair industrieel complex. Als een kandidaat tegen deze heilige drie-eenheid ingaat, kan hij of zij het wel vergeten. Direct achter deze drie komt de trouw aan Israel. Een kandidaat die Israel niet steunt kan het ook wel vergeten.

In Nederland doen vrijwel alle journalisten gezellig mee met dit vierjaarlijkse feestje en geven diepzinnige verhandelingen over de jas van de kandidaatsvrouw of duiken in het seks leven van de kandidaat die vrijwel altijd van krantenjongen, miljonair werd.

De werkelijkheid, namelijk dat de Amerikaanse democratie een lobbycratie is, waarbinnen een rijke elite het voor het zeggen heeft, waarbinnen het vrijwel niets uitmaakt of een democraat of een republikein aan de macht is, dat vertellen ze de argeloze Nederlandse nieuwslezer niet.

Het zal waarschijnlijk weer stuivertje wisselen worden tussen de twee kandidaten van de elite, Bush en Clinton. Binnenkort kunnen we daarom weer getuige zijn van een superspannende uitslag. Wie zal het worden Jeb of toch Hillary? Of te wel, de linker of de rechter bil van een kont die het geen reet uitmaakt wie wint, zolang de heilige drie eenheid maar overeind blijft…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urker Discussie Forum

Jaren terug hadden we op Urk een leuk discussie forum van OpUrk, dat door allerlei redenen ter ziele is gegaan. Op zich jammer want ik denk dat een dergelijk forum een belangrijke functie kan spelen in de Urker samenleving. Natuurlijk hebben we nu Twitter en Facebook maar ik denk dat dat toch anders is omdat je daar meestal contact hebt met gelijkgestemde geesten, terwijl je op een discussie forum ook in aanraking komt met mensen met wie je normaal misschien niet zo snel in discussie gaat.

Afijn, vanuit nostalgische gevoelens en de hoop dat we misschien de oude glorie dagen van het OpUrk forum weer kunnen doen herleven, wil ik het Urker forum weer nieuw leven in proberen te blazen. Ik zou zeggen: lekker strijen…

Link naar Discussie Forum Doarproatlub

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe Winston Churchill over Joden dacht


 

Hieronder staat een artikel van Winston Churchil dat hij in 1920 schreef over de Russische revolutie en wie daar volgens hem verantwoordelijk voor waren. Het is een veelzeggend stuk, dat een goede inkijk geeft in de wereld van de jaren 20 van de vorige eeuw en hoe er toen in hogere kringen over Joden werd gedacht.

De meest opvallende punten uit het stuk zijn mijns inziens dat Churchill de Russiche revolutie vrijwel geheel op het conto van de Joden schrijft. Sterkern nog, bijna iedere revolutie uit de 19e en 20e eeuw komt volgens Churchill voort uit Joodse kringen.

Churchill keurt de wraakacties en pogroms die volgen op de revoluties ten strengste af en stelt dat vooral onschuldige Joden daar de dupe van werden.

Het meest opvallende is denk ik de laatste zin van zijn artikel. Als je bedenkt dat Engeland, met de Balfour verklaring,  aan de basis staat van de staat Israel, dan is het misschien al te toevallig dat juist tijdens de Russische revolutie in 1917 ook deze Balfour verklaring werd afgegeven. Was dit wellicht een poging om de revolutionaire Joodse Bolsjewisten impotent te maken doormiddel van het zionisme? Steunde de Britse elite het zionisme om het Bolsjewisme in te dammen en de steun van de Joodse Amerikaanse lobby te verkrijgen? Ook veelzeggend is de zin waarin Churchill schrijft dat Trotsky een wereldwijde communistische staat onder Joodse leiding nastreeft.

Eigenlijk was Churchill volgens dit artikel, in hedendaagse termen, een Aluhoedje…

 

Illustrated Sunday Herald, 8 Februari 1920, pagina 5

Het Zionisme versus het Bolsjewisme

Winston S. Churchill

Sommige mensen houden van Joden en anderen niet; maar geen weldenkend mens kan twijfelen aan het feit dat ze zondermeer het meest bijzondere en opmerkelijke ras ter wereld zijn.

Toch kan het zo zijn dat dit bijzondere ras tegenwoordig aan de basis staat van het produceren van een systeem van moraal en filosofie, dat net ze kwaadaardig is als het christendom goedaardig was, dat als het niet wordt tegen gehouden, alles vernietigd wat het christendom heeft opgebouwd. Het lijkt wel of het evangelie van de Christus en de Anti Christ voorbestemd waren uit hetzelfde ras voort te komen; en dat dit mystiek en geheimzinnige ras is verkozen voor uitzonderlijke manifestaties, van zowel het goddelijke als het duivelse.

De genationaliseerde Russische Joden, ondanks alle ellende en tegenslagen die ze hebben verdragen, zijn in staat gebleken een eerbare en succesvolle rol te vervullen binnen het Russische leven. Als bankiers en industriëlen hebben ze zich ingezet voor de ontwikkeling van de Russische economie en ze speelden een belangrijke rol in het opzetten van Russische coöperaties. In de politiek geven ze hun steun vooral aan linkse progressieve bewegingen en ze hechten veel waarde aan vriendschap met Frankrijk en Groot Brittannië. 

Internationale Joden

In tegenstelling tot al deze Joodse inspanningen zien we de opkomst van de Internationale Joden. De aanhang van dit sinistere bondgenootschap zijn meestal mannen die voortkomen uit ongelukkige bevolkingsgroepen van landen waar Joden vervolgd worden vanwege hun ras. De meeste van hen hebben het geloof van hun voorvaderen verlaten en hebben geen enkel geloof meer in een hiernamaals. Deze beweging onder de Joden is niet nieuw. Van de dagen van Spartacus-Weishaupt tot die van Karl Marx, tot Trotsky(Rusland), Bela Kun (Hongarije), Rosa Luxebourg (Duitsland) en Emma Goldman (Verenigde Staten), is dit wereld wijde complot tot het omvergooien van de beschaving en de reconstructie van de samenleving op basis van aanhoudende ontwikkeling, van jaloerse kwaadwilligheid en onmogelijke gelijkheid, langzaam blijven groeien. Het heeft, zoals Mrs. Webster al aantoonde, een grote rol gespeeld in de Franse revolutie. Het is de oorsprong van iedere gezagsondermijnende beweging geweest gedurende de 19e eeuw; en uiteindelijk, hebben deze uitzonderlijke personages uit de onderwereld van de Europese en Amerikaanse steden het Russische volk bij de haren gepakt en zijn ze de onbetwiste leiders van dat enorme rijk geworden.

 

Terroristische Joden

Er is geen noodzaak om de rol, die de Internationale atheïstische Joden hebben gespeeld in de creatie van het Bolsjewisme en het tot stand komen van de Russische revolutie, te overdrijven. Het is zeker een grote rol geweest. De meerderheid van de leiders was van Joodse afkomst en de inspiratie en aansturende krachten kwamen ook van Joodse leiders. Tus Tchitchrin, een echt Rus, wordt totaal overschaduwd door zijn ondergeschikte Litvinoff en de invloed van Russen als Bukharin of Lunacharski kan niet vergeleken worden met de macht van Trotsky of zelfs Zinovieff, de dictator van de Rode Citadel (Petrograd) of van Krassin of Radek—allen Joden. Binnen de Sovjet instituties, is de overheersing van de Joden helemaal verbazingwekkend en de vooraanstaande en belangrijkste posities binnen de organisatie die contra revoluties moet tegengaan worden ook door Joden vervuld.

Dezelfde duivelse aanwezigheid van Joden zagen we terug gedurende de terreur periode van Bela Kun in Hongarije. Hetzelfde fenomeen zien we terug in Duitsland, vooral in Beieren, waar deze waanzin de kans krijgt om te parasiteren op de tijdelijke terugval van het Duitse volk. Natuurlijk zijn er ook veel niet Joden in deze landen die net zo slecht zijn als de Joodse revolutionairen maar toch is de rol van de laatst genoemde groep enorm disproportioneel naar hun aandeel van de bevolking.

Beschermer van de Joden

Het is logisch dat er nu enorme wraakgevoelens leven onder het Russische volk. Waar het gezag van Generaal Denikin gold, was de Joodse bevolking beschermd en werden maatregelen getroffen door zijn officieren om wraakacties te voorkomen en mensen die zich daar aan schuldig maakten te bestraffen. Dit was zo opvallend dat Generaal Deniken door de propaganda van Petlurist werd afgeschilderd als de beschermer van de Joden. Twee nichtjes genaamd Healy, familie van Tim Healy, lieten volgens hun persoonlijk ervaringen in Kiev optekenen dat in twee gevallen officieren die zich schuldig maakten aan overtredingen tegenover Joden, in rang werden verlaagd en naar het front werden gestuurd. Maar er is ook een groep bandieten, die binnen het Russisch rijk steeds groter wordt, die hun bloedlust botvieren op de onschuldige Joodse bevolking wanneer ze maar de kans krijgen. De bandiet Makhno, de horden van Petlura en Gregorieff, die zich manifesteren met brute slacht partijen en misbruik maken van de domme massa en haar bereidwilligheid tot anti semitisme in haar vuilste vormen. Het feit dat in veel gevallen, Joodse belangen en Joodse heilige plaatsen, worden uitgezonderd, door de Bolsjewisten, van hun universele vijandigheid, geeft aanleiding om het Joodse ras te associëren met de schurkenstreken die nu door hen worden uitgevoerd.

Een thuisland voor de Joden

Het zionisme, is binnen het Joodse ras de derde  politieke opvatting, en in scherpe tegenstelling tot het internationaal communisme.

Het zionisme was binnen de Bolsjewistische kringen al een factor van belang binnen de Russische politiek als concurrent voor het communisme. De wijze waarop Trotsky de zionisten aanviel en in het bijzonder Dr. Weissmann, was veelzeggend. Het was voor hem duidelijk dat zijn plannen voor een wereldwijde communistische staat onder Joodse leiding, werden gedwarsboomd door dit nieuwe ideaal, dat de energie en hoop van Joden in alle landen focust op een veel simpeler, eerlijker en beter te bereiken doel. De strijd die nu begint tussen de zionistische Joden en Bolsjewistische Joden is niets minder dan een strijd om de ziel van het Joodse volk.

-Einde Artikel-


Met 4 en 5 mei net achter de rug is het misschien wel handig om er eens bij stil te staan dat geschiedkundige gebeurtenissen meestal geen op zich zelf staande, toevallige, samenloop van omstandigheden zijn. De genocide op de Joden door de Nazi’s kwam, mijn inziens, voort uit de Russische revolutie en de wandaden van de Bolsjewisten. Zoals Churchill al schreef, was er in Duitsland ook een grote groep Bolsjewistische joden die revolutionaire activiteiten ontplooiden. Tel daar de dolkstoot theorie bij op, die er vanuit gaat de Joden er voor gezorgd hebben dat het thuisfront van de Duitsers tijdens WO1 werd verzwakt door stakingen en aanvallen door socialisten op de eenheid van Duitsland en dat mede daardoor de oorlog werd verloren. Dan begrijp je misschien iets beter waarom de Duitsers de internationale Joden als een groot gevaar zagen. Het spreekt voor zich dat ik daarmee de walgelijke acties van de Nazi’s tegenover de Joden niet goedkeur maar het geeft in ieder geval, geschiedkundig gezien, een betere verklaring voor het gedrag van de Duitsers. De beschuldiging van de Nazi’s aan het adres van de Joden dat zij er voor gezorgd hebben dat de V.S. bij de Eerste Wereld Oorlog betrokken raakte, werd min of meer door de eerste president van Israel, Chaim Weizmann, bevestigd toen hij in 1941 in een brief aan Churchill schreef: “Het is bij herhaling bevestigd door Engelse Staatsmannen dat het de Joden waren die in de laatste oorlog zeer effectief de Amerikaanse weegschaal lieten doorslaan in het voordeel van Groot Brittannië” Veel Joods Amerikaanse bankiers zouden hebben geïnvesteerd in Engeland en als wisselgeld voor de steun van de V.S. kregen ze de “Balfour” verklaring, de toezegging, door de minister van buitenlandse zaken van Engeland in 1917, voor het realiseren van een Joodse staat in Palestina.

Als Churchill gelijk had dat het overgrote deel van de Bolsjewistisch leiding bestond uit Joden, dan waren zij dus ook verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen. Een bekend voorbeeld van directe verantwoordelijkheid is de Joodse Rus Genrikh Yagoda, die verantwoordelijk wordt gehouden voor zo’n 10 miljoen doden. Geschiedkundigen denken dat er tussen 1917 en 1941, dus voor de oorlog met Duitsland, al zo’n 35 miljoen mensen waren vermoord door de Bolsjewisten. Vele kwamen om door geplande hongersnoden, totaal willekeurige executies en verbanning naar de Goelag kampen. In het filmpje bij dit artikel krijgt u een kleine indruk van hoe dat er zo’n beetje aan toe ging.


Operation Mistletoe, Hess, occultisme, Crowley en Churchill

De vlucht van Rudolf Hess naar Schotland in mei 1941 blijft wat mij betreft een van de meest fascinerende episodes uit de Tweede Wereld Oorlog. Een van de meeste opmerkelijke kanten van dit verhaal is Operation Mistletoe. Een operatie waarin occulte rituelen werden gebruikt om Rudolf Hess te beïnvloeden.

In dit stukje geschiedenis rondom de reis van Rudolf Hess naar Schotland en de nasleep daarvan, zien we figuren als Ian Fleming, de schrijver van de James Bond verhalen en Alistair Crowley, de occulte meester himself, verschijnen.

Het klinkt ons misschien raar in de oren maar destijds, het begin van de 20e eeuw, geloofden blijkbaar veel hooggeplaatste figuren uit de Britse adel in de kracht van occulte rituelen en spiritisme. Minister van Buitenlandse zaken Arthur Balfour deed bijv. aan kruiscorrespondentie en Winston Churchill was naast Vrijmetselaar ook Druïde en lid van de “Ancient order of Druids”

Veel hooggeplaatste Nazi’s maakten er ook geen geheim van dat ze zeer veel waarde aan dit soort zaken hechten. Hess zelf was bijvoorbeeld lid van het Thule genootschap dat zich verdiepte in de Duitse geschiedenis maar ook erg bezig was met occultisme en astrologie. Himmler, de baas van de SS, had zijn hoofdkwartier, het kasteel Wewelsburg, helemaal naar Germaanse en occulte richtlijnen gemoduleerd.

Hitler was overtuigd van de magische krachten van voorwerpen. Zo geloofde hij heilig dat de “speer van Longinus”, de speer van een Romeinse soldaat die de zij van Jezus doorstoken zou hebben, magische krachten bezat en de bezitter ervan onoverwinnelijk maakte.  Na de annexatie van Oostenrijk in 1938, werd de speer direct overgebracht naar Neurenberg.

Het lijkt er in ieder geval sterk op dat veel hooggeplaatste figuren er van overtuigd waren dat occulte zaken invloed hadden op het reilen en zeilen van de wereldgebeurtenissen. Tot op de dag  van  vandaag zien we dat terug in de architectuur van onze grote steden, waarin veel symboliek zit en de keuze van bepaalde data en breedtegraden bij o.a. het lanceren van raketten, het beginnen van oorlogen en de plaatsing van gebouwen

Het officiële verhaal van de vlucht van Rudolf Hess naar Schotland is, dat hij zijn verstand niet meer helemaal op een rijtje had en vanuit een eenmans actie een poging wilde ondernemen om vrede tot stand te brengen tussen Duitsland en Engeland.

Hess vloog in een Messerschmitt, op 10 mei 1941 naar het landgoed van  de Hertog van Hamilton. Ergens tussen zijn vertrek en zijn aankomst moet er het een en ander zijn misgegaan met de gemaakte afspraken tussen Hess en de Britse adel.

De geplande vuurbakens waren niet aanwezig en Hess moest het vliegtuig in de lucht verlaten en brak zijn enkel tijdens zijn parachute sprong.

Hess vroeg op de grond aan een Britse burgerwacht om hem in contact te brengen met de Hertog van Hamilton.

Hess werd echter gearresteerd en sindsdien is zijn geschiedenis een groot mysterie.

Tot op de dag van vandaag wil de Engelse overheid niets loslaten over deze zaak vanwege staatsbelangen.

Hess werd na de oorlog veroordeeld tot een levenslange gevangenis straf in de Spandau gevangenis in Berlijn, waar hij in 1987 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam.

Tijdens zijn proces in Neurenberg maakte, een sterk vermagerde Hess, een zeer verwarde indruk. Hij herkende Goering, een van de ander Nazi kopstukken, niet en koppelde onsamenhangende verklaringen aan geheimzinnige toespelingen over zijn situatie. Sommige mensen waren er van overtuigd dat er in Neurenberg een dubbelganger aanwezig was. Hess zou een bepaald litteken op zijn lichaam hebben en toen een arts dit wilde onderzoeken werd dat geweigerd door de Britse bewakers. De latere CIA baas, Allen Dulles, was er ook van overtuigd dat  er iets niet helemaal in de haak was rondom Hess. Ook na zijn dood mocht de familie geen lijkschouwing op het lichaam doen.


Waarom vloog Hess naar Schotland? Zeer waarschijnlijk wilde Hess in contact komen met een grote groep Engelsen en vertegenwoordigers van bezette gebieden in Europa, die vrede zochten met Duitsland. Onder hen bevonden zich veel leden van het Engelse koningshuis, zoals de Hertog van Kent (de broer van koning George) en de Prins van Wales, een  deel van de Britse adel en enkele prominente politici. Duitsland zou op die manier de handen vrij krijgen in de strijdt tegen de Sovjet Unie en de overhand houden in Europa, terwijl de Britten hun wereldrijk nog enigszins in stand konden houden. De deal zou ook inhouden dat de Duitsers zich terug zouden trekken uit de veroverde westerse gebieden. De koningshuizen van Europa, die ook bijna allemaal familie van elkaar zijn, waren natuurlijk als de dood dat ze net zo zouden eindigen als de Romanovs in Rusland en zagen Nazi Duitsland waarschijnlijk als een blokkade tegen het Bolsjewisme. De meeste Engelsen hadden, na de Eerste Wereld Oorlog, de buik vol van oorlog en veel leden van de Britse adel hadden een zeker respect voor de wijze waarop Hitler de Duitse economie weer had opgebouwd. De Britse adel had haar macht na de eerste wereld oorlog flink zien afnemen en waren niet echt enthousiast over de ontluikende sociaal democratieën in Europa. De Eerste Wereld Oorlog had de socialisten en communisten al aardig wat wind in de zeilen gegeven en ze waren bang dat een nieuwe oorlog de macht van deze groepen nog meer zou vergroten. Dat bleek natuurlijk ook zo te zijn. De schijnbaar zo populaire Winston Churchill kon direct na de Tweede Wereld oorlog, plaatsmaken voor een socialist en de adel raakte daardoor veel bezittingen en macht kwijt. Zo werden bijvoorbeeld de kolenmijnen, die eerst privé eigendom waren, genationaliseerd.

De broer van  koning George, de Hertog van Kent, overleed onder verdachte omstandigheden in augustus 1942 tijdens een vlucht met een watervliegtuig. Er was een overlevende die tot zijn dood een geheimhoudingsplicht had. Er zijn goede aanwijzingen dat de Hertog van Kent, die sterk aandrong op een vrede met Duitsland en daarbij Churchill aan de kant wilde zetten, op weg was naar een bijeenkomst in Zweden, om met Nazi’s over een vredesbestand te spreken. De vlucht werd waarschijnlijk gesaboteerd.

Het echte verhaal is dus waarschijnlijk dat de Nazi’s er van overtuigd waren dat de Engelsen, die al enkele flinke nederlagen te verduren hadden gehad tegen de Duitsers (Noorwegen en Duinkerken), wel bereidt waren tot een vredesbestand. Hess vloog vijf weken voor operatie Barbarossa, naar Schotland en het heeft er dus alle schijn van de Nazi’s er van overtuigd waren dat Engeland akkoord zou gaan met een bestand en dat ze op die manier de handen vrij hadden voor het Oost front waar vanaf het begin de prioriteit voor Hitler lag. Aldus majoor KarlHeinz Pintsch, een adjudant van Hess, die was gevangen genomen aan het Oost front door de Russen, was Hitler op de hoogte van het plan en was het gek verklaren van Hess een uitvlucht, die hij met Hess had besproken, als bleek dat de Engelsen niet toehapten. Hitler had de Engelsen dus verkeerd ingeschat of was het slachtoffer van een spel waarvan hij de spelregels ook niet helemaal door had. Het kan zijn dat Hess naar Engeland werd gelokt door MI6, de britste geheime dienst. Deze zogenaamde misvatting van Hitler is helemaal zuur als je bedenkt dat Hitler opdracht gaf aan zijn generaals om enkele km voor Duinkerken, de Duitse troepen tot staan te brengen. Het zou op dat moment een koud kunstje geweest zijn om de Britten in de pan te hakken maar Hitler besloot om de Engelsen 3 dagen te gunnen waarin ze zo’n 340.000 manschappen naar Engeland konden verschepen. Hitler zag Engeland waarschijnlijk als een toekomstige bondgenoot die hij nog nodig zou hebben in zijn strijdt tegen de Bolsjewisten.

De grote winnaar van dit hele verhaal was Churchill, die enkele dagen voor de vlucht van Hess naar Schotland nog in een benauwde positie zat, toen er over zijn leiderschap werd gestemd in het Britse parlement. Churchill wist de Hess kaart perfect uit te spelen door zeer vaag te blijven over de ware toedracht van het geheel kon hij ten eerste de Britse oppositie voor zijn karretje spannen en ten tweede Hitler de indruk geven dat hij zijn oorlog tegen Rusland met een gerust hart kon beginnen. De Britste oppositie zat door de Hess affaire in een benarde positie en riskeerden in het landverraders hoekje te komen, waardoor ze zich van af dat moment koest hielden. Achteraf zou je kunnen stellen dat Churchill de Duitsers en Russen tegen elkaar uitspeelde. Churchill liet de Russen de kolen uit het vuur halen en deed pas mee in de strijdt toen de Duitsers al min of meer verslagen waren en kwam desondanks als grote held uit de oorlog. Goed gespeeld dus.

Op zich is de hele Tweede Wereld Oorlog natuurlijk een vreemd verhaal als je bedenkt dat Duitsland anders werd benaderd dan bijv. de Sovjet Unie en Japan.  In mei 1940 werd er nog een poging tot vrede ondernomen door enkele Duitse generaals, die via Paus Pius XII lieten weten dat ze bereid waren om Hitler ten val te brengen en dat ze Polen en Tsjecho-Slowakije in hun oude staat zouden herstellen maar dat ze verenigd met Oostenrijk zouden blijven, als de Engelsen akkoord gingen met enkele eisen van de Duitsers. Ook andere pogingen tot vrede, ondermeer in Zweden, werden door Churchill van tafel geveegd.

Een andere kant van het verhaal is dat de Engelse geheime dienst, onder leiding van Ian Fleming, de vredes beweging geïnfiltreerd had en deze beweging de wind uit de zeilen wilde halen. 

In Mein Kampf zegt Hitler groot respect te hebben voor Engelsen en is hij er van overtuigd dat ze beter een samenwerkingsverband kunnen oprichten tegen de opkomst van het Bolsjewisme. (Na de oorlog werd daarvoor de NAVO opgericht.)

Een van de meest opmerkelijke kanten van het verhaal is dat de Britse geheime dienst gebruik maakte van zwarte magie en andere occulte praktijken. Zo werd Alistair Crowley meerdere keren ingezet om zijn occulte kennis te gebruiken in de strijdt tegen vijanden van het Britste rijk. Crowley zou ondermeer een rol vervuld hebben met brekking tot het Engelse passagierschip de Lusitania tijdens de Eerste Wereld Oorlog in. Dit Engelse schip dat zonk in 1915 door een Duitse torpedo, zat vol met oorlogsmateriaal, van de Amerikanen, bestemd voor de Engelsen. De Amerikanen waren tot dat moment zogenaamd neutraal maar het zinken van de Lusitania, waarbij 128 Amerikanen omkwamen, was een aanleiding om aan de kant van de geallieerden te gaan vechten en dit zou een beslissende rol gaan spelen in de uiteindelijke uitkomst van de Eerste Wereld Oorlog.

Operatie Mistletoe

Crowley werd door Ian Flemming gevraagd om een occult ritueel op poten te zetten en zijn occulte vriendjes uit Duitsland opdracht te geven om hun astrologische adviezen aan Rudolf Hess zo vorm te geven dat hij in de val zou trappen. Blijkbaar had de Britse geheime dienst het plan opgevat om de vredesbeweging in de kiem te smoren door haar te infiltreren en te voeden met valse informatie.

In Zuid Engeland, in Ashton Forrest, werd een, door Crowley geregisseerd, ritueel uitgevoerd met honderden figuranten (Engelse en Canadese soldaten), gekleed in gewaden met runentekens, die in een binnen en buiten cirkel, in tegengestelde richting rond een op Rudolf Hess gelijkende pop liepen. Het klinkt ongeloofwaardig maar dit is een geschiedkundig feit.

Wilde de Britse geheime dienst de onderhandelingen tussen de Britse en Duitse vredesbeweging saboteren en lokten ze daarom Hess naar Engeland om daarna voorgoed af te rekenen met de vredes plannen?

Een ander vreemd feit is dat de Engelse schrijfster Katharine Burdekin, onder het pseudoniem, Murray Constantine, in 1927 een roman publiceerde genaamd “Swastika Nights”, die gaat over het duizend jarig rijk van de Nazi’s, een “wat als” roman waarin de Nazi’s de oorlog winnen en welke gevolgen dat  heeft voor de wereld. Het meest opvallende aan deze roman is het feit dat de vlucht van een zekere Von Hess, vanuit Nazi Duitsland, naar Engeland. Verder tekende een schoolgenoot van Winston Churchill in 1891 op, toen Churchill 16 jaar was, dat Churchill zei: “Ik kijk verder dan jij. Ik kijk naar de toekomst. Dit land zal getroffen worden door een verschrikkelijke invasie, ik weet nog niet hoe maar ik kan je wel vertellen dat ik leiding zal hebben van de verdediging van Londen en dat ik Londen en Engeland voor een ramp zal behoeden.”

Vreemde voorgevoelens of een zelf vervullende profetie? Er is blijkbaar meer tussen hemel en aarde dan wij gewone stervelingen kunnen bevatten.

Als ik deze hele geschiedenis overzie dan bekruipt me toch het gevoel dat als Hess en de Engelse vredesbeweging waren geslaagd in hun pogingen een vrede te bewerkstelligen tussen Engeland en Duitsland, er wellicht miljoenen mensen levens gespaard hadden kunnen worden.

De Nazi’s waren nog niet begonnen met hun industriële Endlösung en wellicht waren er andere oplossingen gevonden voor het probleem dat de Nazi’s met de Joden hadden, zoals bijv. een verbanning naar Madagaskar of Palestina. Ook niet goed te praten natuurlijk, maar beter dan genocide. Ook waren miljoenen andere mensen waarschijnlijk niet omgekomen tijdens de vele gevechten en bombardementen of door honger en verwaarlozing. Het is een feit dat het overgrote deel van de slachtoffers van WO2 na 1941 zijn gevallen. Aan de andere kant had Duitsland natuurlijk gewoon operatie Barbarossa doorgezet en  waren er waarschijnlijk nog veel meer Russen slachtoffer geworden van de Duitse drang naar “lebensraum”.

Duitsland is nu nog steeds het sterkste land van Europa en nog steeds een van de grootste economieën van de wereld en we leven in een, al door de Nazi’s voorgestelde,  door Duitsland gedomineerde Europese Unie, waarin democratie in feite ook niet meer zoveel voorstelt. Dus wat zijn we per saldo opgeschoten met WO2? Ik vrees zeer weinig. De enigen die voordeel hadden bij de oorlog waren de Amerikanen die na de oorlog de grootste militaire en economische wereldmacht werden en wellicht was het Churchill die met zijn Amerikaanse achtergrond de overdracht van de sleutels van het Britse rijk liever aan de Amerikanen dan de Duitsers gunde. Een overdracht die tientallen miljoenen mensen het leven kostte maar misschien toch onvermijdelijk de beste oplossing was of hadden wij als Nederlanders, onder een verlichte Duitse dictatuur in een door Duitsland gedomineerd Europa, ook een goed leven kunnen hebben?  

Tot de dag van vandaag is de Hess affaire nog niet opgehelderd. Lag de hele Hess affaire te gevoelig omdat daar uit bleek dat Churchill de oorlog onnodig heeft gerekt en de levens van miljoenen mensen opofferde om te redden wat er te redden viel van het Britse rijk?


Het Grote Werk. De Vrijmetselarij en Transhumanisme

Natuurlijk blijft het voor een niet Vrijmetselaar gissen wat nu de daadwerkelijke filosofie en doelstellingen van de Vrijmetselarij zijn aangezien de Vrijmetselarij een zeer geheimzinnige organisatie is. Het onderstaande is dan ook een beknopte samenvatting van hetgeen wel bekend is, aangevuld met een eigen interpretatie van de verhalen over de Vrijmetselarij.

Misschien is het feit, dat de Vrijmetselarij er al eeuwen in slaagt, buiten de publiciteit te blijven, haar grootste prestatie. Sinds het boek van Dan Brown, “De Da Vinci code”, is er wel enige aandacht maar toch kan je die aandacht niet al te serieus nemen. Het speelt zich een beetje af in een soort schemergebied dat we niet al te serieus nemen.

Het beste voorbeeld daarvan is de V.S. De staatsvorm die daar nu bestaat en die na de onafhankelijkheids strijdt tegen de Britten ontstond, is geheel en al op het conto van Vrijmetselaars te schrijven. Toch is het de Vrijmetselaars gelukt zich voor te doen als vrome Christenen en het hele Vrijmetselaars gebeuren op de achtergrond te positioneren. In de V.S. kan je op dit moment geen president worden zonder dat je Christen bent of je tenminste, wat in de meeste gevallen zo zal zijn, voordoet als Christen.

“Founding Fathers”, George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams en Thomas Paine waren allemaal Vrijmetselaars en de eerste steen van het Amerikaanse Witte Huis in Washington werd daar tijdens een Vrijmetselaars ceremonie gelegd. 14 presidenten van de V.S. waren of zijn Vrijmetselaar. De stad Washington zit qua architectuur, symboliek en opzet vol met verwijzingen naar de Vrijmetselarij en hetgeen zij geloven. En dan is er natuurlijk nog het 1 dollar biljet waarop je o.a. de piramide zonder kap ziet, met daarboven het “alziende” oog of het oog van Horus en onder de piramide staat in het Latijn: Nieuwe Orde Der Tijden. De piramide zonder kap verwijst o.a. naar het Vrijmetselaar verhaal over de tempel van Salomo. De grootmeester van de Vrijmetselaars en architect van de tempel van Salomo, Harim Abiff, werd volgens dit verhaal vermoord waardoor zijn kennis verloren ging.

Het Vrijmetselaars geloof komt voort uit de orde van de Tempeliers. De Tempeliers waren de eerste bankiers ter wereld en ze hadden tijdens hun verblijf in Jeruzalem en het Midden Oosten een zekere kennis opgedaan die lijnrecht inging tegen hetgeen gepredikt werd door de Katholieke kerk. Door deze kennis en hun rijkdommen werden de Tempeliers een gevaar voor de Katholieke kerk en werden ze uiteindelijk vervolgd en vermoord. Een deel van de Tempeliers wist te vluchten naar Schotland en daaruit ontstond de Vrijmetselarij. Vrijmetselaars waren voor een deel mensen die anders over het leven en geloven dachten en daar niet vrijuit over konden praten, uit angst voor vervolging door de Katholieke kerk. Misschien dat ze daarom ook zo geheimzinnig deden. Begrijpelijk natuurlijk maar het probleem is dat de vrijmetselarij door de eeuwen heen enorm machtig werd en veel vrijmetselaars op hoge posities terecht kwamen. De verdachtmaking van samenzwering en vriendjespolitiek is dan natuurlijk nooit ver weg. Dat laatste bleek onlangs in Engeland (Operation Tiberius) toen aan het licht kwam dat criminele Vrijmetselaars samenwerkten met corrupte Vrijmetselaars bij justitie en politie. Ook bij de recente pedo schandalen in Engeland lijkt de vriendjespolitiek van de Vrijmetselarij een rol te spelen. Misschien is vriendjespolitiek een begrijpelijk fenomeen dat algemeen voorkomt maar het probleem is denk ik dat je van veel mensen wel weet waar hun loyaliteit ligt en dat Vrijmetselaars daar misschien niet helemaal eerlijk over zijn. Zijn Vrijmetselaars eerbare burgers die zich inzetten voor de maatschappij en hun eigen volk of dienen ze de “geheime” doelstellingen van de Vrijmetselarij? Doelstellingen die mogelijk buiten onze democratische orde vallen.

Vrijmetselaars hebben een geloof dat weinig of niets te maken heeft met het Christelijke geloof zoals de Katholieken of Protestanten dat tot zich krijgen. Het Vrijmetselaar geloof is een combinatie van de Joodse Kabbala, het Gnosticisme en de Egyptische/Babylonische school der mysteriën. Een vrijmetselaar moet een aantal graden doorlopen, waardoor hij steeds weer een nieuw stukje kennis tot zich krijgt. Deze kennis wordt doorgegeven doormiddel van getallen, symbolen en rituelen en die moeten geheim blijven.  Tegenwoordig zijn de vrijmetselaars wel iets opener over hun rituelen en doen ze niet zo moeilijk over de eerste graden maar nog steeds mogen ze officieel niet openlijk spreken over hetgeen zich binnen de muren van het vrijmetselaars tempel afspeelt. Het draait uiteindelijk allemaal om het  “Grote Werk.” Dat “Grote Werk” is een soort filosofisch, geestelijk en politiek bouwwerk dat al eeuwen onder constructie is. Natuurlijk blijft het voor een niet Vrijmetselaar gissen wat nu de daadwerkelijke filosofie en doelstellingen van de Vrijmetselaarij zijn

Het doel van het “Grote Werk” is in mijn ogen het creëren van een menselijk God. Vrijmetselaars zien Jezus als een voorbeeld maar niet als een zoon van God. De Bijbel en de verhalen over Jezus zitten voor hen vol symbolen en betekenissen. Zij lezen de Bijbel heel anders dan een Christen. Zij zien de diepere betekenis van de verhalen. “Het Grote Werk” is een taak die de Vrijmetselaars op zich hebben genomen dat zich over de eeuwen uitspant en waar miljoenen Vrijmetselaars, bewust of onbewust aan meewerken.

De mens moet zijn oude natuur doden en dat bedoelen de Vrijmetselaars letterlijk. Het doel is onafhankelijk te worden van onze menselijke natuur, van ons lichaam en van deze aarde. De oplossing is het uploaden of overzetten van onze geest in een computer, robot of wat voor techniek dan ook.

Die oplossing is momenteel dichtbij en vanaf dat moment zal de mens zoals we die nu kennen uitsterven of slaaf worden van een “Goddelijke” elite.

Dat doden van de “oude natuur” en de zoektocht naar onsterfelijkheid kennen we natuurlijk ook uit het Christelijk geloof. Jezus is volgens de Christenen de eerste mens die God en mens was en de dood overwon. Het grote verschil is natuurlijk dat Christenen zichzelf nooit als God zullen zien en letterlijk geloven dat ze via Jezus tot God moeten komen terwijl de Vrijmetselaars meer de symboliek zien en het voorbeeld van Jezus volgen om als mens zelf God en onsterfelijk te worden. Na de vruchten van de boom van “Kennis van Goed en Kwaad” willen ze nu ook eten van de “boom des levens”

De Nieuwe Mens

Die zoektocht naar onsterfelijkheid en de creatie van een menselijk God zien we ook terug bij de Transhumanisten.

De Transhumanisten zijn er van overtuigd dat de menselijke evolutie leidt naar de nieuwe mens. De mens zal afstand doen van deze materiële wereld, van haar lichaam en voor eeuwig verder kunnen leven in een soort computer of als een stuk informatie dat over het internet zwerft. Een soort digitale geest die zichzelf kan uploaden in robots, computers, auto’s, vliegtuigen, raketten etc.

Neem Ray Kurzweil. De goeroe van de Transhumanisten. Hij is er van overtuigd dat de techniek binnen nu en 30 jaar een moment van “singulariteit”bereikt. Op dat moment zijn computers net zo slim als mensen en hebben ze dezelfde denkkracht. Ook wordt het dan mogelijk om jezelf up te loaden in een computer en op die manier kunnen breinen en geesten aan elkaar worden gekoppeld.

Dat lijkt allemaal leuk en aardig maar wat betekent dat voor de mens, de homo sapiens, zoals wij die nu kennen? Natuurlijk is het menselijk lichaam, doormiddel van brillen, gehoorapparaten en hartimplantaten etc. al verbonden met de techniek maar onlangs zagen we al enige onrust ontstaan toen de Google bril op de markt werd gebracht. Velen van ons voelden op dat moment dat er een soort grens werd overschreden. Ten eerste de grens van de privacy. Wat nam die bril allemaal op en wie keek er allemaal mee? Ten tweede waren de Google bril eigenaren in een klap een stuk slimmer dankzij het feit dat ze continu verbonden waren met het internet, waardoor ze toegang hadden tot de kennis van de wereld. Kon je vroeger nog indruk op je vrienden maken met je algemene kennis, bij een Google bril eigenaar zou je altijd in het niet vallen en iedere kennis battle verliezen.

Stel je nu eens voor dat er binnen  enkele decennia een elite bestaat wiens lichaam en brein continu zijn verbonden met internet en hun lichaamsdelen, die niet meer zo goed werken, kunnen laten uitprinten in een biologische 3d printer en daarmee min of meer onsterfelijk zijn geworden.

Wat voor implicaties heeft een dergelijke ontwikkeling voor de wereld, voor de mens en haar plaats in dit universum. De belangrijkste vraag is misschien wel: willen we überhaupt wel dat de techniek de mens onsterfelijk maakt. Wat zal de invloed op de menselijke psyche zijn en wordt het leven niet ongelofelijk waardeloos en saai?

Ik ben er van overtuigd dat we nu de discussie in de samenleving moeten gaan voeren of we wel in een dergelijke wereld willen leven. Is de homo sapiens het redden waard of moeten we meegaan in de onvermijdelijke vooruitgang van de techniek en het uitsterven van de homo sapiens als een nieuwe stap in de evolutie van het bewustzijn op deze aarde zien?

Misschien is de overgang naar een nieuwe menssoort wel noodzakelijk voor het voortbestaan van ons bewustzijn op aarde. De inslag van een komeet zou al het leven op aarde kunnen vernietigen maar als ons bewustzijn dan in een computer of iets dergelijks zou zitten dan maken we een grote kans een dergelijke ramp te overleven (mits aangesloten op een ondergrondse energiebron). Het feit dat onze elite zich bezighoudt met dergelijke ramp scenario’s is niet alleen logisch maar ook aantoonbaar. Kijk maar eens naar het vliegveld van Denver in de V.S. en wat daar allemaal aan de hand is. De nieuwe luchthaven werd in 1995 opgeleverd maar niemand zag er eigenlijk het nut van in en deze luchthaven is ook nog eens de grootste van de V.S. terwijl Denver op nr. 26 van grootste steden in de V.S staat. Op de luchthaven zijn talloze verwijzingen naar de Vrijmetselarij en een muurschildering die verwijst naar een grote ramp. Daarnaast zijn er op het vliegveld allerlei ondergrondse bunkers en tunnels gebouwd waarvan het doel en de noodzaak niet duidelijk zijn. Naar mijn mening is deze luchthaven bedoeld om in tijden van nood de elite bij elkaar te kunnen brengen zodat ze daar onder de grond kunnen schuilen.

De Bolsjewisten wilden in het begin van de vorige eeuw al een Godmens creëren. De “Godbouwers” werden ze genoemd. Een groep Russische intellectuelen (o.a. Maksim Gorki) die geloofden dat de dood verslagen kon worden dankzij de macht van de wetenschap. De geschiedenis leert ons dat dergelijke idealen vaak stuklopen en het is toch enorm cynisch te noemen dat deze Bolsjewisten op zoek waren naar onsterfelijkheid maar dat het Bolsjewisme uiteindelijk tientallen miljoenen mensen het leven kostte…

Moeten we een Bonobo worden?

“Misschien wil onze Westerse elite ons wel veranderen in Bonobo apen.” Deze gedachte kwam bij me op na het lezen van “War, what is it good for” een boek van Ian Morris. Ik zal het je uitleggen.

Het boek van Morris gaat over de lange geschiedenis van oorlog en geweld, de ontwikkeling van wapens en oorlogvoeren en de manier waarop overheden macht uit oefenen over mensen en het geweld tussen mensen beteugelen. Zijn conclusie is dat oorlog goed is voor mensen en er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat de ontwikkeling van de mens in een stroomversnelling is gekomen. Een “productieve” oorlog zorgt er voor dat de mensheid een stap vooruit zet. Misschien onbedoeld, is het boek ook een soort instructie voor overheden op welke wijze ze het volk het best onder de knoet kunnen houden.

In een van de hoofdstukken gaat hij in op het ontstaan van geweld en waarom een dier soort voor de optie van geweld zou kunnen kiezen. Wij hebben voor 99% dezelfde genen als Chimpansees. Een Chimpansee is net als ons een primaat die in een groep leeft en gewelddadig is tegenover andere Chimpansee leden en groepen. Het Chimpansee leven draait om status en de vraag wie het alfa mannetje is. Dat mannetje staat in hoog aanzien bij de vrouwen en kan zijn zaad bij hen rijkelijk verspreiden. Die manier van leven zorgt dus voor veel conflicten met concurrerende mannetjes. In een later stadium deed de romantiek haar intrede en gingen chimpansee achtigen stelletjes vormen. Een intelligente afsplitsing van die aapsoort werd de homo sapiens en die homo sapiens ging in plaats van rondtrekken en jagen, aan landbouw en veeteelt doen en zich vestigen in een vaste omgeving. Het begrip eigendom en bezit van land deed haar intrede. Het eigen bezit, de vrouw, het land en de kinderen moesten verdedigd worden. Daarvoor hadden mannen geen flauw benul wie hun kinderen waren. Vrouwen hadden seks met meerdere partners en kinderen werden door de groep opgevoed. Om dat bezit, vrouwen en kinderen verdedigd moesten worden nam het geweld meer en meer toe.

We zijn dus te vergelijken met de gewelddadige chimpansees. Geweld is een succesvolle manier om aan de top van de voedsel keten te komen maar er is en was ook nog een andere weg die veel minder navolging heeft gekregen.

De Bonobo apen, een dwerg chimpansee, die genetisch net zo dicht bij ons staat, hebben geweld afgezworen en gaan uit van het principe “make love, not war.” Ze eten voornamelijk fruit, bladeren, honing en eieren. Het zijn dus echte snoepers, want hun dieet bestaat voor een groot deel uit suiker. Wanneer zich tussen Bonobo apen of tussen groepen bonobo apen een conflict dreigt voor te doen, lossen ze die problemen op met seks. Het leven van bonobo apen is een aaneenschakeling van orgieën, waarin alles en iedereen met elkaar seks heeft. Wat opvalt in de Bonobo samenleving is dat moedersjongetjes, de beste vrouwtjes krijgen. De Bonobo’s zijn een sterk gefeminiseerde samenleving waar de mannetjes nogal verwijfd zijn. Een heel andere leefstijl dus dan die van de chimpansees die ook veel meer vlees eten.


We weten dat overheden naar manieren zoeken om mensen te controleren. Als complot denker ben ik er van overtuigd dat de westerse elite streeft naar een wereld waarin zaken als ras, religie, nationaliteit en sekse geen rol meer spelen. Dat klinkt misschien verstandig, want als mensen niet meer zoveel waarde zouden hechten aan die zaken dan zou een wereld zonder oorlog waarschijnlijk een stuk dichterbij zijn. Er is echter een probleem. De mens zou zijn vrijheid ook moeten opgeven. Nu bestaat er nog diversiteit van cultuur en achtergrond maar als de controlefreaks van de Nieuwe Wereld Orde het voor het zeggen krijgen dan veranderd de wereld in een grote vrijhandelszone met een soort veramerikaniseerde cultuur, waarin multi nationals het voor het zeggen hebben. Een wereld vol lichtbruin getinte mensen die onder invloed van medicijnen en virtual reality een gecontroleerd leven leiden. We veranderen in gelukkige zombies zonder vrijheid. In zekere zin verliezen we ons bewustzijn, want het lijden van de mens is een onderdeel van ons bewustzijn. Eigenlijk is het een soort omgekeerd paradijs verhaal. De mens wordt naar het paradijs geleid maar moet dan wel afstand doen van zijn bewustzijn en vrijheid.

H.G. Wells, de bekende science fiction schrijver, die o.a. lid was van de Fabian society, was er van overtuigd dat een intelligente minderheid de evolutie van de mens in goede banen moet leiden. Hij was onderdeel van een grote groep binnen de Westerse elite die een sociaal darwinistische kijk op het leven hadden en in het begin van de vorige eeuw allerlei plannetjes maakten waar Hitler en Stalin later mee aan de loop gingen.

Is het toevallig dat de opkomst van de vrije seks, de multi culturele samenleving, de drugscultuur, het feminisme en de porno industrie ontstond na de ontdekking van de Bonobo’s? Waarschijnlijk wel, maar het is wel een leuke samenloop van omstandigheden en de vergelijking tussen de moderne mens en de Bonobo is vaak treffend.

In de jaren 50 van de vorige eeuw werd voor het eerst het onderscheid in gedrag ontdekt tussen de Chimpansees en de Bonobo’s. De wereldmachten stonden destijds lijnrecht tegenover elkaar en een kernoorlog leek een realistische optie. Kan het misschien zo zijn dat het voorbeeld van de bonobo’s bepaalde machtige mensen aan het denken heeft gezet en dat ze toen begonnen zijn met het implementeren van vrije seks, porno, drugs, feminisme, feminisering van de man en de multi culturele samenleving? De Bonoboficatie van de samenleving. Als iedereen maar seks met elkaar heeft en als vrouwen maar mannen worden en omgekeerd en het alfa denken maar aan de kant wordt gezet dan komt alles wel goed. De Bonobo filosofie “make love not war” deed haar intrede in de samenleving en beetje bij beetje zie je steeds meer Bonobo elementen haar intrede doen in vooral de Westerse samenleving.

Wat wellicht ook nog een rol speelt is het feit dat veel westerse mensen besluiten om geen of minder vlees te eten en dat we sinds de jaren 50 van de vorige eeuw, ook steeds meer geraffineerde suiker en andere suikers, zoals koolhydraten, zijn gaan gebruiken in ons dieet. Het dieet van de mens is dus ook meer en meer in een Bonobo dieet veranderd.

Tot nu toe heeft de Bonobo tactiek, buiten enkele rijke westerse landen, weinig navolging gekregen maar zoals we weten zijn wij hier in het Westen het proeflaboratorium voor de rest van de wereld.

Is het erg dat we misschien langzamerhand in Bonobo’s veranderen? Op het eerste gezicht zou je misschien denken dat een wereld vol vegetariërs die aan vrije seks doen en geen oorlog voeren toch aardig aantrekkelijk klinkt. Het grote probleem van een samenleving die minder Chimpansee en meer Bonobo wordt is denk ik dat de mens, door het verlies van haar slechte kanten ook haar positieve kanten kwijt raakt. De inventiviteit van de mens komt vooral voort uit de concurrentie strijdt tussen alfa mannetjes en de tegenslagen die de mens te verwerken krijgt door dood, honger, ziekte, natuurrampen en koud of warm weer hebben er voor gezorgd dat de mens inventiever, intelligenter en socialer werd. We staan voor een dilemma, namelijk, dat een wereld zonder ellende ook een wereld zonder vrijheid lijkt te zijn…

Dat dilemma komt ook naar voren in de eeuwige vraag die veel atheïsten stellen: “als God bestaat, hoe zit het dan met Auschwitz?” In een theoretische wereld waarin ieder mens vrije keuzes kan maken en alles een kwestie van oorzaak en gevolg is, kan een God figuur niet ingrijpen omdat we dan onze vrijheid kwijt raken. Ik ben er van overtuigd dat onze elite een menselijke God wil creëren en dat die God of Goden zo ver gaan in het redden van de mensheid dat ze er voor gaan zorgen dat de mens zoals wij die nu nog kennen in de nabije toekomst niet meer bestaat maar is vervangen door de homo sapiens 101.


De genocide rangorde

Zoals we weten draait deze wereld om macht en geld en zijn het de westerse machten die momenteel aan de touwtjes trekken. Die macht vertaalt zich niet alleen op militair of economisch gebied maar ook op het gebied van media, kunst, muziek en cultuur in het algemeen. Een treffend voorbeeld is onze wereld kaart. Bovenaan staan de wereldmachten, die qua landmassa, buiten proportioneel groot zijn en onderaan, proportioneel gezien veel kleiner, de rest, terwijl onze aardbol natuurlijk geen onder of boven heeft. Je zou net zo goed de kaart om kunnen draaien. Mercator, de maker van de kaart die wij nu allemaal kennen, wilde zijn kaart geschikt maken voor de zeevaart en kompassen en daarom waren de gebieden dichter bij de polen veel groter dan in het echt. Het feit dat we deze kaart nog steeds gebruiken zegt misschien toch iets over de manier waarop we naar de Eerste, Tweede en Derde wereld kijken. We leven nu eenmaal in een wereld vol rangorden.

Zelfs op het gebied van genocide is er een rangorde.


Genocide is een woord dat werd uitgevonden door de Poolse Jood, Raphael Lemkin, die de term tijdens de Tweede Wereld Oorlog bedacht om enige juridische waarde te geven aan het begrip massa moord. Zoals Stalin al zei “de dood van een mens is een tragedie maar de dood van een miljoen mensen is een statistisch gegeven”

Na de genocide op de Joden tijdens WO2 door de Nazi’s, die natuurlijk weer een aparte naam moest krijgen, namelijk de Holocaust en de genocide op de Armeniërs tijdens de Eerste Wereld Oorlog door de Turken, zijn er nog diverse genocides geweest, zoals de genocide tijdens de burgeroorlog in Rwanda, de genocide in Cambodja door de Rode Khmer en de genocide op zo’n half miljoen communisten in Indonesië tijdens de jaren zestig van de vorige eeuw.

Wat opvalt is natuurlijk het verschil in aandacht dat genocides krijgen. Hoe komt dat eigenlijk?

Ten eerste schijnt de wereld zo cynisch in elkaar te zitten dat het ene leven meer waard lijkt te zijn dan het andere. Aan de top van de rangorde schijnt de blanke westerling te staan en onderaan bungelt, vermoed ik, ergens de zwarte Afrikaan. We kunnen daar denk ik tegenwoordig nog wel een rangorde in aanbrengen. Aan de top van de blanke westerlingen, staat de blanke westerse Jood. Die blanke Joden waren voor de Tweede Wereld Oorlog  niet zo populair maar sinds de genocide op de Joden door de Nazi’s en duizenden boeken, documentaires en films over die genocide later, is de westerse mens deelgenoot geworden van een soort schuldgevoel over de genocide op de Joden en als gevolg daarvan hebben de Joden een min of meer heilige status gekregen in het westen.

Een goed voorbeeld daarvan waren de recente aanslagen in Parijs op Charlie Hebdo en de supermarkt. Een groot deel van de slachtoffers was van Joodse komaf. Ongeveer tegelijkertijd werden er 2000 Nigerianen vermoord door Boko Haram. Het mag duidelijk zijn dat die laatste groep er bekaaid van af kwam in de media. Natuurlijk heeft dat ook te maken met een soort “ver van mijn bed show” gevoel. Iets wat dicht bij ons staat komt natuurlijk veel harder binnen.

Een ander aspect is de media. Stel je voor dat er geen beelden waren geweest van bijv. 9/11? Zou die gebeurtenis dan net zo’n diepe indruk op ons hebben gemaakt als het toen deed? Zouden 3000 doden door een aanslag in Buenos Aires net zoveel indruk maken als 3000 doden in New York? Ik vermoed van niet. De moderne mens is haar leven lang geconditioneerd met Amerikaanse films en muziek en daardoor is hun cultuur en hun leven ook een deel van ons leven geworden.

Het leven van een niet westerling is zo ie zo minder waard. Vooral in landen als China, Rusland en India zien we dat terug. Er heerst daar een soort gelatenheid en het individu is daar zo ie zo ondergeschikt aan de belangen van de staat. In feite komt het hier op neer dat die mensen zichzelf ook gewoon minder belangrijk vinden dan wij hier in het westen. Dat vertaalt zich ook in aandacht voor genocides. Een ander heel belangrijk aspect is denk ik het feit dat de westerse media dominant is in deze wereld en dat Hollywood gedomineerd wordt door Amerikanen van Joodse komaf. Dat laatste mag je eigenlijk sinds de Tweede Wereld Oorlog niet meer zeggen maar het is feitelijk juist dus waarom zouden we om de hete brij heen draaien? (Joel Stein noemt man en paard in zijn artikel “How Jewish is Hollywood”) Ik kan me voorstellen dat Joden hun kant van het verhaal extra  belichten. Dat zou, denk ik, niet anders zijn als Hollywood beheerst zou worden door Armeniërs. Dan hadden we waarschijnlijk al honderden films over de Armeense genocide gezien.

Daarnaast is het een feit dat Joden in de media, vooral in de V.S., ook een flink potje meespelen (zie “Jews in the American media”) en daardoor zal er ook zo disproportioneel veel aandacht zijn voor de genocide op de Joden. Verder staat het natuurlijk buiten kijf dat die genocide ook is gebruikt voor de belangen van de staat Israel. Zo laat de Israëlische president, Netanyahu, geen kans onbenut om die genocide er met de haren bij te slepen.

Laten we eens kijken naar de verschillende genocides, het aantal slachtoffers en de aandacht die de bewuste genocide in de media kreeg.

 

De Kongo

De Kongo was een kolonie van België. De Belgen regeerden met harde hand om de Kongolezen zoveel mogelijk grondstoffen te laten delven. Dat resulteerde tussen 1885 en 1905 tot een enorm aantal doden. Schattingen lopen uiteen van 5 miljoen tot 22 miljoen slachtoffers. Historici kunnen door gebrek aan informatie niet verder komen dan wilde schattingen en houden het aantal slachtoffers op 10 miljoen.

 

Aantal films over genocide Kongo: 45.500 resultaten Youtube. 9 resultaten bij Amazon.

Aantal boeken: 1811 resultaten bij Amazon.

Aantal hits Google: (zoektermen) genocide Kongo belgium 422.000 hits

Genocide media score: 469.320 Doden/media ratio: 469.320 gedeeld door 10 miljoen= 0,04

 

WW2 genocide op de Joden

De vervolging van Joden tijdens de Tweede Wereld Oorlog door Nazi Duitsland. De Nazi’s zagen de Joden als untermenschen, communisten en vijanden van Duitsland. De Nazi’s waren tussen 1933 en 1945 aan het bewind en het aantal vermoorde Joden zou liggen tussen de 4,1 miljoen en 26 miljoen. De meeste historici zijn het er over eens dat het aantal slachtoffers rond de 5 miljoen zou liggen.

Aantal films over holocaust: 754.000 resultaten Youtube. 1037 films bij Amazon.

Aantal boeken: 22.228 resultaten bij Amazon.

Aantal hits Google: (zoektermen) Holocaust 53.300.000

Genocide media score: 54.077.265 Doden/media ratio: 54.077.265 gedeeld door 5 miljoen= 10,8

 

 

WW1 genocide op de Armenen

In 1915, tijdens de Eerste Wereld Oorlog zagen enkele hooggeplaatste Turken hun kans waar om van de christelijke Armenen af te komen, die als een soort vijfde colonne binnen Turkije werden gezien. Vele slachtpartijen en honger/doden marsen resulteerden uiteindelijk in het geschatte aantal slachtoffers van 300.000 tot 1.500.000 slachtoffers. Historici houden het op zo’n miljoen slachtoffers.

Aantal films over Armeense genocide: 76.500 resultaten Youtube. 27 films bij Amazon.

Aantal boeken: 3.183 resultaten bij Amazon.

Aantal hits Google: (zoektermen) Armenian genocide 1.980.000

Genocide media score: 2.059.710 Doden/media ratio: 2.059.710 gedeeld door 1 miljoen= 2,06

 

WW2 Japanse Oorlogsmisdaden

Tussen 1937 en 1945 voerden de Japanners een waar schrik bewind in Oost Azië. Vooral de Chinezen waren daar de dupe van. Zij kwamen in groten getale om door executies, medische en chemische experimenten, ander soortige martelingen, uitputting en honger. Het geschatte aantal slachtoffers ligt tussen de 3.000.000 en 10.000.000. Historici schatten het aantal rond de 6.000.000

Aantal films Japanse oorlogs misdaden: 62.500 hits op Youtube. 65 films bij Amazon.

Aantal boeken: 1.119 resultaten bij Amazon.

Aantal hits Google: (zoektermen) Japanese war crimes 23.700.000

Genocide media score: 23.763.684 Doden/media ratio: 23.763.684 gedeeld door 6.000.000= 3,96

 

Genocide Rwanda

Tijdens een burgeroorlog in Rwanda tussen Hutsi’s en Tutsi’s werden tussen de 500.000 en 1 miljoen mensen vermoord. Het is nog steeds onduidelijk wie nu de grootste aanstichters en de grootste slachtoffers waren. Historici houden het aantal slachtoffers op 675.000

Aantal films over de genocide in Rwanda: 38.700 hits op Youtube. 41 films bij Amazon.

Aantal boeken: 5233 resultaten bij Amazon

Aantal hits Google: (zoektermen) Rwanda genocide 1.720.000

Genocide media score: 1.769.974 Doden/media ratio: 1.769.974 gedeeld door 675.000=2,6

 

Cambodja

Tussen 1975 en 1979 oefende de communistische verzetsbeweging de Rode Khmer een waar schrikbewind uit over Cambodja. De Rode Khmer verafschuwde intellectuelen en het stadsleven en zagen het simpele boerenleven als het ideaal. Tussen de 1 en 3 miljoen mensen werden vermoord. Historici houden het op zo’n 1,7 miljoen slachtoffers.

Aantal films over genocide Cambodja: 18.800 hits op Youtube. 6 films op Amazon.

Aantal boeken: 786 resultaten bij Amazon.

Aantal hits Google: (zoektermen) Cambodian genocide 291.000

Genocide media score: 310.592 Doden/media ratio: 310.592 gedeeld door 1,7 miljoen=0,18

 

Oekraïne

Tussen 1933 en 1937 werden de Oekrainers door het Sovjet bestuur bewust uitgehongerd. De schattingen over het aantal slachtoffers lopen uiteen van 2,4 miljoen tot 7,5 miljoen. Deze genocide ging de geschiedenis in als de Holodomor. Historici zijn het er niet over eens en daarom houden we het op gemiddeld 5 miljoen doden.

Aantal films over Holodomor: 16.600 hits op youtube. 2 films op Amazon.

Aantal boeken: 64 resultaten Amazon.

Aantal hits Google: (zoektermen) holodomor 423.000

Genocide media score: 439.666 Doden/media ratio: 439.666 gedeeld door 5 miljoen=0,09

 

Wat kunnen we uit deze informatie opmaken? Zoals te verwachten viel steekt de Holocaust met kop en schouders boven alle genocides uit. Per dode krijgt de Holocaust 10,8 hits in de media. Dik 2 keer zoveel als de nr. twee Japan en 270 keer zoveel als de nr. 7 Kongo.


De genocide top 7

De Holocaust 10,8 (5miljoen doden)

De genocide door de Japanners  4,0 (6miljoen doden)

Genocide Rwanda 2,6 (675.000 doden)

Genocide Armeniërs 2,1 (1miljoen doden)

Genocide Cambodja 0,2 (1,7miljoen doden)

Holodomor/Oekraïne 0,1 (5miljoen doden)

Genocide Kongo 0,04 (10miljoen doden)

 

Als je die lijst ziet dan kan je tot de volgende conclusies komen.  Dat de moord op een bevolkingsgroep, de Joden, die nu veel in de melk hebben te brokkelen, door een vijand van de geallieerden, de meeste aandacht krijgt en dat de wandaden van een andere vijand van de Amerikanen en Engelsen, de Japanners, op de tweede plaats komen. Onder die miljoenen slachtoffers van de Japanse oorlogsmisdaden zaten ook zo’n 70.000 geallieerden en er vielen nog eens 1 miljoen slachtoffers tijdens gevechtshandelingen met de Duitsers en Japanners en dat verklaart misschien de aandacht.  De huidige machthebbers zijn dus in staat om hun visie op de wereldgeschiedenis het beste in de markt te zetten.

 

Een andere conclusie is dat de meest recente genocide ook veel aandacht krijgt, ondanks dat het om Afrikanen gaat. Blijkbaar heeft de toename van de connectiviteit van de mens en de toegang tot telefoon, video, radio en later internet er voor gezorgd dat zelfs een Afrikaanse genocide veel aandacht kan krijgen. Misschien heeft het schuldgevoel, dat algemeen aanwezig is in het westen met betrekking tot Afrika en de aanwezigheid van honderden NGO’s, ook nog wel te maken met de aandacht voor Rwanda.

 

Verder kan je stellen dat het Sovjet regime er goed in is geslaagd om de uithongering van de Oekrainers en andere Sovjet misdaden buiten de media te houden. Nu is er nog steeds weinig aandacht voor de misdaden tegen de Oost Europeanen en Russen. De Russen waren de vijand na de Tweede Wereld Oorlog en de V.S. had er weinig belang bij om de Oost Europeanen neer te zetten als slachtoffers of overwinnaars.

 

Ook is het misschien logisch dat de oudste en slechts gedocumenteerde genocide uit dit rijtje, de genocide in Kongo, ook de minste media aandacht kreeg. Toch is het opvallend dat een genocide die 15 jaar later plaats vond, die op de Armeniërs, wel relatief veel aandacht krijgt. Misschien heeft dat meer te maken met de gelatenheid van de Congolezen of het feit dat ze al decennia lang in een onstabiel land leven. De veel beter opgeleide en blanke Armeniërs weten hun leed blijkbaar toch beter onder de aandacht te brengen.

 

Dan kan je nog concluderen dat de moord op 1,7 miljoen mensen in Cambodja eind jaren 70 bijna 10 keer zo weinig aandacht krijgt als de moord op 1 miljoen christenen in Turkije 65 jaar eerder. Zou dat misschien te maken hebben met de acceptatie van je lot binnen het Boeddhisme, het feit dat Oosterse mensen zich meer lijken te schikken in hetgeen hun wordt toebedeeld in het leven. Binnen de Oosterse filosofie speelt de moordenaar een rol die, vanuit karma en reïncarnatie, onlosmakelijk verbonden is met het lot van het slachtoffer, beiden zijn ze acteurs op het eeuwige toneel van actie en reactie. Je kunt natuurlijk ook gewoon stellen dat Cambodjanen op media gebied weinig in de melk te brokkelen hebben in deze wereld.

 

Misschien is het mooiste voorbeeld van een vergeten genocide nog wel de moord op miljoenen Duitsers na de Tweede Wereld Oorlog. Je ziet dan dat “boontje komt om zijn loontje” en “de overwinnaars schrijven de geschiedenis” een rol gaan spelen. Na de Tweede Wereld Oorlog werden zo’n 12 miljoen Duitsers verdreven uit gebieden die onder Sovjet toezicht stonden en daarbij zouden volgens, de Duitse regering en het Duitse rode kruis, zo’n 2 miljoen Duitsers zijn omgekomen. Deze gebeurtenis krijgt een Doden/Media ratio van 0,4. Een bijna vergeten geschiedenis, die eens te meer aantoont dat de geschiedenis leert dat het ene leven meer waard is dan het andere en dat een vermoorde Duitser vlak na de Tweede Wereld Oorlog ongeveer evenveel waard is als een vermoorde Cambodjaan.

Het Urker Kaartenhuis

Vrienden kunnen de ergste vijanden worden

                    -Frank Underwood-

De laatste tijd mag ik graag kijken naar de tv serie “House of Cards” waarin we de super gladde politicus Frank Underwood en zijn vrouw leren kennen, die niets te ver gaat om aan de top te komen.

Via allerlei sluwe plannetjes en machts spelletjes weet hij het tot president te schoppen en als zijn weg naar de top geblokkeerd dreigt te raken door een journaliste, schrikt hij zelfs niet terug voor moord.

Zo ver is het op Urk gelukkig nog niet gekomen maar de taferelen, in onze gemeenteraad, van de laatste maanden doen me in zekere zin wel aan “House of Cards” denken.

Onze gemeenteraad lijkt af en toe een soort kleuterklas, die alleen nog maar bezig lijken te zijn met het redden van hun eigen hachje en niet meer bezig zijn met het algemeen belang van Urk. Ze maken elkaar lekker af nadat ze in gebed een zegen hebben gevraagd over de vergadering en worden voorgezeten door een burgemeester die niets lijkt te snappen van het voorzitten van een vergadering en zijn functioneren binnen een gemeenteraad en al helemaal niet begrijpt hoe je een conflict kan beheersen en een brand moet blussen. Nee, onze burgervader en zijn bestuurlijke vriendjes gooien liever nog wat olie op het vuur en hebben, als A.P. Hakvoort gelijk heeft, dus ook nog eens 30.000 euro over de balk gegooid met een onzinnig onderzoek, dat misschien alleen maar heeft gediend om hun eigen onvermogen te verdoezelen. Frank Underwood zou zeggen: “When you're fresh meat, kill and throw them something fresher.". Vrij vertaald: “Als er op je gejaagd wordt, maak dan iemand dood en gooi die voor de wolven”

Het grote schaakbord

Als je de problemen op deze wereld onder ogen neemt dan valt er eigenlijk maar een simpele conclusie te trekken: het overgrote deel van alle problemen komen voort uit de machtstrijd tussen de V.S. en Rusland. Je kan er nog zoveel complot theorieën tegen aan gooien als je maar wil maar uiteindelijk komt het er toch op neer dat bijna alle conflicten, sinds de Tweede Wereld Oorlog, voortvloeien uit die machtsstrijd. Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel kleinere partijen, die in de marge van dit conflict, strijden om de kruimels die van de tafel vallen en gebruik maken van de zwakheden van de V.S of Rusland. Het gaat uiteindelijk om niets meer en minder dan controle over de belangrijkste handelsroutes, de belangrijkste olie en gas leidingen en de gebieden met de meeste grondstoffen.

Het moet de elite van de V.S. en Rusland, zo rond 1943, zijn gaan dagen dat ze toch in een wel heel unieke positie zaten om de baas van deze wereld te worden. De toenmalige baas, Engeland, was uitgespeeld en stelde in feite niets voor zonder de V.S. en Duitsland had een greep naar de macht gedaan maar slaagde daar niet in omdat ze op twee fronten moesten vechten en gegokt hadden op een vrede met Engeland.

Het werd duidelijk dat de wereld verdeeld zou worden tussen de V.S. en Rusland. De Tweede Wereld Oorlog was nog niet afgelopen of de strijdt tegen de Russen was begonnen. De Nazi’s die het ene moment nog de vijand waren, werden nu de bondgenoot in de strijdt tegen het Bolsjewisme en de Russen. In diverse conferenties tussen Stalin, Roosevelt en Churchill was de wereld al verdeeld en ging Stalin er als overwinnaar met zowat heel Oost Europa vandoor. De V.S. gaf Rusland nog wel even een schot voor de boeg met de atoombommen op Japan, waarmee ze het strategische belangrijke Japan konden veilig stellen. In de decennia daarna barste een machtsstrijd tussen de Russen en de V.S. los, die tot uiting kwam in o.a. Korea, Vietnam, Cuba, Afghanistan en allerlei landen op deze wereld die ook maar dreigden communistisch te worden en bondgenoot van Rusland. Landen in midden en zuid Amerika die een democratisch gekozen linkse regering kregen en neigden naar een bondgenootschap met de Sovjet Unie, werden doormiddel van rechtse terreur bewegingen op andere gedachten gebracht, waarna er meestal een dictator aan de macht werd geholpen die de V.S. goed gezind was.

Ook in het midden oosten en centraal Azië zagen en zien we die machtsstrijd tussen de Russen en de V.S. weer terug komen.

Zbigniew Brzezinski heeft het in zijn boek “The grand chessboard” allemaal heel simpel uitgelegd. Zijn boek zou verplicht kost moeten zijn voor iedere politicus en journalist omdat het heel duidelijk de geo politieke situatie route uitlegt naar de problemen waar we heden en dage tegen aan lopen.

Volgens Brzezinski is het simpel. De V.S. wil sinds de Tweede Wereld Oorlog gewoon de baas zijn en daarom moet je controle hebben over centraal Azië omdat daar de kruispunten van de wereld liggen en daar de meeste grondstoffen zitten. Wie dat gebied controleert is de baas over de wereld.

In de Grand Chessboard (1997) schrijft hij: “Het is cruciaal hoe de V.S. omgaat met centraal Azië. Degene die centraal Azië domineert, controleert twee van de drie meest geavanceerde en productieve regio’s ter  wereld. Je hoeft maar naar de kaart te kijken om te beseffen dat controle over centraal Azië ook controle over Afrika betekent. Ongeveer 75 procent van de wereldbevolking leeft in centraal Azië en de meeste grondstoffen bevinden zich daar. Drie kwart van alle energie voorraden zijn daar aanwezig.”

Is het toevallig dat de V.S. een reden vond om Irak binnen te vallen in 1990 op het moment dat de Sovjet Unie uit elkaar viel en op het wereldtoneel weinig meer voorstelde? Nee, natuurlijk niet de V.S. maakte gebruik van het machtsvacuüm dat was ontstaan en realiseerde plannen die al decennia lang in de geo politieke kast lagen.


Met het steunen van extremistische moslims in hun strijdt tegen de Sovjet Unie in Afghanistan, creëerde de V.S. een monster dat na de inval in Afghanistan in 2001 door de V.S. en later Irak in 2003, alleen maar groter werd. Daarna steunden de V.S. en de NAVO allerlei rebellen groepen in Libië en Syrië. Niet toevallig bondgenoten van Rusland. Ook die burgeroorlogen leidden tot het groter worden van het moslim fundamentalisme. De rol die de V.S. en de NAVO in het midden oosten speelden leidde alleen maar tot meer geweld en chaos. Er vielen honderdduizenden doden en miljoenen mensen sloegen op de vlucht voor het oorlogs geweld. De problemen die we dus nu met moslims hebben en de terroristische aanslagen die daar uit voortvloeien vinden dus hun oorsprong in de machtstrijd tussen de V.S. en Rusland. De Islam is het middel waarmee moslim leiders de bevolking van het midden oosten misbruiken om het machtsvacuüm op te vullen dat is ontstaan na de invallen van de V.S. in Afghanistan, Irak en de revoluties in Libië, Egypte, Tunesië, Jemen en Syrië. Het draait om geld en macht waarbij de Islam misbruikt wordt als middel om mensen te mobiliseren.

 

Rusland was, na de val van de Sovjet Unie en de economisch gezien zeer moeilijke jaren 90, onder Poetin weer langzaam bezig haar invloed op het wereldtoneel terug te veroveren. De strijdt om macht en invloed was weer begonnen. Poetin gooide de oligarchen, die Rusland hadden leeggeroofd, het land uit, veroverde Tsjetsjenië (belangrijke olie/gas route) en begon de banden aan te trekken met vijanden van de V.S. en Israel. De staat Israel is naar mijn mening bewust opgericht en gesteund, met het oog op de toekomst, om de Amerikaanse overheersing van het gebied te ondersteunen. In 2008 kwam het al tot een conflict in Zuid Ossetie met Georgië en daar maakte Rusland heel snel duidelijk wie er de baas was. Georgië wilde zich nog aansluiten bij de NAVO maar de V.S. en haar bondgenoten durfden de strijdt toch niet aan en gunden Ossetie aan Rusland.

Rusland zag haar invloed afnemen in het midden Oosten, al helemaal toen bondgenoot Syrië, een belangrijke verbinding met de Middellandse zee, ook nog het onderspit leek te delven. Rusland was haar invloed in de Kaspische en Zwarte zee al aardig verspeeld en dreigde nu ook nog haar middellandse zee haven kwijt te raken. Dat was, met het oprukken van de EU en de NAVO richting Rusland het startsein voor de herovering van de Krim en Oost Oekraïne, die van vitaal belang zijn voor Russische staat en haar voortbestaan als wereldmacht.

Dat laatste gaf Brzezinski in zijn boek “The grand chessboard” uit 1997 al aan toen hij schreef: “De Oekraïne is een nieuw en belangrijk schaakstuk op het Euraziatische schaakbord. Het is een geo politieke spil omdat een onafhankelijk Oekraïne, Rusland zal helpen te transformeren. Zonder de Oekraïne is Rusland niet langer een Euraziatische rijk. Als Moskou echter opnieuw controle over de Oekraïne krijgt, met haar 52 miljoen inwoners, haar vele grondstoffen en toegang tot de Zwarte Zee, zal Rusland automatisch uitgroeien tot een machtige imperialistische staat, zich uitstrekkend tussen Europa en Azië”

Brzezinski, een van de meest invloedrijke Amerikanen en o.a. adviseur van president Carter en Obama, windt er dus geen doekjes om. Het is vrij duidelijk. De V.S. zal er alles aan doen om Rusland zo klein mogelijk te houden en er voor proberen te zorgen dat Rusland zo min mogelijk invloed krijgt in Centraal Azië.

De laatste jaren begint China ook steeds meer haar deel van de wereldmacht op te eisen en om Rusland en China in toom te houden heeft de V.S. deze landen dan ook compleet omsingeld met Amerikaanse legerbasissen. De Zuid Koreanen en Japanners zijn nog steeds de dupe van de Amerikaanse geo politiek omdat de V.S. , Zuid Korea en Japan gebruikt als buffer tegenover China en Rusland.

De oorlog die de V.S. tegen Rusland voert is niet alleen een oorlog met wapentuig maar ook een ideologische oorlog. De Amerikaanse cultuur verovert de wereld met haar films, sport, techniek, muziek en eten. Daar lijkt vooralsnog geen enkele andere cultuur tegen opgewassen en die culturele oorlog lijkt dan ook een gelopen race.

Als we de kaart van de wereld zo bekijken en de invloedsferen van de NAVO tegenover die van Rusland en China zetten dan lijken de laatste twee, op korte termijn, weinig aanspraak te maken op de titel van baas van de wereld. De V.S. en haar NAVO bondgenoten zijn qua geld, cultuur en wapentuig oppermachtig.

Wij zijn als Nederlanders onderdeel van het NAVO bondgenootschap en we moeten daarom misschien eens wat minder schijnheilig doen over onze verantwoordelijkheid voor gebeurtenissen op het wereldtoneel. De V.S. en de NAVO bombarderen, mede in onze naam en domineren mede in onze naam de wereld. Wij zijn dus mede verantwoordelijk voor de problemen in het midden oosten, centraal Azië en de grensgebieden van Rusland en misschien kunnen we in de toekomst dan ook eens wat minder verbaasd doen over allerlei terroristische gevolgen van die mede verantwoordelijkheid. Nu wordt er nog steeds met de vinger richting het moslim fundamentalisme gewezen maar eigenlijk is die religie, ondanks al haar fouten, voor die mensen momenteel niet veel meer dan een uitlaatklep voor de frustraties van het vermalen worden tussen de maalstenen van de geschiedenis…


Hoe de Romeinen het christendom creëerden

De oorsprong van het huidige christendom valt misschien goed te vergelijken met het huidige Afghanistan. De Amerikanen, Russen en Engelsen proberen al honderden jaren Afghanistan te veroveren. Dat lukt ze maar niet. De Afghanen zijn een opstandig volk dat graag haar eigen weg gaat maar helaas tussen de maalstenen van de geschiedenis is terechtgekomen en het slachtoffer is van allerlei belangen van grootmachten vanwege haar centrale positie in de wereld. Wat als de NAVO (het huidige Romeinse rijk) een poging zouden wagen om het Afghaanse volk te beïnvloeden via religie. Stel je voor dat er binnen de Islam een messiaanse stroming zou zijn en dat de Amerikanen hun militaire campagnes en leiders zouden verenigen in een mix van een messiaanse Islam theologie. Bijv. vader en zoon Bush die zichzelf in een messiaanse traditie plaatsen waarbij de vernietiging van de WTC gebouwen en de inval in Afghanistan in een religieus historisch perspectief worden geplaatst. Dat is eigenlijk in een notendop ook wat er met Palestina en de Joden is gebeurd en een dergelijke scenario staat aan de oorsprong van het christendom. Die conclusie kan je trekken uit het boek “Caesar’s Messiah” van Joseph Atwill.

Het Romeinse rijk had rond het begin van onze jaartelling enorm veel moeite met Joodse opstandelingen en slaagde er maar niet in om Palestina te veroveren. In 66 werd een Romeins legioen  door de Joden verslagen bij de slag om Beth Horon en daarom werden Vespasian en zijn zoon Titus (zoon van God/Caesar) naar Palestina gestuurd om orde op zaken te stellen. In 70 resulteerde dat uiteindelijk in de vernietiging van de Joodse opstand, Jeruzalem en de Tempel en een diaspora van het Joodse volk over de wereld. Titus nam alle buit, waaronder een zevenarmige kandelaar en Thora rollen, mee naar Rome en liet verder alle teksten, zo ver ze die konden vinden, vernietigen omdat ze er van overtuigd waren dat deze teksten een grote rol speelden bij de opstand van de Joden en de weigering te buigen voor de goddelijke caesar en zijn beelden in de Joodse tempel te plaatsen. Gelukkig waren er nog wat mensen zo slim om teksten te verstoppen in grotten rond de Dode zee, die uiteindelijk in 1947 weer boven water kwamen en een heel andere kijk op de messiaanse sektes geven en hetgeen ze geloofden.

Een belangrijk figuur in dit hele verhaal is Josef Ben Matitjahu, afkomstig uit een rijke en voorname Joodse familie, die ging samenwerken met de vijand en zo in de smaak viel bij de Flavius familie dat hij als een soort broer werd gezien en de naam Josephus Flavius mocht dragen. Deze Josephus, die eerst tegen de Romeinen vocht tijdens de eerste Joods-Romeinse oorlog, mocht de familie geschiedenis van de Flavius familie optekenen die inmiddels een Caesar dynastie waren begonnen en ondermeer het beroemde colloseum lieten bouwen.

Wie de Bijbel en de geschiedschrijving van Josephus leest moet zich bewust zijn van de onderliggende betekenis van deze teksten. Je moet je er van bewust zijn dat er in de verhalen allemaal verwijzingen zitten naar astro theologie dat voortkwam uit de vele zon cultussen die opkwamen nadat landbouw belangrijk werd voor de mensheid en eerdere goden en historische figuren uit de Griekse, Babylonische, Egyptische en Romeinse cultuur. Je moet je niet alleen bewust zijn van de tekst maar ook de context en de subtekst. Dus in welke tijd is het geschreven, uit welke cultuur en omgeving kwam het voort en wat is de dieperliggende betekenis.

Wie de teksten van Flavius Josephus naast het Nieuwe testament legt kan er niet omheen dat er enorm veel overeenkomsten  zijn. Het lijkt er sterk op dat de verhalen in het nieuwe testament gemoduleerd zijn naar de veroveringstocht van Titus in Palestina.

Ook zijn er veel aanwijzingen dat de teksten uit het Nieuwe testament bewust gekoppeld zijn aan het oude testament en zo verdraait zijn dat Jezus de Messias aankondigt waar de Joden al die tijd op hadden gewacht. Jezus kondigt ondermeer de vernietiging van de tempel aan door de mensen zoon en die mensen zoon was natuurlijk Titus. Jezus voorspeld ook de vernietiging van dorpen in Galilea en de bezetting van Jeruzalem. Beide zijn van toepassing op Titus.
Dat de schrijvers van de evangeliën leentjebuur hebben gepleegd uit de Thora zie je bijvoorbeeld terug in de vele overeenkomsten tussen verhalen van Mozes en Jezus.

Verhaal Mozes Oude testament

1 Jozef gaat naar Egypte

2 massamoord op jongens door Farao

3 “Al de mannen zijn dood die u ziel zochten”

4 Terugkomst uit Egypte

5 Een doorgang door water

6 40 jaar in de woestijn

7 3 verleidingen: brood, verleiding, het eren van God alleen.


Verhaal Jezus Nieuwe Testament

1 Jozef gaat naar Egypte

2 massamoord op jongens door Herodes

3 “Al de mannen zijn dood die u ziel zochten”

4 Terugkomst uit Egypte

5 Doorgang door water (doop door Johannes de doper)

6 40 dagen in de woestijn

7 3 verleidingen: brood, verleiding, het eren van God alleen.

Het is dus duidelijk dat de figuur van Jezus ondermeer gebaseerd is op de figuur van Mozes en dat er een wel heel opvallende historische connectie gemaakt wordt om maar een suggestie te wekken van goddelijke sturing.

Dan zijn er natuurlijk nog de talloze overeenkomsten tussen Jezus en goden uit de oudheid als Horus, Atis, Dionysis, Krishna en Mithra die stuk voor stuk op Jezus lijken. Ze hebben 12 discipelen, zijn geboren uit een maagd, staan op uit de dood na drie dagen, zijn gekruisigd, geboren op 25 december etc. Toch wel heel toevallig dat de Jezus figuur al die kenmerken draagt van goden die veel eerder vereerd werden.

Hoe kan het dat er in een tijd waarin het Joodse volk in oorlog was met de Romeinen, dat er een sekte op kwam zetten die liefde en vrede predikte, positief was over de Romeinen en de Joden overal de schuld van gaf? Dat is natuurlijk nogal ongeloofwaardig.

Waarschijnlijk heeft een team van schrijvers, waaronder Josephus, opdracht gekregen om een Joodse subreligie te creëren, dat de Romeinen als een soort paciferend religieus wapen wilden gebruiken tegen de Joden.

Deze uitvinding bleek een schot in de roos en een enorm succesvol machtsmiddel waar het Romeinse rijk en haar opvolgers nog duizenden jaren plezier van hebben gehad.

In een van de Evangeliën over Jezus, vaart Jezus naar Gadarenen dat tegenover Galilea ligt. Daar ontmoet Jezus een man die bezeten is door duivels. Jezus laat de duivels in zwijnen gaan en die storten zich dan van een stijle berg af. Josephus vertelt overTitus die met zijn legioenen bij Gedara vecht tegen de Joden. Een van zijn soldaten raakt bezeten van een duivelse macht en die duivelse macht vaart in een groep Joodse strijders die daarna door de Romeinen de zee in worden gejaagd. De donkere Romeinse humor kan je niet ontgaan aangezien de Joden in de Bijbelse variant worden neergezet als niet koosjere varkens. Ook lezen we in het werk van Josephus over een kruisiging van drie van zijn Joodse vrienden bij Jeruzalem door de troepen van Titus. Josephus pleit voor hun leven en de drie vrienden worden van hun kruizen gehaald. Twee overlijden en een kan weer tot leven gebracht worden. Een duidelijke parallel met de kruisiging van Jezus. In het werk van Flavius Josephus lezen we over de legioenen van Titus die op het meer van Galilea Joodse opstandelingen verslaan en de drenkelingen vangen met hun speren. Dat verwijst naar de tekst in Lukas waar Jezus de discipelen bij het meer van Galilea vertelt dat ze vissers van mensen worden.

Kortom de evangeliën werden gecreëerd op de voedzame bodem van een messiaanse Joodse sekte, deels bedoeld om de Joden te paciferen maar ook bedoeld  om Titus te eren en er voor te zorgen dat de Joden Caesar als God gingen aanvaarden. Ook zit er een diepere humoristische onderlaag in die de Joden belachelijk maakt. (Denk bijv. ook aan de koning der Joden die op een ezel Jeruzalem binnen komt) De schrijvers van het Nieuwe testament hebben een allegaartje van joodse, Griekse, Romeinse, Egyptische en Babylonische verhalen gebruikt met daar door heen gemixt de joods Romeinse oorlog. De Romeinen komen er natuurlijk goed van af in dit geheel omdat zij als overwinnaars de geschiedenis schreven.

Dat deze door de Romeinen gecreëerde religie het uiteindelijk zo goed zou doen hadden ze misschien zelf ook niet verwacht. Het christendom zat pas echt in de lift na het concilie van Nicea in 325 waar keizer Flavius Constantijn de vele richtingen binnen het christendom, min of meer samenvoegde en met harde hand 1 leer ging handhaven die er voor zorgde dat de onheilige samenwerking tussen macht en kerk tot bloei kwam. Die mix van macht en kerk veroverde uiteindelijk heel Europa en een groot deel van de wereld. De opkomst van het christendom als staatsgodsdienst ging gelijk op met de invoering van een feodaal systeem waarin gewone burgers geen land meer mochten bezitten en lijfeigenen werden van de grootgrondbezitters. Het christendom bleek de perfecte leer om mensen te domesticeren.


                                                          

Charlie Hebdo en de vijfde colonne

Na de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo kunnen we misschien als Nederlandse samenleving eens goed gaan discussiëren over wat vrijheid van meningsuiting nu eigenlijk in houdt, hoe ver die gaat en vooral hoe hypocriet onze maatschappij met die vrijheid om gaat. Ook is het van belang om onze houding ten opzichte van een godsdienst definiëren die blijkbaar niet verenigbaar is met onze democratische open samenleving en misschien is het dan ook wel handig om eens wat schuldigen aan te wijzen die er voor gezorgd hebben dat we nu zitten opgezadeld met een slecht geïntegreerd deel van onze bevolking.

Cultureel Marxisme

De liberale types buitelen nu over elkaar heen om te verklaren dat ze Charlie heten. Je zou ze bijna geloven, die geitenbreiers die jarenlang iedere kritiek op allochtonen en moslims in het bijzonder, weg hoonden met verwijzingen naar Hitler en andere racisten. Nu lijken ze eindelijk wakker te schieten en te beseffen dat we een soort paard van Troje hebben binnen gehaald. Jarenlang werd deze mensen geen strobreed in de weg gelegd om hun eigen cultuur en godsdienst toch maar vooral te kunnen uitoefenen, zelfs al ging dat ten koste van onze eigen cultuur en maatschappij. Daar zijn we gelijk bij de kern van dit probleem aanbelandt. De mensen die de multi culturele samenleving en onbeperkte instroom van migranten altijd hebben aangemoedigd zijn mensen die er alles aan doen om onze eigen cultuur af te breken. Deze marxistische“68 generatie hebben alles wat in duizenden jaren menselijke cultuur was opgebouwd, willen afbreken. Man vrouw verhoudingen moesten ineens radicaal op de schop, vrije seks en drugs werden gepropageerd, het huwelijk was ouderwets, kinderen hadden een vrije opvoeding nodig zonder grenzen, de kerk en het christendom was hopeloos achterhaald, autoriteit was uit den boze en iedereen had recht op een uitkering van de overheid die je van de wieg tot het graf moest verzorgen. Een ander punt van deze marxisten was het cultureel Marxisme. Dat komt ongeveer neer op de gelijkschakeling van alle culturen en mensen. Dat klinkt allemaal best aardig maar in de praktijk komt het hier op neer dat je geen waarde oordeel meer mag geven over culturen en mensen, al is die cultuur, dat geloof of mens nog zo aantoonbaar achterlijk of verwerpelijk vanuit onze westerse normen en waarden bezien. Uit dit cultureel Marxisme is het politiek correct denken ontstaan waarmee kritische geesten om de oren worden geslagen met verdenkingen van racisme.

 

Die vijfde colonne, waar nu over gesproken wordt, zijn in mijn ogen niet de moslims maar onze eigen Hollandse en westerse cultureel marxisten, die onze westerse democratie hebben proberen af te breken voor hun communistische idealen. Ze geloven heilig in feminisme, homo rechten, rechten van minderheden en globalisering maar houden hun mond angstvallig stil als die minderheden, vrouwen en homo’s discrimineren. Vroeger kwamen ze nog op voor de arbeider maar die laatste is door hun geloof in de globalisering en open grenzen flink in de knel komen te zitten. De Nederlandse arbeider moet nu de concurrentie aangaan met Oost Blokkers die voor een appel en een ei willen werken en daarna ook nog aanspraak mogen maken op onze verzorgingsstaat.

Hoe moeten we nu reageren op de zoveelste uiting van moslim extremisme en het feit dat het overgrote deel van de moslims achter dit soort fundamentalistisch gedachtegoed lijkt te staan.

Ten eerste zullen we zelf eens in de spiegel moeten gaan kijken. Hoe gaan wij, als westerlingen om met de wereld. Waarom moeten wij zo nodig andere landen binnen vallen en ons bemoeien met zaken die ons niets aangaan? Doen we dat echt om democratie en vrijheid te verspreiden of doen we dat eigenlijk puur uit geo politieke machtsmotieven en financieel gewin? Is onze eigen overheid wel zo schoon op de graat met haar praatjes over vrijheid. Zit onze eigen overheid ons niet dag en nacht te begluren en spelen onze eigen veiligheidsdiensten geen vieze spelletjes (bijv. gebruik maken van terroristen) om de belangen van het NAVO partnerschap te dienen? Waarom stonden, toen bekend werd dat onze eigen overheid en de Amerikanen ons bespioneren, niet tienduizenden mensen te demonstreren in onze grote steden? Als we het dan toch over vrijheid hebben.

Daarnaast moeten we eens goed gaan kijken hoe wij met immigranten omgaan in Nederland en Europa. Ja, wij hebben een eigen cultuur die kostbaar is en het waard is om verdedigd te worden tegen intolerante barbaren. Dat moet nu maar eens duidelijk zijn. Mensen die hier binnenkomen, moeten zich aanpassen aan onze cultuur en normen en waarden. Dat is heel logisch en normaal. Als wij naar Marokko, Japan of India gaan moeten we ons ook aanpassen. Diezelfde mensen die de mond vol hebben over de rechten van minderheden zouden hoogst verontwaardigd reageren als wij met een paar miljoen Nederlanders naar Marokko zouden gaan en daar ons stempel op de Marokkaanse cultuur zouden zetten. Het wordt misschien tijd om te gaan zeggen: “waar wil je bijhoren?” Wil je een Nederlander zijn? Prima, maar respecteer dan de open samenleving, werk hard en maak er wat van. Geen jarenlange procedures met vele beroepsmogelijkheden in asielzoekers centra. Nee, gewoon, pats boem, ja of nee. Mensen hebben duidelijkheid nodig en moeten weten waar ze aan toe zijn. Laten we dan ook gelijk eens een referendum houden over de vraag hoeveel immigranten wij als Nederlanders wenselijk achten. Waarom is die vraag 40 jaar terug niet gesteld? Het is toch eigenlijk een criminele daad geweest, een vorm van culturele genocide, om zonder toestemming van de bevolking een multi cultureel sociaal experiment op ons Nederlanders los te laten?

Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting is misschien wel ons grootste goed in het westen. Helaas wordt die vrijheid nog al eens verkwanseld onder valse voorwendselen. Vaak worden in het westen ongewenste meningen monddood gemaakt door onze media en met rechtszaken en worden zelfs mensen in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk in de gevangenis gegooid omdat ze de genocide op de Joden of Armenen ontkennen. De holocaust en de tere ziel van migranten zijn de laatste overgebleven heilige huisjes in onze samenleving. Je mag alles en iedereen bespotten maar oh wee als je kritisch bent tegenover Joden of de geschiedenis van de Joden tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Dan zijn de rapen gaar.

Vrijheid van meningsuiting betekent in mijn optiek dat ik alles mag zeggen en denken zolang ik niet op roept tot haat. Een andere mening over de holocaust lijkt me geen oproep tot haat. Geschiedenis is een levend fenomeen dat vol zit met interpretaties, feiten, leugens en vooral sterk gekleurd wordt door nationaliteit en afkomst. Helemaal niet raar dus als je geschiedenis ter discussie stelt. Dat je daarbij op gevoelige tenen kan staan is jammer maar wel nodig om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen.

Journalistiek

Daarmee zijn we aangekomen bij een groot probleem in onze samenleving. De staat van de gevestigde journalistiek, die aantoonbaar niet bezig is met het zoeken naar de waarheid maar vooral bezig is de NAVO agenda te ondersteunen. Natuurlijk onze journalisten schrijven over corruptie en affaires van politici maar als het er echt op aan komt en de NAVO belangen gesteund moeten worden dan worden de rangen gesloten en schrijven ze allemaal precies na wat onze regering graag wil horen. Dan is het kritisch denken ver te zoeken. We zien dat gebeuren als ons leger wordt ingezet, als bondgenoten andere landen binnen vallen en na aanvallen op bondgenoten. Directe voorbeelden zijn terroristische aanslagen in de V.S. en recent de aanslag op MH17. Direct werd na het neerhalen van MH17 de NAVO lijn gevolgd door onze media. Rusland en Poetin waren het mikpunt van de NAVO propaganda. Het wordt dus tijd voor een onafhankelijk media die zich meer bezig gaat houden met onafhankelijke onderzoeksjournalistiek.

Kortom we moeten als Nederlanders weer nuchter leren nadenken over het leven. Ons niet zo mee laten slepen door emoties en propaganda. Geen Marxistische idealen accepteren, die ver van de werkelijkheid staan maar realistisch kijken naar mens en samenleving en de belangen van ons eigen land en onze eigen bevolking weer voorop stellen. Daar zijn we tenslotte een land voor.Principes en politiek

De laatste weken kunnen we op Urk smullen van allerlei intriges binnen onze gemeenteraad. We zien een partij als de SGP ten onder gaan aan partij discipline en coalitie afspraken. We zien een burgemeester die de zaak niet meer onder controle heeft, gemeenteraadsleden van alles en nog wat beschuldigd, ze bedreigd en uiteindelijk alleen maar faalt als bestuurder. We zien een belachelijk en onnodig onderzoek naar het lekken van een vertrouwelijk, dus niet geheim, rapport, waarbij gemeenteraadsleden, volgens meerdere bronnen, werd gevraagd om inzage in privémails en we zien principiële gemeenteraadsleden, die weigeren mee te doen aan een onderzoek waarbij ze vertrouwelijke mails van burgers moeten delen met een onderzoeks bureau. Dit alles speelt zich af rond het falen van het bestuur van het Berechja college en het falende toezicht daarop door de gemeenteraad.

Wat me keer op keer op valt in zowel de landelijke als de plaatselijke politiek is dat de partij discipline en de coalitie afspraken de politiek in mijn ogen kapot maken. We zien dat keer op keer terugkomen bij grote landelijke politiek partijen waarbinnen kamerleden, tegen hun eigen geweten, moeten meestemmen met de partij om te voldoen aan bepaalde afspraken.

Je ziet nu bijv. dat bepaalde Urker CDA personen, die dezelfde bezwaren hadden tegen het onderzoek naar het lek en het vrijgeven van privé mails, nu hun mond houden om hun eigen CDA burgemeester uit de wind te houden. Een nogal laffe houding in mijn ogen.

Ik ben er van overtuigd dat iemand met principes niet ver zal komen in de politiek. We zien dat bijv. terug bij de SP. De SP is landelijk, al jaren een van de grootste partijen maar kan vanwege bepaalde principiële standpunten niet meeregeren. Aan de andere kant zien we nu dat een partij als de SGP juist wel tegen de macht mag aanschuren en kleine overwinningen behaalt omdat ze afstand doen van bepaalde principes. De SGP gedoogt nu een regering die euthanasie en abortus toestaat en uitvoert. Dat zou jaren terug, vermoed ik, ondenkbaar zijn.

Wat dat betreft heb ik respect voor Jan Hakvoort, Willard Woord en Jan Sinke, die hun eigen principes en de privacy van burgers, boven hun politieke carrière en partij belangen stellen.

Mijn conclusie is dat het huidige politieke stelstel niet meer werkt en in dit internet tijdperk hopeloos achterhaald is. Volksvertegenwoordigers moeten gewoon naar eigen eer en geweten kunnen stemmen en er moet veel meer gebruik gemaakt worden van referenda om  over belangrijke kwesties  te stemmen. Met DigiD moet dat toch een koud kunstje zijn.  Waarom zijn er eigenlijk nog partijen nodig waarbinnen iedereen monddood wordt gemaakt? Waarom kunnen we niet gewoon op bepaalde volksvertegenwoordigers stemmen die dan als individu weer voor of tegen een bepaald voorstel kunnen stemmen?  We kunnen op internet bijv. een lijst maken en de meest populaire kwesties en urgente zaken kunnen dan door de volksvertegenwoordigers besproken worden en in stemming gebracht, daar heb je echt geen partij voor nodig.

Een andere conclusie is dat  burgemeester van Maaren zo snel mogelijk op moet stappen.  Als burgemeester staat hij duidelijk niet boven de partijen, hij lijkt alleen maar olie op het vuur te gooien en hij heeft nu al twee keer iemand bedreigd (Willard Woord en Arno Rutte)maar daar geen vervolg aan gegeven. Veel geschreeuw en weinig wol dus.

Deze man kan blijkbaar geen partijen bij elkaar brengen en is denk ik niet in staat om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en is daarom niet geschikt als burgemeester.

Op Urk hebben we nogal de neiging om op te kijken tegen het intellect van “vreemden”, wat vaak alleen maar voortkomt uit hun vlekkeloze beheersing van de Nederlandse taal, maar voor de rest vaak weinig voorstelt.  Laten we als Urkers eerst eens ons eigen nuchtere verstand gebruiken voordat we te rade gaan bij zogenaamde wijzen van buitenaf, die vaak ook nog handen vol met geld kosten.

Ach, ik kan het natuurlijk allemaal makkelijk zeggen en we weten allemaal waar de knelpunten zitten maar zolang half Urk als een kip zonder kop achter HUN eigen christelijke partijtjes blijven aan lopen, zal er nooit wat veranderen.

Voorspelling: de partijen die er nu al jaren, min of meer, een puinhoop van maken. SGP, HvU, CDA en CU zijn de volgende verkiezingen weer gewoon de grootste partijen. Ze drinken een glas, deden een plas en alles bleef gewoon zoals het was.

Urk verdiend eigenlijk ook niet beter…