Doar Proat Lub

Een dag doorgebracht zonder het zien of horen van schoonheid, zonder het overdenken van een mysterie of het zoeken naar waarheid, is een verloren dag.

-Lewis Mumford-

Doar Proat Lub Reportage

De oorsprong van religie

Wat is eigenlijk de oorsprong van religie en waar komt het Christelijk geloof vandaan dat vele Urkers zo dierbaar is? Dat is een vraag die zelden of nooit wordt gesteld in Urker kringen. Tenminste niet in de kringen waar ik mij begeef. Ik herinner me dat vroeger op school en catechisatie nog wel eens werd ingegaan op de oorspong van het christendom maar we kwamen dan nooit verder dan Paulus en de vervolging van de Christenen in het Romeinse rijk. Het leek simpel te zijn. Er waren heidenen, die allerlei rare goden, die natuurlijk niet bestonden, aanbeden en er waren de Christenen die geloofden in de enige echte God die in een drie eenheid met zijn Zoon en de Heilige Geest over deze aarde regeerde. Deze God had zijn zoon gestuurd om ons, door het bloed aan het kruis, te redden van onze zonden.

Er werd ons op school of catechisatie nooit iets geleerd over die ander godsdiensten, waar ze in geloofden of waar ze vandaan kwamen.

De Grieken, de Egyptenaren, de Romeinen, de Phoeniciers, de Perzen, de Noormannen, de Germanen, de Indianen, de Chinezen, de Indiërs etc. geloofden allemaal in meerdere Goden en mythes. Het waren allemaal polygamisten die zich aan de hand van verhalen, legendes, de natuur, de natuurkrachten en de bestudering van de hemel (de sterren en de zo) een geloof hadden vorm gegeven.

Goden van de donder en de bliksem, goden van de zee, goden van de wind, goden van de bovenwereld en de onderwereld er waren er wereld wijd duizenden, die met bepaalde rituelen gunstig gestemd moesten worden. Daarnaast speelt de voorouder verering ook nog een grote rol. De geesten van die voorouders werden aanbeden en er werd verondersteld dat ze op deze manier het lot konden beïnvloeden.

Wie zich in de godsdiensten en mythes van de oudheid verdiept komt al  snel tot de conclusie dat er veel overeenkomsten zijn tussen de verhalen en personen uit de bijbel.  Zo komt de verhalen van de ark van Noach  en Simson al voor in de Gilgamesh een Babylonisch verhaal over een koning dat stamt uit ongeveer 2100 voor Christus.

De eerste mensen die zich bewust werden van hun positie op deze aarde zullen hebben nagedacht over hun leven, het hoe en het waarom. Ze hadden geen boeken en bijna geen contact met andere families of stammen. S’avonds bij de eerste kampvuren, opkijkend naar de sterren zal het gefilosifeer begonnen zijn. Wat waren die sterren en dat licht dat iedere dag weer kwam en weer opging in de duisternis? Mensen werden niet oud en de kennis overdracht was beperkt. In de loop der eeuwen werden patronen waargenomen in de stand van de sterren en de zon, werden er figuren ontdekt in de combinatie van sterren en die werden omgezet in verhalen die aan elkaar werden doorverteld.

Verhalen over machtige strijders, over het goede (het licht, de zon) en het kwaad (de duisternis.)

 Een echte sprong in het denken en het leven van de mens kwam op het moment dat het schrift en de landbouw op grote schaal intrede deden in het dagelijkse leven. Door de landbouw bleven mensen langer op een plek, ontstonden er dorpen en steden en daardoor kennis centra en dankzij het schrift konden kennis en verhalen nog sneller worden doorgegeven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat rond de middel landse zee er een kruisbestuiving plaats vond tussen culturen en volken.

De bijbel is daar een voorbeeld van.  Zo is, volgens velen, de naam Israel een afleiding van de goden Isis, Ra en El.

De Joden, die destijds rondtrokken, werden natuurlijk beïnvloed door Egyptische en Babylonische verhalen en deze verhalen versmolten weer met hun eigen historie en verhalen.

Het probleem is dat religie misbruikt werd en wordt door mensen die controle en macht willen hebben over andere mensen. Met het Christendom en de Islam is dat niet anders.

Na het concilie van Nicea werd  het Christendom onder keizer Constantijn de staatsgodsdienst van de Romeinen en werd een bepaalde visie op het Christendom de norm. Het Christendom was toen al een mengelmoes geworden van allerlei godsdiensten en was daarom ook zeer geschikt als internationale godsdienst en werd daarom ook gebruikt om andere volken te onderdrukken.

 

Anderzijds zou zijn er ook nog veel mensen die geloven dat onze godsdienst voorkomt uit buitenaardse wezens die onze aarde hebben bezocht. Deze wezens zouden ons vanuit aapachtigen hebben verbeterd, door DNA manipulatie, tot de mensen die we nu zijn. Deze wezens die uit de hemel kwamen werden door de mensen als Goden gezien.

Deze visie komt ook veel terug in verschillende culturen en godsdiensten en is ook in sommige Bijbelteksten terug te vinden.

 


Hoe het ook zei, het simpelweg negeren van oude godsdiensten en mythes, ten behoeve van de geloofwaardigheid van de eigen godsdienst, lijkt me een doodlopende weg.

Het lijkt me constructiever om onze kinderen kennis te laten maken met de ontwikkeling van het religieus besef van de mensheid. Deze mythes en verhalen geven naast de bijbel veel inzicht in het denken van de mens en de voortgaande ontdekkingstocht die de mensheid in dit universum onderneemt.

Orthodox gelovigen maken zich schuldig aan het kapen van God en religie. Ze spannen God voor hun eigen karretje en vormen een menselijk beeld om tot onveranderlijke waarheid om daarmee veel schade toe te brengen aan het religieuze en filosofische proces dat de mensheid door maakt.

Ze onderkennen het feit dat ieder mens een religieus besef heeft en dat op zijn of haar eigen manier kan vorm geven en dat al die verhalen, mythes en legendes van alle volken op aarde een waardevol beeld vormen van de mensheid en de aarde waar we op leven.

Het is enorm arrogant om te denken dat alleen bepaalde mensen op een bepaalde manier toegang tot God hebben en dat de religie van miljarden andere mensen niets voorstelt. Helemaal als je bedenkt dat het Christendom boordevol zit met invloeden uit die zogenaamde heidense religies.

 


Urk en Israel deel 3

Reactie Dick Schutte

Na mevrouw Evers en Een Ander Joods Geluid, wilde ik ook graag een paar vragen stellen aan de stichting “Christenen voor Israel.”

Onze oud-burgemeester en voorzitter van Christenen voor Israel , Dick schutte, was zo vriendelijk deze vragen te beantwoorden.

 De onderstaande vragen werden op 8 januari 2013 beantwoord door Dick Schutte.


1 Waarom werd Christenen voor Israel specifiek opgericht en waarom zet u zich zo in voor Israel en de Joden?

In 1980 is de stichting Christenen voor Israel opgericht met het doel om Christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld . Een boodschap voor  kerken en gemeenten  als tegenhanger van de vervangingstheologie.
Verder worden Christenen opgeroepen om solidair te zijn met Israel en het Joodse volk en elke vorm van antisemitisme af te wijzen.                                   
Daarbij wordt uitgegaan van het gezag en de betrouwbaarheid  van de Bijbel als Gods Woord.                                                                                                      
Christenen voor Israel wil betrouwbare informatie doorgeven over land, volk en staat van Israël. Zie daarvoor de krant Israelaktueel en de website www.christenenvoorisrael.nl
Tenslotte worden in Israël  metterdaad  humanitaire projecten gesteund.
Te noemen zijn bijvoorbeeld geldelijke steun aan gaarkeukens en hulp aan Joden die willen terugkeren naar het land van hun voorvaderen.
Bovenstaande heeft mijn  hart geraakt  en daarom zet ik mij graag in voor Israel en het Joodse volk.
Toen ik gevraagd werd om voorzitter te worden, heb ik daar van harte ja opgezegd en ik mag ervaren, dat wie zich inzet van Gods volk, daar geestelijk niet minder van wordt.
Sterker nog, ook dan geldt: “wie Israel zegent zal ook zelf gezegend worden”.

2 Mensen kunnen, tenminste,  zoals mij altijd is geleerd, volgens de Christelijke leer alleen behouden worden doormiddel van het geloof in Jezus Christus die voor de zonden van de mensheid is gestorven aan het kruis.  Als ik het goed begrijp zijn er echter ook nog speciale mensen, genaamd de Joden, die via een sluipweg ook tot God kunnen komen. Moeten Joden ook gaan geloven in Jezus of gelden voor hen speciale regels? Hoe zit dat eigenlijk?

Jezus is inderdaad voor de zonden van Israel en zelfs voor die van de hele wereld gestorven.               Daarmee heeft Hij ook de beloften van God aan Israel bevestigd (Rom.15:8). Israel was overigens al volk van God en wordt vanaf het begin zelfs zoon van God genoemd (Ex.4:23). Maar het is waar dat ook zij de reiniging van hun zonden nodig hebben.                                                                                           
Wij worden overigens niet behouden door ons geloof, dat zou te veel eer zijn, maar door Jezus offer en Gods liefde en dat geloven wij. Als Israel dat op dit ogenblik niet doet, is dat geen toevalligheid, maar dan heeft God daar de hand in. Dit alles doet echter Gods trouw aan zijn volk niet teniet.                                                                                                                       
Volgens Paulus heeft deze ontwikkeling alles te maken met de voortgang van het evangelie naar de wereld.                                                                                  
Hij schrijft (Rom.11:28) dat de Joden weliswaar vijanden zijn van het evangelie, ter wille van de niet-Joden, maar dat zijn geliefden zijn van God naar de verkiezing en omwille van de vaderen.                                                                 
Om uw woorden te gebruiken: als ik met een pistool tegen mijn hoofd zou moeten kiezen tussen mijn geloof en Gods verkiezing, zou ik ogenblikkelijk voor het laatste kiezen. Dat is ten diepste het geheim van Israel.
Ik merk overigens dat u zeer hecht aan de christelijke leer en dat is te prijzen, maar ik bespeur ook een zekere weerzin, als het om de Joden gaat.                 
Bij Christenen voor Israel  komen we dat natuurlijk wel vaker tegen. De angel is dan dat men denkt dat de Joden in de ogen van God beter zijn en een grotere plaats hebben.                                                                                                          
Dat laatste is niet zo: God heeft zijn volk geschapen en verkoren ter wille van de wereld. In die zin heeft Hij ons niet minder lief dan Israel, maar het blijft natuurlijk wel Zijn volk en dat was het al 4000 jaar voordat u  en ik hier kwamen  kijken.

3 Bent u niet bang dat u uw Palestijnse Christen broeders tekort doet door de zeer eenzijdige steun aan Israel?

Het is duidelijk dat Palestijnse christenen in deze wereld niet tekort komen aan aandacht, maar als u op de man af zou vragen aan een Palestijnse Christen of hij grotere vrijheid geniet in de Palestijnse gebieden of in Israel om zijn geloof te belijden, zal zijn antwoord niet moeilijk zijn.                                           
Natuurlijk is er een tendens bij sommige kerkleiders om het Palestijnse nationalisme te dienen met hun religie om daarmee te laten zien dat zijn loyaal zijn aan de Palestijnse zaak. Wel is het verbazingwekkend hoeveel Christenen de laatste jaren Bethlehem hebben verlaten.

4 Bent u niet bang dat u door uw eenzijdige onvoorwaardelijke steun aan Israel, meehelpt een gevaarlijke situatie te creëren in het midden oosten?

Ik zou niet weten wat er optegen is om humanitaire hulp te geven aan inwoners van Israel. En daarbij worden  bijvoorbeeld  ook gerekend Arabische/Palestijnse  Christenen.                                                             
Bovendien is het  voor mij persoonlijk belangrijk, om te bidden voor Vrede  in Israel en de Arabische wereld. Daarbij is het m.i.  van groot beland, dat Christenen ook bidden voor de   Vrede van Jeruzalem.

5 Bent u er van op de hoogte dat het christendom op z’n zachts gezegd niet zo populair is onder Joden, dat evangeliseren in Israel is verboden en dat in een van de belangrijkste Boeken van het judaïsme, de Talmoed, zeer negatief over Jezus wordt gesproken?

In de Talmoed wordt het geloof in Jezus zeker niet beleden, maar dat is ook gezien de tijd waarin deze geschreven wordt logisch. Aan kerkelijke kant is het de tijd waarin het Jodendom verguisd wordt. In deze eeuwen definieert de kerk zich duidelijk als niet-Joods en het Jodendom doet hetzelfde andersom.
Overigens moeten we in alle eerlijkheid zeggen dat het Joodse volk door de eeuwen heen onvergelijkbaar meer geleden heeft onder het christendom dan andersom.                                                                                                             
Wat u zegt over evangeliseren is onjuist. Waarschijnlijk ben u zelf nog nooit in Israel geweest anders zou u b.v kunnen vertellen over de Koreaanse christenen die in de drukste winkelstraat van Jeruzalem, de Ben Yehuda, in de zomer avond aan avond staan te zingen.                                                                         
Wat je niet mag is mensen voor geld overhalen om christen te worden.

6 Op de site van Christenen  voor Israel wordt gesproken over betrouwbaar en positief nieuws over Israel. Wil dat zeggen dat jullie nooit kritisch zullen zijn over Israel?

Natuurlijk wel. Joden zijn mensen zoals u en ik en geen engelen. Wij hebben er moeite mee als Joden dingen doen die tegen de wet ingaan en wat ook duidelijk is dat wij hopen dat het Joodse volk in Israel steeds meer en steeds sterker uitgaat van Gods beloften.
Israel wordt immers niet gedragen door de wereld, maar door God.

7 “Ondanks alle gebeurtenissen op het moment blijft Gods belofte gelukkig staan en als wij in Hem geloven, mogen we ook uitzien naar bijzondere gebeurtenissen in Israël en van daaruit voor de hele wereld!” Citaat van website Christenen voor Israel. Wat wordt daar precies mee bedoeld?

Daar wordt mee bedoeld dat wij met Israel uitzien naar de komst van de Messias, die zal komen in Jeruzalem. Dat zal het centrum zijn van een nieuwe wereld als de heilsgeschiedenis voltooid is. Als Jezus komt, komt Hij als de Heiland van de wereld en als hoofd van de kerk, maar als Hij komt, komt Hij ook zoals de profeten van Hem getuigd hebben. Dat betekent dat de Messias de vijanden van Israel zal oordelen, dat Hij de verstrooide dochters en zonen van Juda en Israel zal thuisbrengen en dat Hij Zijn volk zal weiden op de bergen van Israel, en die liggen voor zover dat niet bekend mocht zijn, op de zogenaamde westbank. De komst van Jezus heeft op geen enkele wijze betekend dat het profetisch woord gestopt is. Jezus is de bekroning  van Gods beloften, de volmaking ervan en Hij zal er ook voor zorgen dat Gods plannen worden uitgevoerd  (Jes.53:10; Ez.34-37; Jes.11).

8 Als u moet kiezen, met een pistool of uw hoofd, tussen Urk of Israel…voor wie kiest u dan?

Ik woon met plezier op Urk en voel zeer wel thuis in de Urker samenleving.
Dat ik van uit mijn geloof kies voor  de God van Abraham, Izak en Jacob, die in  Christus mijn Hemelse Vader is, moge duidelijk zijn.
Verkeers situatie Speelbos

Ik weet niet hoe het u vergaat maar iedere keer als ik langs het speelbos rijdt met de auto denk ik: “wat is nu eigenlijk de logica achter dit systeem?” Ik doel dan op de paaltjes op de weg.

Ik neem aan dat die bedoeld zijn om de snelheid uit het verkeer te halen. Dat lukt zeker maar op de verkeerde plekken. Als je vanaf Tollebeek komt rijden over de Staartweg dan kom je bij het Speelbos eerst drie, dan twee en dan weer drie paaltjes tegen. Wat precies de bedoeling is weet geen mens en op goed geluk doet iedereen maar wat. Moet je doorrijden naar de paaltjes of moet je stoppen bij de geel/zwarte markerings paal om mensen voor te laten? Als je deze obstakels eenmaal voorbij bent ga je weer gas geven op punten waar dat nu juist niet zou moeten of probeer je snel nog even voor een ander over te schieten tussen de obstakels door.

Destijds toen dit werd opgezet was er sprake van een enorme drukte rondom het Speelbos en de publieke opinie was dan ook dat er een onveilige situatie was ontstaan. De gemeente reageerde goed en nam direct maatregelen. Helaas, blijkt nu achteraf dat de laatste maatregel, die paaltjes op de weg, net een brug te ver was. Al helemaal nu het nieuwtje van het Speelbos af is en de drukte (ook met mooi weer) enorm is afgenomen. Ik denk dat een flinke verkeersdrempel en een paar grote waarschuwingsborden met lichtsignalen al wel genoeg zou zijn.

Overigens vind ik het Speelbos een prachtig initiatief en een verrijking voor de gemeente Urk.


Urk en Israel deel 2

Reactie van “Een Ander Joods Geluid”

Naast de visie van mevrouw Evers, die waarschijnlijk door veel Joodse mensen wordt gedeeld zijn er natuurlijk ook Joden die anders denken over het zionisme en de politiek die de staat Israel voert ten opzichte van de Palestijnen. Zo is er in Nederland een organisatie die “Een Ander Joods Geluid” heet. Een organisatie die regelmatig van zich laat horen in de landelijke media als het om de Palestijnse kwestie gaat.  Het bestuur van EAJG was zo vriendelijk antwoord te geven op enkele vragen die ik hen stelde over Christenen voor Israel en de onvoorwaardelijke steun voor de staat Israel.

(Deze vragen werden op 1 januari 2013 beantwoord door het bestuur van EAJG)

1 Wat vindt u van de onvoorwaardelijke steun voor Israel van een stichting als Christenen voor Israel?

RE: Deze houding van ‘onvoorwaardelijke steun’ berust op het kolossale misverstand dat ‘liefde voor het joodse volk’ noodzakelijkerwijze moet uitmonden in ‘onvoorwaardelijke steun voor een door joden -met behulp van de internationale gemeenschap- gestichte en in stand te houden staat. Tweederde van het joodse volk wereldwijd woont buiten Israël, en onder joden is de meningsvorming over Israël zeer verdeeld. Ook in Israël zelf zijn duizenden joden die kritisch tot afwijzend staan tegenover de gedragingen van hun staat. Wie zegt te handelen op basis van ‘genegenheid voor het joodse volk’ houdt met deze basisfeiten geen rekening en doet de situatie tekort.

Het is hiermee als met de Hollanders: wie zegt van de Hollanders te houden hoeft daarom nog niet onvoorwaardelijk te staan achter alles wat Nederland doet; wie zegt te houden van de Urkenaren zal niet steeds alles steunen dat vanuit of namens Urk gebeurt of wordt gedaan.

Het standpunt van CvI is voorts een miskenning van het feit dat de staat Israël gedomineerd wordt door de leer van het Zionisme, die op veel punten in strijd is met de ethische en humanitaire tradities van het judaïsme. ‘Onvoorwaardelijke steun voor Israël’ is daardoor in feite onvoorwaardelijke steun voor het Zionisme, en daarmee een gedeeltelijke ontkenning van de waarden van het judaïsme (en het christendom).

Bovendien gelden voor alle staten zekere regels, wetten en verdragen; het valt niet in te zien waarom de staat Israël boven de –internationale- wet zou staan (want dat is wel de implicatie van ‘onvoorwaardeljke steun’, ‘good or bad ‘my country’).

Voorts is er in de moderne theologie een heel kritisch apparaat ontwikkeld ten opzicht van de zogeheten ‘Bijbelse landbelofte’; de Christenen voor Israël hebben geen antwoord geformuleerd op vragen die in deze kritiek worden gesteld, zoals bijv. de vraag waar dan wel precies de grenzen van ‘Israël’ moeten worden gedacht, of hoe de belofte van God eertijds aan een volk vertaald moet worden in de huidige tijd en hoe die belofte zich verhoudt tot de gedragingen van een staat. CvI blijft steken in een eenzijdige, rigide en ouderwetse verabsolutering van wat het houdt voor ‘Gods woord’.

 Tenslotte is ‘onvoorwaardelijke steun voor Israël in de huidige tijd een erg on-christelijk standpunt, omdat Israël de individuele en nationale rechten onthoudt aan een ander volk. Dat is in strijd met het christelijk gebod van de naastenliefde. Het valt ook niet in te zien waarom Gods liefde voor het volk Israël moet beteken dat een ander volk onrecht gedaan wordt. Are Palestinians children of a lesser God?

2 Bent u niet een beetje wantrouwig tegenover de motieven van Christenen voor Israel? Wat denkt u dat de motieven zijn en is het niet vreemd dat Christenen, die eeuwenlang vijandig tegenover Joden hebben gestaan, nu ineens beste vriendjes willen zijn?

RE: De lange geschiedenis van de verhouding tussen Christendom en jodendom en joden is niet te karakteriseren als alleen maar vijandig. Het beeld door de eeuwen is veel genuanceerder en complexer. In die zin gaat de vraag uit van een simplificatie van de geschiedenis. Niettemin is er weinig tegen als Christenen en joden proberen elkaar in de moderne tijd over en weer met respect te bejegen en te behandelen. Wantrouwen is wel op zijn plaats als er van ‘’een van beide of beide kanten pogingen tot ‘bekering’ zouden worden gedaan, maar daarvan blijkt niets. Ook is wantrouwen gerechtvaardigd als er een verborgen ideologie zou spelen aan Christelijk-Zionistische kant, dat eerst alle joden ‘verzameld’ zouden moeten worden in Israël, voordat de terugkeer van de Messias en de verlossing van de mensheid kan plaatsvinden, om te zwijgen van opvattingen dat de ‘teruggekeerde’ joden eerst massaal het Christendom zouden moeten omarmen, of anders ten ondergaan in de eindtijd. Deze laatste opvatting leeft wel onder de meer extreme Amerikanse Christen-Zonisten, maar het zou niet eerlijk zijn die toe te schrijven aan de Christenen voor Israël in Nederland.

3 Is deze onvoorwaardelijke steun voor Israel niet een vorm van olie op het vuur gooien met betrekking tot het conflict tussen Israel en Palestina?

RE: Israël in het huidige tijdsgewricht onvoorwaardelijk steunen, is steun uitspreken voor de ‘ramkoers’ die de staat Israël vaart tov de Palestijnen en hun bescheiden en legitieme individuele en nationale verlangens en in die zin inderdaad olie op het vuur van het conflict. Op den duur is dit ook voor Israël een gevaarlijk koers, die het risico in zich draagt dat het land zal veranderen in een on-democratische apartheidsstaat die voortdurend met onderdrukkende maatregelen een heel volk onder de duim moet houden en van zijn rechten beroven.

4 De onvoorwaardelijke steun aan Israel komt op mij wel eens over als een soort zelf vervullende profetie. Door de koppige opstelling van veel zionistische Christenen en Joden lijkt Israel op een doodlopende weg gestuurd te worden die alleen maar kan eindigen in oorlog en vernietiging. Wat vindt u van die stelling?

 RE: Oorlog en vernietiging zijn in dit verband wel heel grote woorden, maar de onvoorwaardelijke steun aan de huidige Israëlische koers is zeker een –onwenselijke- bijdrage aan onderdrukking, ongelijkheid, onrechtvaardigheid, onveiligheid en ‘on-vrede’, bij elkaar niet minder grote woorden overigens.


Urk en Israel Deel 1

Dit verhaal, over de warme banden tussen Urk en Israel, begint natuurlijk bij de verspreiding van het Joodse volk over de wereld. Na verschillende opstanden van het Joodse volk tegenover de Romeinen werd hen uiteindelijk op straffe des doods, de toegang tot Jeruzalem ontzegd waarna de Joden zich rond het begin van onze jaartelling gingen verspreiden.

Er zijn nogal wat verschillende soorten Joden, zo zijn er veel Joden die afstammen van de Joden die naar Spanje en Portugal vertrokken, zij worden de Sefardische joden genoemd, daarnaast is er nog een grote groep Joden die uit Oost Europa en Rusland komen. Dat zijn de Ashkanazi joden. Hun afstamming is nogal omstreden. De Ashkanazi joden schijnen af te stammen van de Khazaren een volk dat zich gevestigd had in de buurt van het huidige Turkije. De koning van de Khazaren werd steeds heen en weer geslingerd tussen de Christenen en Moslims en besloot daarom een onafhankelijke volks religie in te stellen. Hij koos voor het Judaïsme, waarschijnlijk aangemoedigd door een grote groep Joden die door de eeuwen heen al naar zijn land waren gevlucht, sindsdien werden alle inwoners van zijn land Joden. Deze groep is dus oorspronkelijk niet afkomstig uit Palestina. Heel veel van de huidige Joden hebben dan ook geen directe familieband met het land Palestina.

De groep Joden die zich in Europa vestigden werden vaak vanwege het feit dat ze een andere religie hadden, slecht behandeld en apart gezet in getto’s. Pas eind 18e eeuw begonnen Joodse families, zoals bijv. de grote bankiersfamilie Rothschild, maatschappelijk op te klimmen. Vanaf die tijd ontstond een strijd om rechten voor Joden en het verlangen naar een eigen thuisland.

Het zionisme kwam voort uit een groep veelal seculiere Joden die zich gediscrimineerd voelden in Europa en daarom een thuisstaat voor de Joden wilden stichten. Dit tot afschuw van veel Orthodoxe Joden die het hier geheel niet mee eens waren omdat de joden pas naar Israel terug mocht keren nadat de joodse Messias was gekomen.

In 1917 werd de zionisten, via de ondertekening van de  Balfour verklaring te kennen gegeven dat de Britten het stichten van een Joodse staat in Palestina zouden steunen. Op dat moment maakten de Joden nog slechts een minimaal deel uit van de bevolkingsopbouw van Palestina.

Na deze verklaring, gingen er meer en meer zionisten emigreren naar Palestina. Na de opkomst van Hitler werd het politiek klimaat in Duitsland voor Joden steeds slechter. Hitler wilde alle Joden uit Europa weg hebben en speelde zelfs nog met het plan om de Joden een thuisstaat op Madagaskar te geven. Ook steunde hij in eerste instantie de emigratie naar Palestina. Dat wil zeggen Joodse mensen mochten na het betalen van grote sommen losgeld vertrekken uit Duitsland.

Na de tweede wereld oorlog gingen veel Joden emigreren naar Palestina, waar zich al snel een zionistische afscheidingsbeweging vormde. Er ontstaat een spiraal van geweld waarin over en weer aanslagen worden gepleegd. Na een korte burgeroorlog met de Palestijnen wordt die laatste groep verslagen en worden de Palestijnen verdreven.

Het begin van een conflict dat tot op de dag van vandaag nog niet is opgelost en steeds weer opspeelt.

 

Op Urk zijn we, waarschijnlijk vanwege onze Protestantse achtergrond nogal nauw betrokken bij Israel.

Het protestantisme heeft net als het Jodendom eeuwenlang een moeizame relatie met het Pausdom gehad en het Protestantisme heeft qua geloofsvorm ook meer overeenkomsten met het Judaïsme.

Veel vervolgde groeperingen, zoals ondermeer de Hugenoten en de Joden konden zich al eeuwen terug vestigen in Nederland.

 

Israel zorgt bij veel Urkers voor warme gevoelens en kan vaak op 100% sympathie rekenen. Ook op Urk zien we net als bij de orthodoxe joden een vorm van wettisisme terug die er op neer komt dat volgens de letter niets kan maar in de praktijk alles.  Misschien hebben veel Urkers wel zoveel sympathie voor Israel vanwege een soort Asterix en Obelix complex. Het wij tegen de rest gevoel, dat hier op Urk ook sterk leeft. Een hoofdreden zal natuurlijk ook zijn dat veel Urkers geloven dat de Joden het volk van God zijn.

Aldus Dirk Schutte, onze oude burgemeester en momenteel ondermeer voorzitter van Christenen voor Israel is de warme relatie tussen Urk en Israel begonnen tijdens de Jom Kipoer oorlog waarin Israel in 1973 haar Arabische buren versloeg. Destijds werd op Urk een geld inzamelings actie gehouden waarbij zo’n honderdduizend gulden werd opgehaald. Dat ging niet onopgemerkt voorbij in Israel en sindsdien is er een warme band ontstaan waarbij over en weer Urkers en Israëliërs elkaar bezoeken en vriendschappelijke en zakelijke contacten onderhouden.

Ook begon het eind jaren 60, begin jaren 70 van de vorige eeuw, na de wederopbouw waarin iedereen genoeg had aan zijn eigen sores, tot de wereld en dus waarschijnlijk ook Urk, door te dringen wat er met het Joodse volk was gebeurd in de tweede wereld oorlog. In die periode begon een groot aanbod van boeken en films uit te komen die zich vooral richten op lot van  de Joden tijdens de Tweede wereld oorlog.

In deze reportage ga ik op zoek naar de motieven van een organisatie als Christenen voor Israel en een antwoord op de vraag waarom Israel en de Joden nu zo populair zijn op Urk, is de onvoorwaardelijke en eenzijdige steun aan Israel  niet erg kortzichtig en is deze steun geen kwestie van olie op het vuur gooien met betrekking tot het Israëlisch - Palestijnse conflict? Moeten we op Urk niet tot de conclusie komen dat de stichting van de staat Israel misschien een historische fout is geweest?

Of moeten we op Urk, ten koste van een steeds verder escalerend conflict, duizenden doden en veel economische schade, doorgaan met het steunen van Israel?

Vanuit een Bijbelse achtergrond is het misschien te begrijpen dat veel Christenen het zogenaamde volk van God willen steunen maar zijn ze daar niet te ver in doorgeslagen? Is een meer kritische houding niet wenselijk  als je de huidige politieke situatie in ogenschouw neemt.

 

We beginnen de zoektocht bij mevrouw Evers uit Amersfoort, de vrouw van Rabbijn Evers. Ik vroeg haar wat ze nu eigenlijk van een stichting als Christenen voor Israel vindt? Van daaruit ontstond het volgende gesprek.